داس مرگ

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 ستاک دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل اخیراً گفته که افغانستان هنوز … بیشتر

راه حل چیست؟

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 نوشته: محمد داود سیاووش  اگر اپوزیسیون را به مفهوم تلاش اتحادیه ها، گروه ها … بیشتر

نگاهی به مطبوعات جهان

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 تایمز: طالبان در کندز آزادانه فعالیت میکنند روزنامه تایمز آسیا مینویسد که طالبان در … بیشتر

صدای زیب گیراست

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 پس از چندین سال هنر دوستان در افغانستان کمپوز «پیمانۀ» شفیع محمد و خان … بیشتر

ستیژ شهروندان

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 ریگروان این بار از سخنان چند هموطن میگویم که در پیتو زیر دیوار نشسته … بیشتر

ډير مى خوښ دى مثنوى

شماره 55/شنبه 9 عقرب 1388/31 اکتوبر2009 نوشته: محمد داود سیاووش در اویل سده روان خورشیدی شخصیتی عابد و زاهد به … بیشتر