تاريخچه سينما

ستاك شماره هاي 40 و 41/ 10 قوس 1387/ 30 نومبر 2008 برادران لومیر در سال (۱۸۹۵) دوربین سینماتوگراف را … بیشتر