بایگانیِ مه 2009

بر گه که سرنوشت کشور را تعین می کند

مه 27, 2009

یادداشت مدیر مسوول

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

پس از سه دهه جنگ وقتی جامعه با حرکت زیکزاک و به تدریج در مسیر حکومت مردم، از مردم و بر مردم راه افتاد گام های اول را شتابان برداشت. مردم با عطش سیری نا پذیر به پای صندوق های رأی رفتند و در انتخاباتی که فکر میشد سرنوشت کشور با آن رقم زده شود اشتراک کردند.

اما گذشت زمان نشان داد که هیچگونه تحرک و دینامیزمی در راستای تحقق اهداف مردم آنچنان که توقع میرفت به عمل نیامد و اصلاً با آن برداشتی که در غرب از انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد پروسه به راه نیافتاد.

با توجه به وضعیت گذشته در حال حاضر دو طیف در افغانستان واکنش نشان میدهند:

یکی آنانی که از اولین و احتمالاً از دومین انتخابات نیز انتظارات جادویی داشتند و دارند که گویا با تدویر آن همه چیز بر وفق مراد آنان به طور خلق الساعه انجام میشد و اصلاً هیچ نقشی در روند سیال و پویای بعدی این مسیر به خود قایل نیستند، در اینصورت همانطوریکه همه چیز در پنج سال گذشته تغییر نکرد و آب از آب تکان نخورد طرفداران این القای فکری به ملاحظه مرحلة اول در مرحلة دوم مأیوس و دلسرد شده حتی به خاطر اشتراک در دور دوم توان جنبیدن از جای و رفتن تا صندوق رأی را در خود نمیبینند که این طرز تلقی را میتوان توقع حد اکثر، آفاقی و جادویی از دموکراسی خواند. دموکراسی جادو نیست که با بردن نامش همه چیز تغییر کند. انسان ها همانطوریکه چوکات نظام سیاسی و افراد را انتخاب میکنند به همان طریق باید از مجراء قانون قدرت به پایین کشیدن مقامات انتخاب شده خود را داشته باشند و از آنجا که هیچکس به سادگی از آن مقامات دست بردار نیست باید جرئت بلند نمودن صدا و برخاستن از جا را در جهت تغییر داشته باشند. شعور شهروندی باید تقویت گردد                                

و شهروندان باید از حق شان جداً در فعالیت های مدنی بخاطر پایین انداختن افراد بیکاره، بی کفایت، جعل کار و تنبل دست بکار شوند.  آنان باید اجازه ندهند کسی در دوردوم جعل و تقلب کند. در بعد دیگر عدة از افراد جامعه شاید با پیشداوری چنین بیاندیشند که گویا همه چیز بر طبق برنامة از قبل تنظیم شده از جای دیگر تعیین شده و اصلاً ضرورت رفتن به پای صندوق های رأی نیست. این بعد مسأله را میتوان حد اقل انتظارات از دموکراسی نامید، چون اگر در حالت اول همه چیز با رفتن به پای صندوق های رأی انجام شده فکر میشد در این وضعیت اصلاً حس ناباوری و پیشداوری تا جائی رسیده که نفس قضیه یعنی انتخابات را که یک پروسة مشروع است نفی میکنند. چنین تصور نیز کار بجایی نخواهد بردو این مأیوسیت و دلسردی هم چندان معقول نیست.

واقعیت امر اینست که به قول معروف «نه به آن شوری شور و نه به این بی نمکی» بلکه در حد تعادل انتظارات و توقعات باید بود.

به موازات جامعه جنگ زده و مردم فقیر، زهیر، آواره و بیچاره، به موازات پایین بودن سطح سواد و شعور سیاسی جامعه، به موازات عقب ماندگی اتنیکی جامعه، به موازات قانونمندی های زندگی کنونی کشور از همه چیز باید حد معینی از توقعات و انتظارات را داشت. از آنروزی که حتی در خانه خود کسی حرف زده نمیتوانست و به اصطلاح مالک ریش خود نبودند تا امروز که میتوان صدای خود را تا زیر قصر سلطان بلند نمود، هر چند گوشی برای شنیدن آن صدا هنوز وجود ندارد اما به هر حال تفاوت های کیفی و بنیادی میتوان مشاهده نمود.  حال اگر این زمینه به اثر حضور جامعه جهانی پدید آمده با هر علت دیگر بحث جداگانه میباشد اما به هر حال همین مجال ضجه و نجوا کشیدن بالذات غنیمت است.

