مردم مأیوس اند!

نوشته: محمد داود سیاووش مردم از اینکه حکومت جدا از آنان مصروف معاملات پنهانی میباشد، مأیوس اند. مردم از اینکه … بیشتر