در شهر ما

نوشته : داودسیاووش شهر ما شهریست که در آن؛ صداقت را در چربی زبان سیاست را در فریب مردمان ریاضت … بیشتر