نباید به جای خود با دو بعد انتظارات جادوئی و با مأیوست بیش از حد میخکوب شد. باید شهروندان دست به دست هم داده با استفاده از حق شهروندی نظارت شان را بر پروسه انتخابات تأمین نمایند، هر نوع جعل کاری، تقلب، سؤ استفاده از امکانات دولت به نفع شخصی و یا فعالیت تفرقه افگنی قومی بخاطر بهره برداری در انتخابات را باید افشا و خنثی سازند.

مردم باید از رعیت و تبعة به سطح شهروند مساوی الحقوق ارتقاء یابند و این نیروی عظیم را درک نمایند که فقط آنان هستند که زعیم و رهبر شان را تعیین میکنند لا غیر. به اینترتیب ارزش کارت رأی شان را نا چیز نپندارند. رأی مردم در روند دموکراسی از اهمیت بزرگ برخوردار است و یک نظام مبتنی بر دموکراسی وقتی مشروعیت دارد که بر آرای مردم استوار باشد.

 این مسأله باید در کشوری چون افغانستان به همگان روشن شده باشد که فضیلت انسانها به اساس اصول دموکراسی و اسلام فقط بر مبنی تقوی و ملکات و فضایل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و… آنها میباشد نه بر اساس تعلق به قوم، تبار و ارتباطات اتنیکی.

با توجه به این ارزش ها هر شهروند باید چنین بیاندیشد که کارت رأی وی شاید وزنة قدرت کشور را به نفع رییس جمهور آینده تغییر دهد و در اینصورت آن کارت را هنگامی که به صندوق می اندازد به نظرش مجسم نماید که افغانستان کشوریست که از سپین بولدک تا پامیر و از تورغندی تا تورخم وجب وجب آن بالایش حق دارد و این خیطة پر افتخار باید واحد، یکپارچه، مترقی و در صلح و صفا باقی بماند.

Advertisements

کاندیدان!برای برون رفت از بحران چه طرح دارید؟

مه 27, 2009

9 

کوه بچه

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

در حالیکه مفاهیم عام خدمت به مردم، اعتلای بنیان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، حکومت قانون، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر وغیره در خط مشی همه کاندیدان ممکنست تکرارشود، چون بدون این جملات جوان پسند و مدنی هیچ کاندیدی نمیتواند قد علم کند، اما به موازات شرایط جنگی گذشته و تروما های ناشی از دست به دست شدن قدرت در کشور، در شرایط فعلی همگان تشنه شنیدن سخنان تازه میباشند که به غیر از کلی گویی ها راه حل مشخص بیرون رفت از بحران کنونی را در الترناتیف های مختلف نشان دهد. در جوامعی که مردم به پختگی شعور سیاسی و مدنی رسیده اند در همچو حالات به آسانی میتوان مشی دلخواه را از میان خطوط مختلف پیدا کرد، ولی در کشور ما به چند دلیل مردم دریافتن راه از چاه اکنون مشکل دارند.یکی آنکه مردم با توجه به انقطاب های گذشته حرف های کاندیدان را حتماً از حنجره یکی از تربیون های بر سر اقتدارگذشته شنیده و اعمال شان را دیده اند بنابران به تجدید تعهد کمتر باور مینمایند.دوم  با توجه به اینکه تمام خط ها در گذشته شکست خورده و از آزمون ناکام به در آمده اند بنابران به مشی های گذشته مردم به مشکل میتوانند باور کنند.سوم آنکه مردم در حال حاضر حرف فردا را کمتر از کاندیدان می شنوند. کاندید یا از افتخارات و تجربه گذشته اش صحبت میکند و یا حرف هایی برای امروز تکرار میکند در حالیکه مردم عطش سیری ناپذیر دارند که کسی پیدا شود برای شان از فردا سخن بگوید چون تجربه نشان داده  که نیروهای سیاسی از روز به قدرت رسیدن وضعیت محافظه کار اختیار نموده با هر نوع حرکت به پیش مخالفت ورزیده اند. در حال حاضر بسیاری از آزادی ها و حقوق مدنی مردم از جمله آزادی بیان در عمل وجود دارد ولی در قانونیت بخشیدن آن رنگ قلم قدرتمندان خشک میشود.چهارم از اینکه بر خلاف ایجابات نظام های مبتنی به دموکراسی به تشکیل اپوزیسیونی جدا از اتوریته های موجود اجازه داده نشد بنابران چنان تصوراتی وجود دارد که سازش ها و کنار آمدن ها شکل شخصی و معامله را دارد تا ائتلاف های مبتنی بر پلاتفورم مشترک چند حزب سیاسی.با توجه به عوامل فوق مردم حق دارند از کاندیدان بخواهند که بطور مشخص واضح سازند آنان در رابطه به مسایلی چون سیاست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، دکترین نظامی، شکل نظام، آزادی های مدنی، آزادی بیان، دموکراسی، اشکال مشارکت مردم در حیات سیاسی، احزاب سیاسی، قانون اساسی، مسایل اتنیکی وغیره  چه طرح نو دارند و اگر بالفرض مؤفق شدند این اهداف را با کدام نیرو ها و کدام پوتانسیل ملی و بین المللی عملی میسازند و آیا حرفهای امروز کاندیدان از حرف های دیروز شان فرق دارد؟

