بایگانیِ نوامبر 2015

سناریو نویسان به پاشنه حکومت وحدت ملی انگشت میگذارند

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

logo

نوشته : محمد داود سیاووش
می گویند پهلوانی به نام آشیل بود که هیچ حریفی در میدان پشتش را به زمین گذاشته نمیتوانست و در معرکه و کارزار زورآزمایی مغلوبش کرده نمیتوانست. قضا را در پاشنۀ این پهلوان زمان و تهمتن دوران محلی بود که اگر دست حریف به آن می رسید آشیل به زمین می افتاد و مغلوب می شد.
در شرایط کنونی که جهان در آتش و خون غوطه ور است دشمنان اهریمنی به پاشنه آشیل نظام متوجه شده اند که اگر به آن دست شان برسد افغانستان را متلاشی خواهند کرد. این پاشنه آشیل حکومت وحدت ملی کشاندن جنگ افغانستان در مسیر قومی و مذهبی میباشد.
گروگان گیری هایی که با سر بریدن وحشتناک و تکان دهنده خشم اعتراض و مدنی مردم را در جاده های پایتخت بر انگیخت اینک در فاز دوم با انتقام گیری از رمه گوسفندان به شکل وحشتناکی تکرار میشود.
باید دولتمردان از همه اقوام و تبار از خواب طولانی بیدار شده و بدانند که این جنگ خانمانسوز که باری کابل و شهر های بزرگ را به خاک و خون کشید انفجار آن این بار مانند ریختن بنزین در آتش شاید در اولین لحظه دامن همین رهبران و سازماندهندگان و گردانندگان را بگیرد.
این چه زمامداری بیهوش و کم هوشی است که حتا ایستادن یک نفر با تفنگ در یک شاهراه میتواند سرنوشت سیاسی و نظامی و امنیتی کشور را به مخاطره بیاندازد. چرا امنیت شاهراه ها گرفته نمیشود؟ چرا قطار ها در رفت و برگشت به شاهراه ها اسکورد نمیشوند؟ چرا قریه جات دو طرف سرکها به مقاومت محلی جلب نمیشوند؟
معلوم نیست تا چه وقت این رهبران پریشان به دنبال این قافله اشک و خون اطفال و خانواده های گریان روان خواهند بود.Ÿ

