رویداد های مهم سیاسی

  آلمان وکانادا  درافغانستان مشترکا ساختمان یک فاکولته را تمویل میکنند دآلمان وکانادا مشترکاً درتاسیس یک فاکولته پلیس مرزی افغانستان … بیشتر