در شهر ما

نوشته : داودسیاووش شهر ما شهریست که در آن؛ صداقت را در چربی زبانی سیاست را در فریب مردمان ریاضت … بیشتر