فساد

شماره 113/ چهارشنبه 9 حوت 1391/ 27 فبروری 2013

زیبایی ای درخت

شماره 113/ چهارشنبه 9 حوت 1391/ 27 فبروری 2013 به پیشواز بهار پوهاند غلام جیلانی عارض در اواخر ماه حوت … بیشتر

آموزگار مهـــربان

شماره 113/ چهارشنبه 9 حوت 1391/ 27 فبروری 2013 در روز اول سال تعلیمی، خانم تامپسون معلّم كلاس پنجم مکتب … بیشتر

خنده هاي آب

شماره 113/ چهارشنبه 9 حوت 1391/ 27 فبروری 2013 سنگ وسنگ وسنگ كوهسار ها شروشروشر آبشار ها صاف و صاف … بیشتر