فریادی برای ارزش های مدنی/شماره 32/تاریخ  July 15, 2008مطابق (25 سرطان 1387) وقتی مبلغ گزافی در کنفرانس (G8) برای مناطق قبایلی … بیشتر