مولن: دامریکا سرتیرو شمیر دوه برابره کیری

مه 27, 2009

 


شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009


 


دامريکا يوه لوړپوړي پوځي چارواکي اعلان کړی په افغانستان کې به د خپلو پوځيانو شمېر دوه برابره کړي.


دغه اعلان د متحده ايالتونو د پوځ د سترو درستيزانو د کمېټې مشر مايک مولن په کابل کې وکړ.


ده وويل راتلونکي تازه دمه سرتېري به د افغانستان په ناامنه سيمو کې خوندې شي چې افغانانو ته امنيت راولي.


د متحدو ايالتونو د پوځ د لوى درستيزانو د کمېټې مشر ميک مولن وايي د٢٠ تر ٣٠ زرو دغه اضافي سرتېري به په را روانو څو مياشتو کې افغانستان ته واستول شي.


د دغو سرتېرو لومړۍ جوپه به د راتلونکي کال په لومړيوڅو مياشتو کې افغانستان ته را ورسېږي.


ښاغلي مولن وويل نوي سرتېري افغانانو ته د امنيت د راوستو او له دوى سره په نورو پرمختيايي چارو کې د مرستې لپاره دغه هېواد ته راځي.


دغه سرتېرې به تر ډېره د افغانستان په هغو سيمو کې ځاى پر ځاى شي چې د وسله والو طالبانو فعاليت په کې ډېردى.


ښاغلي مولن وويل د سرتېرو د استولو دغه پرېکړه امريکايي قومندان جنرال مک کرنن تر غوښتنې وروسته استول کېږي.


مولن وويل دى ته تر بل هرڅه وړاندې افغانانو ته د امنيت راوستل مهم دي.


ده ته کړه تازه ځواکونه به يې له طالب وسله والو د ځپلو ترڅنگ له افغانانو سره په هغو سيمو کې چې امنيتي حالت په کې ښه دى ښوول کېږي مرسته وکړي. د امريکا د دفاع وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي وويل د امريکا ترمشرۍ لاندې د ترهگرۍ ضد جگړې تگلارې ته له سره کتنه وشي.


ده وويل که په افغانستان کې پرمختيايي کارونه وشي او خلکو ته کارې زمينې برابرې شي نو په باور يې ډېر خلک به له ترهگرو سره له يوځاى کېدو وگرځي.


ښاغلي مولن دغه راز د افغانستان او پاکستان په قبايلي سيمو کې د وسله والو طالبانو او القاعده ډلې د فعاليتونو په اړه اندېښنه وښووله.


ده وويل دوى به پر پاکستاني حکومت د فشار له لارې دلته پر وسله والو طالبانو او القاعده ډلې کړۍ را تنگه کړي.


ښاغلي مولن داسې مهال افغانستان ته د لسگونوزره نورو سرتېرو د استولو خبره کوي چې تېره اوونۍ د امريکا يوه وتلي سناتور جان کيري وويل له نظامي لارې د افغانستان ستونزه نه شې حلېداى.


سناتور کيري له خپل هېواد او نړيوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د ژوند ښه والي ته تر بل هرڅه ډېره پاملرنه وکړي.


د دغه وتلي امريکايي سناتور په باور که د افغانان اقتصادي حالت پياوړى شي نو له ترهگر و سه به هېڅکله هم يوځاى نه شي .


اوسمهال امريکا په افغانستان کې شاوخوا ٣٠ زره سرتېري لري چې د وسله والو طالبانو او دولت ضد نورو مخالفينو پر وړاندې په جگړه کې ښکېل دي.