Advertisements

ستون پنجم

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

کارتون

گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 15

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

17032011255
حمیدالله امین
15
6- صنعت طبابت و نشرات:
نخستين مطبعه:
طبع كتب و اوراق مطبوع در افغانستان براي بار اول در دوره امير شير علي خان آغاز يافت و نخستين مطبعه چاپ سنگي در حوالي سالهاي 1283 هجري قمري وارد مملكت گرديد كه براي اولين بار جريده پانزده روزه شمس النهار تكت هاي پستي و مجله كابل بشمول ساير نشرات و كتب در آن بطبع ميرسيد.
البته اين مطبعه خيلي كوچك بوده و عبارت از يك پايه ماشين و بعضي ادوات بسيط ليتوگرافي( چاپ سنگي) بود. در عصر امير عبدالرخمن اين مطبعه كمي وسعت يافت و مسكوكات دولتي با بعضي اعلانها و كتابها در آن بچاپ رسيد.
دومين مطبعه:
در دوره امير حبيب ا لله مطبعه حروفي ( سال 1291) با دستگاه زنگوگرافي وارد كشور گرديده و با استفاده از قوه بخار براي بحركت آوردن آن در قسمت چاپ جريده سراج الاخبار مورد استفاده قرار گرفت.
مطبعه عنايت:
يك مطبعه كوچك ديگر نيز بنام مطبعه عنايت بفعاليت آغاز نمود. در دوره امير امان ا لله بر علاوه توسعه اين مطبعه مطابع متعددو كوچك ديگر در ولايات هرات، قندهار، مزارشريف، قطغن و مشرقي نيز كه هر كدام داراي يك پايه ماشين بودند به فعاليت آغاز نمودند.
ماشين ليتوگرافي وافست:
در سالهاي بعد تمام مطابع مركز تحت اداره رياست مطابع قرار داده شد و ضمنا دو پايه ماشين جديد برقي ليتوگرافي بايك پايه ماشين افست و غيره لوازم نيز برآن افزود گرديد.
شعبه حروف ريزي:
در سال 1316 شعبه حروف ريزي نيز با شش پايه ماشين فعال گرديد . در همين سال در شعبه طبع حروفي نيز بر علاو ه 14 ماشين سابقه 16 پايه ماشين جديد بكار انداخته شد و به اين ترتيب تعداد كارگران مطبعه به 300 نفر ميرسيد.
مطبعه دولتي:
در سال 1318 هجري شمسي رياست مستقل مطبوعات تاسيس و در سال 35 مطبعه عمومي كابل بحيث مطبعه دولتي شناخته شد كه با 14 مطبعه ديگر در ولايات نيز روابط نزديك دارد. عمارت سابقه مطبعه كه در جوار ارگ موقعيت داشت در دوره محمد نادر شاه ساخته شد ه بود حالانكه تعمير جديد و فعلي آن با مصرف 61 ميليون افغاني ساخته شده است نشريات منظم اين مطبعه را تنها در كابل بيش از 30 نوع مختلف روزنامه، جريده و مجله تشكيل ميداد. علاوه بر آن يك اندازه زياد ضروريات شعبات دولت و موسسات شخصي نيز در قسمت كتب و اوراق به شمول وزارت تعليم و تربيه در همين موسسه تكافو ميگردید. تعداد مجموعي ماشين آلات در ده شعبه مختلف مطبعه دولتي به 136 پايه ميرسيد تعداد كارگران فابريكه كه برعلاوه 287 نفر مامور در سال 1353 به 421 نفر ميرسيد. در سال 1356 به 361 نفر كاهش يافت و در مقابل آن ارزش نشرات مطبعه به 147.588 ميليون افغاني بالغ گرديد كه البته 63.39 فيصد ارزش مجموعي نشرات تمام موسسات اين بخش را احتوا ميكرد.
بهر صورت در سال 1348 تعداد موسسات طباعتي كه همه دولتي بودند به سه موسسه ميرسيد كه سرمايه مجموعي آنها 143.3 ميليون افغاني بوده وبا داشتن 1334 نفر كارگر، اندازه فروشات آنها 56.3 ميليون افغاني را احتوا ميكرد. البته بزرگترين آن بنام مطبعه دولتي در كابل موقعيت داشت كه 13 شعبه كوچك در ولايات را كه 70 فيصد كارگران اين بخش را احتوا ميكرد نيز دارا بود باين ترتيب تعداد مجموعي موسسات طباعتي در همانسال بر 16 بالغ ميگرديد . در سال هاي بعدي موسسات طباعتي در سكتور سرمايه گذاري شخصي نيز اساس گذاشته شدند كه تعداد آنها تا سال 1356 بر شش مطبعه بالغ گرديد كه اندازه مجموعي سرمايه گذاري ابتدايي آنها بر 81.5 ميليون افغاني بالغ گرديده و ارزش توليدات آنها به 6.511 ميليون افغاني ميرسيدبه اين ترتيب سكتور انفرادي اين بخش با 28.72 فيصد سرمايه گذاري مجموعي 2.79 فيصد توليدات را از نظر ارزش بدست آورده بود به هر صورت در سال 1356 جمعا به تعداد 1707 نفر كارگر بشمول مستخدم و مامور در موسسات مربوط اين بخش مصروفيت داشته و در مقابل 40.879 ميليون افغاني كه بقسم معاش مزد وغيره به آنها پرداخته شد ه بود ارزش مجموعي توليدات اين موسسات بر 232.804 ميليون افغاني بالغ شده بود. ضمنا بايد اظهار داشت كه در اواخر سنبله سال 1357 تمام مطابع شخصي به اساس فيصله دولت ملي اعلام گرديدند.Ÿ
بقيه در آينده

