سرمقاله

آژیر مبارزات انتخاباتی نواخته شد شماره 47/پنجشنبه 28 جوزا 1388/18 جون 2009 چگونه میتوان عا دلانه بودن  روند انتخابات راتضمین کرد؟ در … بیشتر

رویداد های مهم

  شماره 47/پنجشنبه 28 جوزا 1388/18 جون 2009 کارمندان شبکه خبری الجریره درکابل توقیف شدند شبکه خبری الجزیره که مرکز … بیشتر

یک انتقاد من اینست

شماره 47/پنجشنبه 28 جوزا 1388/18 جون 2009 پوهنوال عبدالرسول سعید استاد پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل به اثر مطالعه یک شماره … بیشتر

پيغام

شماره 47/پنجشنبه 28 جوزا 1388/18 جون 2009 په افغانستان کې چې د (2001) کال په پاى کې د بن د … بیشتر