                                 بی بی سی     

رویداد های مهم سیاسی

مه 27, 2009

 

آلمان وکانادا  درافغانستان مشترکا ساختمان یک فاکولته را تمویل میکنند

دآلمان وکانادا مشترکاً درتاسیس یک فاکولته پلیس مرزی افغانستان ازلحاظ مالی کمک می کنند. وزارت خارجه آلمان به روزیک شنبه ضمن اعلام این خبرگفته است که آلمان 3.5 ملیون یورو برای ایجاد این فاکولته کمک می کند.مصارف ساختمانی مجموعی این فاکولته 6.5 ملیون یورو می شود. دراین میان  ورنر هانس لوک سفیرجمهوری فدرالی آلمان و سفیرکانادا درکابل با حنیف اتمر وزیرداخله افغانستان  ونمایندگان وزارت داخله آلمان فدرال سنگ تهداب این عمارت را درکابل گذاشتند.

                                    دویچه وله

——————————————————————————————————

کوریای شمالی سلاح های اتمی را آزمایش کرد

 بنابه اظهار آژانس خبررسانی رسمی کوریای شمالی یا » کا ان سی ای» این کشورکمونیستی دومین آزمایش سلاحهای اتومی را انجام داده است. آژانس خبررسانی کوریای شمالی گزارش کرده است که این آزمایش زیرزمینی موفقانه صورت گرفته است. وزارت دفاع روسیه از وقوع چنین آزمایشی تصدیق کرده است.  ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه کوریای شمالی نگرانی خود را ازاین آزمایش ابراز داشته اند. بنا به تقاضای جاپان قرار است  شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش را مورد غور قرار دهد.              دویچه وله

—————————————————————————————————–

جنگ پاکستان  باتندروان در شمال غرب آن کشور

 

عساکر پاکستانی بروز یکشنبه به پیشروی در شهرک عمدۀ وادی سوات که تحت کنترول طالبان است، ادامه دادند.مقامات نظامی میگویند چندین نقطۀ کلیدی در منگوورا تحت کنترول شان میباشد، بشمول چهارراهی ای که تندروان عموماً اجساد مسخ شدۀ قربانیان را دران می اندازند.  اردو میگوید حد اقل پنج تندرو مظنون در جنگ های خیابانی کشته و چندین تن دیگر توقیف گردیده اند. در سایر نقاط شمال غرب، طیارات پاکستانی     

 چندین هدف مظنون طالبان را در منطقۀ قبایلی اورکزی بمبارد نموده حد اقل ۱۳ نفر را کشته است. قوای نظامی پاکستان میگوید بیش از یک هزار تندرو از وقت آغاز تهاجم جهت تسخیر مجدد منطقه باینطرف کشته شده اند.  این ارقام را نمیتوان تائید کرد. عساکر پاکستانی این عملیات را در وادی سوات بعد ازان آغاز کردند که تندروان از توافق صلح تخطی نموده تا تقریباً ۱۰۰ کیلومتری اسلام آباد پیشروی کردند. ملل متحد میگوید جنگ در شمال غرب پاکستان بیشترین تعداد بیجا شدگان را طی ۲۰ سال گذشته سبب گردیده و تقریباً دو ملیون نفر فرار کرده اند.

                                                     صدای امریکا

 

 

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

د روغتيا دنړيوال سازمان: جاپانیان ترتولو زیات عمر او افغانان ترتولو کم عمر لری

مه 27, 2009

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

د روغتيا دنړيوال سازمان د رپوټ له مخې جاپانيان د دوهم پرله پسې کال لپاره دنړۍ تر ټولو زيات عمر لري . د روغتيا د نړيوال سازمان د سروې له مخې ، چې دنړۍ په( 193) هېوادونو کې تر سره شوې، په نړۍ کې دخلکو منځنی عمر (71) کاله ښودل شوی.د رپوت له مخې جاپانۍ مېرمنې د( 86) کلومنځني عمر په درلودو سره د نړۍ تر ټولو ډېر عمر کوي او چاپاني نارينه د (79) کلو منځني عمر په درلودو سره د سان مارينو او آيسلنډ تر نارينه وو وروسته درېيم ځای لري. په دغه رپوټ کې د عمر تر ټولو ټيټ منځنی عمر په سېراليون کې (41) کاله او په افغانستان کې(42) کاله ښودل شوی.

رپوټ زياتوي ،چې دواکسينونو له استعمال سره په( 2007) کال کې د ماشومانو مړينه په هرو زروماشومانو کې له (91) څخه( 67) ته راکښته شوې، خودامېداوه ميندو مړينه په هرو سلو زرو کې د پخوا په څېر(400) پاتې شوې.

