چندمین انتقال مسالمت آمیز قدرت

شماره (194)چهارشنبه 9 میزان 1393 / 1 اکتوبر 2014

194

kar

غنی-عبالله

کرزی

نوشته : محمد داود سیاووش
برای آنانیکه از تاریخ تصویر روشن ندارند با توجه به کور شدن شاه زمان، پیدا شدن مرده شاه محمود در حمام، کشته شدن شاه شجاع، کشته شدن محمد یعقوب خان پس از معاهده گندمک، مسموم شدن عبدالرحمن خان بدست حبیب ا لله خان پسرش، کشته شدن حبیب ا لله خان بدست همکاران پسرش، کشته شدن حبیب ا لله خان کلکانی، کشته شدن نادرخان، کودتا بر ضد ظاهرشاه، کشته شدن داودخان بدست نظامیان چپی، خفه شدن نور محمد تره کی، کشته شدن حفیظ ا لله امین و نجیب، فکر میکنند در هیچ دورۀ افغانستان انتقال مسالمت آمیز قدرت صورت نگرفته، در حالیکه انتقال از امان ا لله خان به عنایت ا لله خان، انتقال از کارمل به نجیب، انتقال از نجیب به مجاهدین، انتقال از صبغت ا لله مجددی به برهان الدین ربانی و انتقال از برهان الدین ربانی به حامد کرزی همه به شکل مسالمت آمیز صورت گرفته و جالب آنست که در هر یک از این چند دوره یی که مسالمت آمیز انتقال نموده رهبران آن انتقال را نخستین انتقال مسالمت آمیز تاریخ نامیده اند، که با این حال سطح آگاهی تاریخی دست اندرکاران سیاست ها را از همین نقطه میتوان حدس زد.
چندمین انتقال و شرایط آن
رییس جمهور کرزی در حالی قدرت را به رییس جمهور غنی انتقال داد که در طی سیزده سال حکمروایی موصوف دایرۀ امنیت کشور از سپین بولدک به دروازه های کابل خُرد شد، قاچاق مواد مخدر از نقطۀ صفری به بلندترین سطح در جهان رسید، فساد از نقطۀ صفری به درجۀ سومین کشور فاسد جهان صعود کرد، مناسبات افغانستان با غرب و از جمله امریکا از سطح متحد ضد ترور به وضعیت مخالفت با جامعه جهانی و به کاربرد اصطلاح اشغال افول نمود که با این حال دکتر غنی از آقای کرزی حکومتی را به میراث میبرد که در روز های انتخابات وزارت مالیه اعلان نمود که تا چند ماه دیگر حتا قدرت پرداخت معاش مأمورین دولت را ندارد.
کشوری که قوای هوایی ندارد، قوای زرهدار ندارد و عملاً افغانستان مارکیت اموال استهلاکی کشور های همسایه میباشد که با این حال با تقسیم قدرت میان دو تیم رقیب و سرپوش گذاشتن بالای تقلب های انتخاباتی با آنکه از وقوع یک درگیری داخلی جلوگیری شد اما از کارآیی دستگاه دولت جداً کاست.
سعه صدر آقای کرزی
هرچند در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی حکومتداری آقای کرزی با ضعف های جدی همراه بود و عملاً رییس جمهور نتوانست از پوتانسیل کمک های جهانی به نفع تحکیم و توسعه پایه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور استفاده کند و نتوانست با جامعه جهانی زبان مشترک پیدا کند، اما آقای کرزی در زمینه آزادی بیان با سعه صدر برخورد نموده خود را به تخته مشق انتقاد جوانان و مردم مبدل نمود که این کار در تاریخ افغانستان کم نظیر میباشد.
هیچکس در دورۀ آقای کرزی و بدستور آقای کرزی بخاطر انتقاد از شخص رییس جمهور تهدید، تخویف، زندانی نشده و مورد محاکمه قرار نگرفته که با این حال بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که با رفتن آقای کرزی عمر این حوصله مندی در کشور شاید به پایان برسد.
کرزی هرچند با جامعه جهانی با تندی برخورد میکرد، اما در داخل کشور و از زبان مردم انتقاد ها و توهین هایی را تحمل کرده که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد.
برخی نکاتی که در بیانیۀ رییس جمهور دکتر غنی به آن اشاره نشد
رییس جمهور دکتر غنی در نخستین بیانیه اش به موارد تفکیک قوای ثلاثه با انتقاد از نقاط ضعف پارلمان، قوه قضائیه و سارنوالی اشاره نمود، اما رییس جمهور دکتر غنی به نکاتی که مردم و از جمله سیاسیون و قشر مدنی و جوانان علاقه داشتند اشاره نکرد که مواردی از آن را در ذیل بر میشماریم:
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به اپوزیسیون جدا از قدرت حاکم اجازۀ فعالیت میدهد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی به استمرار آزادی بیان هیچگونه اشاره یی نکرد.
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که جامعه مدنی را از وضعیت دریوزه گر سیاستمداران در کمپاین ها به نیروی مستقل قدرتمند وسیلۀ فشار مردم بر دولت مبدل خواهد ساخت یا نه؟ و نگفت که حکومت از آن به حیث حربه در آینده استفاده خواهد کرد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به هنر موسیقی، تیاتر، شعر، سینما، مجسمه سازی، داستان نویسی، درامه نویسی و سایر ژانر های هنری از کدام زاویه میبیند و آیا زمینه فراخ فعالیت، به هنرمندان این عرصه ها مساعد خواهد کرد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که برای ورزشکاران چه نوع زمینه های فعالیت را مساعد خواهد کرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که در جنگ فعلی دوست و دشمن کیست؟ و به صفت سرقوماندان اعلای قوای مسلح از مداخلات کشور های همسایه به افغانستان چگونه جلوگیری میکند؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به کشت، تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان از کدام زاویه مینگرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که سیاست خارجی زخم خورده افغانستان را با غرب و از جمله ایالات متحده چگونه ترمیم خواهد کرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که بجای جامعه قومی چگونه کشور را به طرف جامعه مدنی شهروندی حرکت خواهد داد؟
در حالیکه رییس جمهور دکتر غنی با اشاره به اصطلاح مشهور «شر و فساد» (که طالبان آن اصطلاح را بر ضد جبهه متحد بکار می بردند و تذکر حکومت موازی) تا حدودی شرکای تیم جدید در قدرت را احتمالاً شوکه نمود، به ادامۀ راه آقای کرزی در چند مورد اشاره کرد که نگرانی هایی را در حلقات مدنی نیز بوجود آورد زیرا هرگاه ادامه راه آقای کرزی همان باشد که در ادامه بیست سفر کرزی به پاکستان بیست و یکمین سفر را آقای دکتر غنی انجام دهد و یا هر روز با جامعه جهانی گلاویز و مشت و یخن باشد حاصل آن چه خواهد بود؟
رییس جمهور دکتر غنی در حالی به ادامه سیاست آقای کرزی با همسایه ها اشاره نمود که عملاً پول افغانستان در داد و ستد ولایات سرحدی به کار نمیرود و مردم با پول کشور های همسایه نان میخورند و در برابر راکتباران کشور توسط کشورهای همسایه هیچ صدای اعتراضی از دستگاه دیپلوماسی دولت افغانستان در طی سیزده سال بلند نشد و در آخرین روز های عمر حکومت فقط وزیر خارجه به اجلاس سازمان ملل از آن تذکر داد، که با این حال در نبود سیاست خارجی مشخصی که حتا بلند پایه گان تیم آقای کرزی به آن اذعان میکنند معلوم نیست با متحد امریکا بودن و به روس دست مخفی دراز کردن، یا با هند بودن و به پاکستان عذر نمودن و از ایران بکس های پول را بدست آوردن و به شانۀ غرب سوار بودن چه نتیجه یی در گذشته داشته که حالا آنرا رییس جمهور دکتر غنی ادامه بدهد؟
اشارات رییس جمهور دکتر غنی به سرپیچی های مدنی کشورهای عربی و پیام هُشدار گونه به جلوگیری از آن در افغانستان این توهم بد را در دلهای فعالان مدنی می آورد که مبادا دستگاه حاکم پس از انتقال قدرت با فعالان جامعه مدنی و معترضان سیاست های رسمی دولت در امواج سبز و نارنجی دست و گریبان شود.
چنان به نظر میرسد که تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم به این نتیجه رسیده اند که با اتحاد آن دو تیم در فضای سیاسی کشور هیچگونه انتقاد، پیشنهاد، نظر و طرح در وجود مطالبات مدنی لازم نیست و با تقسیم چوکی میان آنان کشور به اصطلاح گل و گلزار شده است؛ در حالیکه مسأله برعکس آن بوده مردم از کرسی نشینان کار و برآورده شدن مطالبات مدنی و سیاسی شان را میخواهند که با روحیۀ «گذشته ره صلوات» نمیتوان به آن جواب داد.Ÿ