دُر سُفته های حضرت مولانا

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

Jalaluddin_Rumi

حيبب عجمي از عبادتگاه خود بنزد عيال باز آمدي و فرزندگان همه روز منتظر بوده كه شبانگاه پدر در آيد و ما را چيزكي آرد. راست چون حبيب نماز شام در آمدي، دست تهي عرق خجالت بر جبين او نشسته، انگشت تشوير بدندان گرفته با زن و فرزند چه عذر گويم؟ عيال گفتي: هيچ آورده اي؟ حبيب گفتي كه: كار فرمايم و استاد كارم سيم حواله به روز آدينه كرده است. آن يك هفته عيال و فرزندان منتظر مي ماندند. چون روز آدينه آمد و خورشيد رخشان سر از برج قيرگون خود برزد، حبيب از خجالت كنجي رفت و ميناليد و ميگفت: اي دستگير درماندگان حبيب را خجل مگردان. ملك- جل جلاله- بزرگي را به خواب نمود و از واقعه او خبر داد كه حبيب با عيال، هفته اي است كه به اميد كرم ما وعده به روز آدينه مي دهد. آن بزرگ چنداني زر و گندم و گوسفندان و تختهاي جامه و غير آن بخانه حبيب فرستاد كه در خانه نميگنجيد همسايگان و خلق حيران ماندند كه اين از كجاست؟ آرندگان گفتند كه كارفرماي حبيب عذر ميخواهد كه اين ماحضري را خرج مي كنيد تا ديگر رسيدن. گفتند: سبحان ا لله حبيب، مزدوري و خدمت كدام كريم كرده است كه چندين خزينه و نعمت مي كشيدند؟ آن اندازه كرم آدميان نيست، مگر خدمت حق ميكرده است كه اكرم الاكرمين است؟
شعر
لطفت به كدام ذره پيوست دمي
كان ذره به از هزار خورشيد نشد؟
شبانگاه حبيب از عبادتگاه خود به هزار شرم بازگشت كه امروز چه عذر گويم؟ بهانه اي مي انديشيد چون به نزديک خانه آمد در اين انديشه فرزندان و عيال در پيش دويدند، در دست و پاي او مي افتادند و همسايگان سجده ميكردند، زهي كريمي كه تو خدمت او گزيدي و مزدوري او كردي، زهي بخشنده، زهي بخشاينده كه خانه مارا همچو انار پر گوهر كرد. خانه، مال و نعمت را بر نمي تابد. تدبير خانه ديگر ميبايد كرد. ايشان از اين ها بر ميشمردند و حبيب ميپندارد كه برو افسوس مي كنند و تسخر مي زنند كه هفته اي است كه مارا به آدينه وعده مي دهد چون آدينه آمد، گريختني اين ساعت مي آيي، خواست گفتن مرا افسوس مداريد، از گوشه يي گوشه آواز آمد، آوازي كه آوازهاي همه عالم از آدمي و پري و فرشته خروشانند و نعره زنانند و ربنا گويانند. در آن آواز اين بود كه اي حبيب ما آن كرامت و عطاي ملك قدوس است نه استهزا و افسوس است آن همه زرها و گوهرها و تخته جامها گوسفندان و شمع كه ايشانرا فرستاديم مزد خدمت تو نيست، حاشا از كرم ما. آن استخوانيست كه انداختيم پيش سگان نفس ايشان، آن نفس خصومت گر بيشين طلب بدگمان ايشان انداختيم تا بدان استخوان مشغول شوند عيال و فرزندان، ترا بتقاضاي سخت از نماز و حضور ما برنياورند.Ÿ
مکتوبات و مجالس سبعه
صفحه 86 الي 88

ای حافظ

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

portrait1

«ای حافظ”
ای شاعر آسمانی
ای که روزگاری در کنار آب رکن آباد_
نهری که در زیر آسمان پارس زمزمه کنان می گذشت_ می زیستی
و با دلی آرام و نگاهی ژرف
سوکنامۀ حیات آدمی را می نگریستی
و دریافتی که این نمایش حیات از آغاز چنین بوده
و پس از من و تو نیز در همان پرده تکرار خواهد شد
و این کاروان زندگی، همچون آه عاشق درگذر است
و با شتاب به قافلۀ بی نشان مرگ می پیوندد
و با مشاهدۀ این پردۀ سوکمند
کیمیای شگرف خویش را در کار آوردی
و غوغای زاغ و زغن و هیاهوی بی حاصل روزمره را
به سرودی خوش و نوایی دلکش بدل کردی
که همچون طلای مذاب در جهان جریان یافت.
تو از فقر خویش چنان ثروتی آفریدی
که مرگ را به جاودانگی و زمان را به ابدیت مبدل ساختی.
اکنون این مدح و ثنای ناچیز مرا،
که جز هیچ از یک کل بی پایان نیست، بپذیر
برخیز و با طراوت جوانی
آن پند پیرانه و حکمت کهن را حیاتی نوین بخش.
آربری