استاد محمد آصف مایل آنکه با تالیفاتش نسلی را با سواد کرد

مه 27, 2009

7

به بهانه روز معلم

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

6

محمدداود سیاووش

روزیکه به آن مکتب پخته کاری با رنگ نخودی پا گذاشتم اولین حروفی را که استاد بالای تخته سیاه نوشت «آب» بود که آنرا بعد از استاد چندین بار تکرار کردیم.

آن صدا ها با ناله شرشره آبشاری که در جوار صنف ما در جریان بود آمیخت و با ناله فاخته های نشسته بر شاخساران چیله های تاک مکتب که در زیر هر چپری و چیله چندین شاگرد آن الفبای زندگی را فرا میگرفتند در آمیخت و جرعه بنای اول آدمیت را درگلوی شخصیت شاگردان ریخت. من که از دیدن آن کتاب الفبا و تصاویر و رنگ های مرغوبش شگفت زده بودم چنان به نظرم می آمد که گویی شاهکاری بینظیر را می دیدم. ساعت رخصتی از صمیم قلب دلم میخواست بال بکشم و از مکتب تا خانه پرواز کرده به پدرم این مژده را برسانم که چه تحفه بزرگی را مکتب برایم اهداء نموده. وقتی به خانه رفتم اولین سوالم از پدرم این بود که آن کتاب زیبا را کی تألیف نموده؟ پدرم که اتفاقاً از هم مسلکان مؤلف کتاب بود با خوشرویی جواب داد که:«مؤلف کتاب زیبای الفبای شما استاد محمد آصف مایل میباشد.» و آن جمله با نام زیبای کتاب الفبا یکجا در ذهنم حک شد. در صنف اول مفاهیم «آب داد»، «بچه خوب سلام میدهد دختر خوب سلام میدهد»، «شکر استقلال داریم» و غیره را از آن کتاب زیبا آموختیم و در ختم سال که فصل خزان بود بخاطر ختم مؤفقانه کتاب یک، یک افغانی همصنفان ما جمع نموده انگور خریدند و آنرا بمناسبت ختم مؤفقانه کتاب الفبا دور هم نشسته خوردیم و شکر خداوند را بجا آوردیم که چشمان ما به الفبای خدا شناسی و شناخت از زندگی روشن شد.

وقتی به صنف دوم رفتم بار دیگر کتابی با تصاویر زیبا و ترانه های شیرین را که تألیف استاد محمد آصف مایل بود برایم درس دادند. خلاصه از صنف اول تا صنف ششم استاد مایل در معنویت صنف ما حضور داشت و از تألیفاتش با ترانه های شیرین، حکایات دلنشین، چیستان های زیبا و اندرز های دلپذیر و به سطح درک فهما آشنا شدم.

در صنف پنجم و ششم تاریخ را نیز از تألیفات استاد مایل به ما درس دادند. آنروز های زندگی کودکی من با از یاد نمودن ترانه های آب روان، بچه شوخ، قصه نجار، چیستان یک جفت کبوتران ابلق، دو نفر دزد، ترانه بهار و آموزش مفاهیم بزرگی از حمد خدا و صفات پیامبر اکرم(ص)، آگاهی از اعضای بدن، فصلهای سال، ترحم بر فقرا، احترام قواعد مکتب و اجتماع و از یاد کردن فصل هایی از تاریخ عجین گشته بود. بتدریج عظمت سیمای استاد آصف مایل که آنرا هر سال در پشتی کتاب های قرائت فارسی دری میخواندم برایم به سان کوه بزرگی شد که در جوار مکتب ما تا بی ستون آسمان ها قد بر افراشته بود.

باید علاوه نمایم با آن سادگی که تاریخ را در صنوف پنجم و ششم از تألیفات استاد مایل خواندم تا کنون کتاب دیگری را ندیده و نخوانده ام. وقتی دوره ابتدایی را پشت سر گذاشتم یاد آن روز هایی که در زیر چیله های تاک صنف ما بود و ترانه های استاد مایل را میخواندم مانند خاطرات یک خواب شیرین و سکر آور مرا با خود میبرد. واقعیت اینست که از صنف ششم به بعد دیگر کتابی که در قرائت فارسی دری مرا به خود بکشاند نخواندم و فصل طلایی دوره ابتدایی مکتب ما همانا خوانش کتاب های قرائت فارسی دری استاد محمد آصف مایل بود.