برای آنانیکه از تاریخ تصویر روشن ندارند با توجه به کور شدن شاه زمان، پیدا شدن مرده شاه محمود در حمام، کشته شدن شاه شجاع، کشته شدن محمد یعقوب خان پس از معاهده گندمک، مسموم شدن عبدالرحمن خان بدست حبیب ا لله خان پسرش، کشته شدن حبیب ا لله خان بدست همکاران پسرش، کشته شدن حبیب ا لله خان کلکانی، کشته شدن نادرخان، کودتا بر ضد ظاهرشاه، کشته شدن داودخان بدست نظامیان چپی، خفه شدن نور محمد تره کی، کشته شدن حفیظ ا لله امین و نجیب، فکر میکنند در هیچ دورۀ افغانستان انتقال مسالمت آمیز قدرت صورت نگرفته، در حالیکه انتقال از امان ا لله خان به عنایت ا لله خان، انتقال از کارمل به نجیب، انتقال از نجیب به مجاهدین، انتقال از صبغت ا لله مجددی به برهان الدین ربانی و انتقال از برهان الدین ربانی به حامد کرزی همه به شکل مسالمت آمیز صورت گرفته و جالب آنست که در هر یک از این چند دوره یی که مسالمت آمیز انتقال نموده رهبران آن انتقال را نخستین انتقال مسالمت آمیز تاریخ نامیده اند، که با این حال سطح آگاهی تاریخی دست اندرکاران سیاست ها را از همین نقطه میتوان حدس زد.
چندمین انتقال و شرایط آن
رییس جمهور کرزی در حالی قدرت را به رییس جمهور غنی انتقال داد که در طی سیزده سال حکمروایی موصوف دایرۀ امنیت کشور از سپین بولدک به دروازه های کابل خُرد شد، قاچاق مواد مخدر از نقطۀ صفری به بلندترین سطح در جهان رسید، فساد از نقطۀ صفری به درجۀ سومین کشور فاسد جهان صعود کرد، مناسبات افغانستان با غرب و از جمله امریکا از سطح متحد ضد ترور به وضعیت مخالفت با جامعه جهانی و به کاربرد اصطلاح اشغال افول نمود که با این حال دکتر غنی از آقای کرزی حکومتی را به میراث میبرد که در روز های انتخابات وزارت مالیه اعلان نمود که تا چند ماه دیگر حتا قدرت پرداخت معاش مأمورین دولت را ندارد.
کشوری که قوای هوایی ندارد، قوای زرهدار ندارد و عملاً افغانستان مارکیت اموال استهلاکی کشور های همسایه میباشد که با این حال با تقسیم قدرت میان دو تیم رقیب و سرپوش گذاشتن بالای تقلب های انتخاباتی با آنکه از وقوع یک درگیری داخلی جلوگیری شد اما از کارآیی دستگاه دولت جداً کاست.
سعه صدر آقای کرزی
هرچند در عرصه های اقتصادی، سیاسی، نظامی حکومتداری آقای کرزی با ضعف های جدی همراه بود و عملاً رییس جمهور نتوانست از پوتانسیل کمک های جهانی به نفع تحکیم و توسعه پایه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور استفاده کند و نتوانست با جامعه جهانی زبان مشترک پیدا کند، اما آقای کرزی در زمینه آزادی بیان با سعه صدر برخورد نموده خود را به تخته مشق انتقاد جوانان و مردم مبدل نمود که این کار در تاریخ افغانستان کم نظیر میباشد.
هیچکس در دورۀ آقای کرزی و بدستور آقای کرزی بخاطر انتقاد از شخص رییس جمهور تهدید، تخویف، زندانی نشده و مورد محاکمه قرار نگرفته که با این حال بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که با رفتن آقای کرزی عمر این حوصله مندی در کشور شاید به پایان برسد.
کرزی هرچند با جامعه جهانی با تندی برخورد میکرد، اما در داخل کشور و از زبان مردم انتقاد ها و توهین هایی را تحمل کرده که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد.
برخی نکاتی که در بیانیۀ رییس جمهور دکتر غنی به آن اشاره نشد
رییس جمهور دکتر غنی در نخستین بیانیه اش به موارد تفکیک قوای ثلاثه با انتقاد از نقاط ضعف پارلمان، قوه قضائیه و سارنوالی اشاره نمود، اما رییس جمهور دکتر غنی به نکاتی که مردم و از جمله سیاسیون و قشر مدنی و جوانان علاقه داشتند اشاره نکرد که مواردی از آن را در ذیل بر میشماریم:
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به اپوزیسیون جدا از قدرت حاکم اجازۀ فعالیت میدهد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی به استمرار آزادی بیان هیچگونه اشاره یی نکرد.
