در طرح بودجه سال 1390 حکومت به بخش های صحت، زراعت، زیر بنا، منابع طبیعی و مصئونیت اجتماعی توجه ندارد!

نوشته: سیل بین در کشور جنگ زده و ویرانه یی چون افغانستان که دریا های آن به کشور های همسایه … بیشتر

Advertisements

سیر انفجاری افزایش جوانان بیکار در افغانستان

نوشته: سیل بین سیر نزولی سالانه ظرفیت جذب موسسات تحصیلات عالی و افزایش لشکر جوانان بیکار در افغانستان نگران کننده … بیشتر

Advertisements

سال 1389 را کس تحویل نگرفت

نوشته :داود سیاووش سال 1389 در آخرین لحظات تحویلی، با حالت کوفته و با کوله باری از پشتاره دم دروازه … بیشتر

Advertisements

اندرز به حکومت که نمیگذارد در فصل بهار در مکروریان چهار نهال شانی شود

به دست خود درختی می نشانم به پایش جوی آبی می كشانم كمی تخم چمن بر روی خاكش برای یادگاری … بیشتر

Advertisements

حکومت زور سر نیزه اش را به روی مدافعان محیط زیست ومیدان سپورت کشید!

نوشته: محمد داود سیاووش اگر حکومتی فکر کند که به رخ مردم کشیدن چند موتر رنجر و فرد مسلح میتواند … بیشتر

Advertisements

بر اساس فرمان آقای کرزی نهال های منطقه سبز مکروریان چهار درفصل بهار کنده شد

نوشته :داود سیاووش در دوره حکومت های قبل از مجاهدین مکروریان های اول، دوم، سوم و چهارم ساخته شد. در … بیشتر

Advertisements

حکومت غرفه های دیوار دموکراسی را در پل باغ عمومی ویران کرد

عکس ها و گزارش از بابک سیاووش برای نسل کتاب خوان و اهل مطالعه دهه های سی و چهل خورشیدی … بیشتر

Advertisements

مخالفین ومدافعین دولت راه را گم کرده اند

نوشته : داود سیاووش هر مرحله سیاست تیم کاری، ایجابات، شعار ها و فرهنگ سیاسی خود را دارد. اگر چنان … بیشتر

Advertisements

در آستانه سفر آقای کرزی به لندن

Advertisements

Advertisements