استاد مایل در سال (1288) خورشیدی در گذر نواب کابل دیده به جهان گشود. دوره مکتب را با فراغت از لیسه حبیبیه پشت سر گذاشته لیسانس خود را از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بدست آورد. استاد مایل باری در آسمان ژورنالیزم افغانستان نیز همچون ستاره یی درخشان جلوه افروخت و اهتمام مجله وزین عرفان را به عهده داشت. یک نگاه گذرا به وظائف رسمی استاد نشان میدهد که جناب ایشان به صفت مدیر اداری مکتب میخانیکی، مدیر اداری فاکولته طب، مدیر معارف پروان، مدیر معارف بلخ، مدیر معلمین و مأمورین وزارت معارف، مدیر لیسه حبیبیه، مدیر تدریسات ابتدایی، رییس تدریسات ابتدایی معارف، معین وزارت معارف و مشاور وزارت معارف ایفای وظیفه نموده اند.

تألیفات استاد شامل کتابهای الفبا برای صنف اول، قرائت فارسی برای صنف دوم، قرائت فارسی برای صنف سوم، قرائت فارسی دری برای صنف چهارم، قرائت فارسی دری برای صنف ششم کتابهای اول و دوم سواد آموزی برای کلان سالان و غیره میباشد.

تألیفات استاد مایل در آن سالها به حدی استادانه، جذاب و دلکش بود که ایشان به صفت یک متخصص و کارشناس ورزیده معارف بخاطر انتقال تجارب شان در سیمینار ها و کنفرانس های بین المللی اشتراک می ورزیدند و در داخل کشور مفتخر به دریافت نشان درجه اول معارف، نشان ستور طلایی، نشان رشتین و ده ها تقدیرنامه و تحسین نامه گردیدند. محققان کارهای ارزشمند استاد مایل را در سه عرصه ارزیابی می نمایند. یکی تألیف کتب درسی دوره ابتدایی، دوم تألیف کتب درسی کلان سالان و سوم بخش ادبیات کودک. استاد مایل شاید یکی از اولین استادانی باشد که نظم های شیرین و به سطح فهم کودکان قرین را در نصاب درسی مکاتب شامل نموده و به زبان کودک شعر گفته است. استاد مایل یکی از چیره دست ترین استادان معارف میباشد که زبان کتب درسی دوره ابتدایی را تا سطح فهم اطفال در کمال مهارت مسلکی نزدیک ساخته با تصویر های زیبا و رنگ آمیزی های جذاب و دلگشا قدرت تخیل کودکان را انکشاف داد.

استاد دین محمد مضطر یکی از پیشکسوتان معارف افغانستان باری اندر باب تألیفات ارزشمند استاد مایل گفته بود:«زمانیکه استاد مایل کتاب الفبا را برای صنف اول نوشت من مدیر تألیف و ترجمه وزارت معارف بودم. به جرئت میتوانم بگویم که در تاریخ معارف افغانستان چنان کتابی که استاد مایل تألیف نمود وجود ندارد و اگر مبالغه نشود باید علاوه نمایم که ایشان در آن زمان بمب اتم را اختراع نمودند زیرا کتابی را که استاد نوشته بود قدرت و نیروی کمتر از اتم نداشته و معارف افغانستان را تحرک بزرگ بخشید. او بهترین معلم بود و خوش داشت تا معلم باشد و معلم بماند.»

پویای فاریابی اندرباب استاد مایل میگوید:«آثار و داشته های استاد مایل در بخش ادبیات کودک آنهم در درازای بیشتر از نیم سده که در ادبیات درسی افغانستان مطرح است ارج و بهای فراوان دارد.»

استاد محمد آصف مایل از ستارگان درخشان آسمان معارف افغانستان و از شخصیت های خدمتگذار اصیل و بی بدیل معارف کشور بود که تا چرخ گردون به پاست نامش جاودانه بر تارک افتخارات معارف افغانستان به جاست.

با دریغ و درد که روزگار این شمع فروزان معارف در (10) عقرب (1368) خورشیدی به پایان رسید اما یادش در قلب هر معلم و متعلم عاشق علم و دانش جاودانه زنده است!

ثبت است بر جریده عالم دوام شان

چه دردناک است خموشانه گذشتن در  روز معلم از یاد کسی که با تألیفاتش کشور را چون بمب از جای تکان داد ما که در عصر غلطی های چاپی کتابهای درسی وفقدان ذوق وسلیقه دیزاین کتابهای مرغوب زندگی میکنیم و آن را یک چیز عادی میدانیم! جا دارد نشانی به نام این فرزانه معارف که درست مینوشت، درست میخواند و درست تألیف میکرد نام گذاری شود و از یکصدمین سالگرد تولدش که ماه عقرب امسال است تجلیل شایسته به عمل آید. 