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که جامعه مدنی را از وضعیت دریوزه گر سیاستمداران در کمپاین ها به نیروی مستقل قدرتمند وسیلۀ فشار مردم بر دولت مبدل خواهد ساخت یا نه؟ و نگفت که حکومت از آن به حیث حربه در آینده استفاده خواهد کرد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به هنر موسیقی، تیاتر، شعر، سینما، مجسمه سازی، داستان نویسی، درامه نویسی و سایر ژانر های هنری از کدام زاویه میبیند و آیا زمینه فراخ فعالیت، به هنرمندان این عرصه ها مساعد خواهد کرد یا نه؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که برای ورزشکاران چه نوع زمینه های فعالیت را مساعد خواهد کرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که در جنگ فعلی دوست و دشمن کیست؟ و به صفت سرقوماندان اعلای قوای مسلح از مداخلات کشور های همسایه به افغانستان چگونه جلوگیری میکند؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که به کشت، تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان از کدام زاویه مینگرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که سیاست خارجی زخم خورده افغانستان را با غرب و از جمله ایالات متحده چگونه ترمیم خواهد کرد؟
– رییس جمهور دکتر غنی نگفت که بجای جامعه قومی چگونه کشور را به طرف جامعه مدنی شهروندی حرکت خواهد داد؟
در حالیکه رییس جمهور دکتر غنی با اشاره به اصطلاح مشهور «شر و فساد» (که طالبان آن اصطلاح را بر ضد جبهه متحد بکار می بردند و تذکر حکومت موازی) تا حدودی شرکای تیم جدید در قدرت را احتمالاً شوکه نمود، به ادامۀ راه آقای کرزی در چند مورد اشاره کرد که نگرانی هایی را در حلقات مدنی نیز بوجود آورد زیرا هرگاه ادامه راه آقای کرزی همان باشد که در ادامه بیست سفر کرزی به پاکستان بیست و یکمین سفر را آقای دکتر غنی انجام دهد و یا هر روز با جامعه جهانی گلاویز و مشت و یخن باشد حاصل آن چه خواهد بود؟
رییس جمهور دکتر غنی در حالی به ادامه سیاست آقای کرزی با همسایه ها اشاره نمود که عملاً پول افغانستان در داد و ستد ولایات سرحدی به کار نمیرود و مردم با پول کشور های همسایه نان میخورند و در برابر راکتباران کشور توسط کشورهای همسایه هیچ صدای اعتراضی از دستگاه دیپلوماسی دولت افغانستان در طی سیزده سال بلند نشد و در آخرین روز های عمر حکومت فقط وزیر خارجه به اجلاس سازمان ملل از آن تذکر داد، که با این حال در نبود سیاست خارجی مشخصی که حتا بلند پایه گان تیم آقای کرزی به آن اذعان میکنند معلوم نیست با متحد امریکا بودن و به روس دست مخفی دراز کردن، یا با هند بودن و به پاکستان عذر نمودن و از ایران بکس های پول را بدست آوردن و به شانۀ غرب سوار بودن چه نتیجه یی در گذشته داشته که حالا آنرا رییس جمهور دکتر غنی ادامه بدهد؟
اشارات رییس جمهور دکتر غنی به سرپیچی های مدنی کشورهای عربی و پیام هُشدار گونه به جلوگیری از آن در افغانستان این توهم بد را در دلهای فعالان مدنی می آورد که مبادا دستگاه حاکم پس از انتقال قدرت با فعالان جامعه مدنی و معترضان سیاست های رسمی دولت در امواج سبز و نارنجی دست و گریبان شود.
چنان به نظر میرسد که تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم به این نتیجه رسیده اند که با اتحاد آن دو تیم در فضای سیاسی کشور هیچگونه انتقاد، پیشنهاد، نظر و طرح در وجود مطالبات مدنی لازم نیست و با تقسیم چوکی میان آنان کشور به اصطلاح گل و گلزار شده است؛ در حالیکه مسأله برعکس آن بوده مردم از کرسی نشینان کار و برآورده شدن مطالبات مدنی و سیاسی شان را میخواهند که با روحیۀ «گذشته ره صلوات» نمیتوان به آن جواب داد.Ÿ

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s