کودکم، کودکم

شماره 121/ چهارشنیه 4 ثور 1392/ 24 اپریل 2013 كودكم ، كودكم شيرينم هوشيارم، چالاكم، دلنشنيم امروز مثل هر روز … بیشتر

اخ بار!

شماره 121/ چهارشنیه 4 ثور 1392/ 24 اپریل 2013 استدلال مضحک مدیر معارف و والی تخار برای کسانی که اطفال … بیشتر