گیتس: زمان مذاکره بامخالفان فرا نرسیده است

مه 27, 2009

8

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

به روزجمعه رابرت گيتس وزيردفاع امريکا درواکنش به اين گزارش نيويارک تايمز که مذاکرات بين نمايندگان حکومت افغانستان وطالبان جريان دارد ، گفته است: زمان مذاکره با طالبان وسايرمخالفان امريکا فرا نرسيده است.

روزنامه نيويارک تايمز درشماره روز پنجشنبه اش نوشته بود که مسئله خارج کردن نيروهاي ايالات متحده امريکا ازافغانستان بين رهبران افغانستان وپاکستان مطرح شده است وطالبان ازطريق ميانجياني درمورد يک معاهده صلح  مذاکره مي کنند.

 رابرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا به روزجمعه ضمن مصاحبه اي با رسانه تلويزيوني «ان بي سي» ، مخالفت خود را با مذاکرات پيش ازوقت با طالبان ابراز داشته است. گيتس گفته است:» تازماني که درجنگ افغانستان کدام تغييري به ضرر طالبان بوجود نيامده است» احتمال هرگونه آشتي جويي ازجناح طالبان بسيار کم است». گيتس همچنان گفته است که درافغانستان زمان براي همکاري با برخي ازجناحهاي مخالف ايالات متحده امريکا، مانند آن همکاريهايي که بين سربازان امريکايي و مليشه هاي سني درعراق صورت گرفت، هنوز فرانرسيده است.

گيتس دررابطه با اين گزارش نيويارک تايمز که واحدهاي طالبان با نيروهاي حکومت افغانستان درحال مذاکره اند و با اتمام حجت يا التيماتوم خواهان بيرون رفتن نيروهاي امريکايي اند گفته است: چنين طرحهايي «مطلقاً» غيرقابل قبول اند. گيتس گفته است که مسئله اين است که يا طالبان براي پذيرش شرايط حکومت افغانستان آماده اند ويا اينکه خود طالبان شرايط خود را تحميل مي کنند.

نيويارک تايمز گزارش کرده است که: گفته مي شود که مذاکرات ازطريق ميانجيان با مقامات حکومتي افغانستان نتيجه اي به بار نياورده است، زيرا جنگجويان اصرارمي ورزند که اين توافقات بايد متضمن وعده بيرون رفتن نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا باشد. گفته مي شود که اين مباحثات هنگامي برگزارشده است که حکومت ايالات متحده امريکا تحت رياست اوباما، تصميم به اعزام سربازان بيشتر امريکايي به افغانستان گرفته است.

 رهبران طالبان وسخنگويان آنها به گزارش نيويارک تايمز ازوجود چنين مذاکراتي انکارمي کنند. اما افغانها مي گويند که آنها با گروه رهبري طالبان تحت رياست ملا محمد عمر درمذاکره بوده اند. گفته مي شود که مباحثاتي با چندين تن ازحنگسالاران و سران قبايل درامتداد خط مرزي بين افغانستان وپاکستان صورت گرفته است.

ملا عبدالسلام ضعيف سفير پيشين طالبان دراسلام آباد که اکنون ميانجي مي باشد به نيويارک تايمز گفته است:

«من اين پيام را به طالبان رسانده ام که امريکا نمي تواند اين جنگ را ببرد. طالبان نمي توانند اين جنگ را ببرند».

با آنکه 70000 سرباز خارجي درافغانستان وجود دارد، درچند سال گذشته طالبان حملات شان را برافغانستان افزايش داده اند. براي مهار زدن به اين خشونتها ، بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا دستور اعزام 21000 سرباز بيشتر امريکايي را به افغانستان داده است. تا اخيرسال جاري قرار است 68000 سرباز امريکايي درافغانستان حضور داشته باشند.

                               دویچه وله

ازروز جهانی صلح امسال در ماه سپتمبر ازجانب بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی وبه همکاری شبکه نهاد های مدنی در سر تا سر افغانستان تجلیل به عمل می آید

مه 27, 2009

5

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

صلح نیاز مبرم بشریت بوده و بشر در صدد ایجاد صلح جهانی میباشد تا در فضای آن صمیمیت، برادری و برابری را به وجود آورند. از این روز در تمام جهان بتاریخ (21) سپتمبر به حیث روز صلح تجلیل بعمل میآید.

