صلح مدنی!

نوشته: محمد داود سیاووش صلح مفهوم مجرد است که میتواند در حالات مختلف به اشکال مختلف مورد استعمال قرار گیرد. … بیشتر