اگر نگاهی کوتاه بر تاریخچه برگزاری این روز در افغانستان داشته باشیم در می یابیم که در ماه اکتوبر سال (1996م) یک گروه از اشخاص با احساس تصمیم گرفتند تا پروسه صلح را در افغانستان تحکیم بخشند، آنها بعد از چندین نشست به این نتیجه رسیدند که اتحادیه را تشکیل دهند تا بتوانند از آن طریق برای صلح مردمی کاری انجام دهند. این روز را نهاد های جامعه مدنی همه ساله از سال (2005م) بدینسو تجلیل میکنند که در سال (2005م) نهاد،APDA در سال (2006م) نهادCPAU، در سال (2007م) نهاد SDO، در سال (2008م) نهادMediothek در نقاط مختلف کشور از تجلیل بعمل آورد و امسال از این روز از طریق بنیاد فرهنگ و جامعه مدنیFCCS به کمک و همکاری شبکه نهاد های جامعه مدنیACSNOP در سرتاسر افغانستان تجلیل به عمل خواهد آمد.

ورکشاپ سه ماهه آموزش فلم های مستند دربنیاد فرهنگ وجامعه مدنی گشایش یافت

مه 27, 2009

4

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

ورکشاپ سه ماهه آموزش فلم های مستند از طرف گویته انستیتوت، مرکز فرهنگی فرانسه، آر تی انترنشنل، افغانفلم، رادیو تلویزیون ملی افغانستان، پوهنتون کابل و بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی بتاریخ (2) می (2009) تدویر گردید در این ورکشاپ به تعداد ده تن شاگرد آموزش میبیند که (5) تن آن اناث و (5) تن ذکور می باشد. در جریان (4) هفته اول شاگردان با وسایل و امکانات تخنیکی و تجهیزات فلمبرداری آشنا شده و از نوع استفاده آن آگاهی میابند و در (5) هفته دوم هر دانش آموز یک فلم مستند را فلمبرداری و در ختم سه هفته اخیر دانش آموزان فلم های شان را مونتاژ می نمایند. در پایان فلم هایی که از طریق ورکشاپ تولید گردیده به نمایش گذاشته خواهد شد.

جلایش هنر پیشه حین اجرای نقش

مه 27, 2009

1

شماره 45 سال پنچم 6 جوزای 1388 —-  27 می 2009

دنیای هنر و فرهنگ چه خجسته زیبایی هایی دارد که حتی زشت ترین حالت را هنر پیشه قوی با حرکت زیبا و دلپذیر خود جلوة زیبا می دهد، مخاطبش را وا می دارد که دقیق بنگرد، با کمال ادای هنر پیشه فرو برود، موضوع را از سطح به عمق رهیابی کند تا آنکه هدف را در یابد، درک این حالتها وابسته به اندیشه و تفکر در جلایش هنر پیشه حین اجرای نقش متبلور است. این گفته در یک تصویری از اجرای نقش خانم زبیده سحر به نمایش گذاشته میشود. هنرپیشه یی که با توانایی استعدادش، در قالب نقد فرو رفته و با یک دید تیزبین حال مظلوم بودن زن و خشونت علیه زن را آشکارا نشان میدهد که بوسیلة اربابان خشم و زور از گذشته ها زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش محدودیت های غیر انسانی و رفتار خشونت بار کرده است. این تصاویر از اجرای نقش خانم زبیده سحر با صمد کرکتر منفی فلم هنری (خشونت فامیلی) ساخته انجنیر لطیف احمدی است. خانم زبیده پس از اجرای نقش در برابر سوالی گفت:«از نظر من نقش کوچکی و بزرگی ندارد مشروط بر آنکه پر قدرت بازی شود آنگاه عظمت کار بر جسته میشود و فرو رفتن در نقش سپرده شده نیاز به شناخت شخصیت، فکر کردن، دریافتن و احساس دارد و این حالتهای مشکل وابسته به کار کارگردان فلم نیز بوده تا جلوة برتر تصویر گردد.» خانم زبیده سحر در برابر سوال دیگری پاسخ داد:«من و شوهرم صمد جان در یک اثر دیگر از ساخته های موسی رادمنش کارگردان سینما کاندید هستیم تا با توضیح کرکتر ها شخصیت های جذاب و صمیمی را در حالت های سرور و شادمانی به اجرا بگیریم.»