این خطاب آربری را به حافظ در غزل بسیار زیبایی که ویلیام وردز وورث درباره میلتون سروده می شنویم که:
ای میلتون برخیز و این خطه انگلستان را _که می رود
به مردابی از آبهای ناگوار تبدیل شود_
با چشمه های آب پاک و زلال عشق و معرفت
حیاتی تازه بخش.
O› Hafiz
Thou who didst dwell where Ruknabad once ran
Melodious beneath the Persian sky,
And watch with mind serene and steady eye
The tragic play that is the life of man;
And, seeing it was so since earth began
And shall continue after thou and I,
Being spent as swiftly as lover’s sigh,
Depart upon death’s trackless caravan;
Out of dross sound by sovereign alchemy
Didst fashion melodies of liquid gold,
Creating riches of thy penury,
Transmuting death to immortality:
Accept these words that leave the whole untold,
And in fresh youth renew thy wisdom old.
A.J.arberry
برگرفته از کتاب «در قلمرو زرین”
ترجمه و توضیح: حسین الهی قمشه ای

موقعیت دشوار افغانستان در شرایط جنگ اروپا با اشباح

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

نوشته: محمد داود سیاووش

اجرای عملیات های دهشت افگنی در چندین نقطه پاریس و پیدا شدن دراماتیک سر و کله دهشت افگنان پس از چند ساعت از بروگسل، اروپا را تکان داد و فرانسه که منزوی ترین عضو ائتلاف ضد ترور بود در صف مقدم نبرد با داعش قرار گرفت.
تبدیل شدن بروگسل به شهر ارواح پس از غایب شدن طراح عملیات پاریس در آن شهر و تهدید به شهر های روم، لندن و واشنگتن، کنسل شدن برنامه فوتبال در جرمنی، تیر اندازی به روی شانزده تن در اورلیان امریکا، اعلام حالت اضطرار سه ماهه در فرانسه، اعزام ناو جنگی شارل دوگول به شرق میانه، حمله انتحاری چهار زن در کامرون به غیر نظامیان، کشته شدن 28 عضو یک گروه تندرو در سنکیانگ چین، انفجار طیاره روسی در مصر، ادعای وزیر داخله آلمان مبنی بر عضویت 750 آلمانی در صفوف داعش که بیست فیصد آنرا زنان تشکیل میدهند، اعتراف وزیر داخله اسپانیا به اینکه داعش به جذب زنان اسپانیایی می پردازد با فشاریکه هجوم پناهجویان بر اروپا آورده نشان میدهد که جهان پس از جنگ دوم جهانی در یک وضعیت فوق العاده اضطراری و شکنند قرار دارد، وضعیتی که در آن با شبحی در جنگ است که صف مشخص ندارد و حتا تهدید یک فرد میتواند در شهر بزرگی چون بروگسل اماکن عمومی، متروها و مدارس شهر را تعطیل کند.
پیچیدگی اوضاع:
آنچه قبل از همه اوضاع را پیچیده و بغرنج میسازد موضعگیری های متفاوت کشورهاییست که مورد هدف این خطر قرار دارند.
موقف های متفاوت در رابطه به سوریه که مرکز فرماندهی خطر در آنجا قرار دارد بیش از همه وضعیت را پیچیده نموده است. روسیه طرحی را به پشتیبانی از ادامه کار بشار اسد به شورای امنیت پیشنهاد نمود، فرانسه قطعنامه یی را مطرح نمودکه در خطوط کلی با روس ها نزدیک بود، ایتالیا از طرح روسیه حمایت نمود، اما اوباما گفت اسد در آیندۀ سوریه جایی ندارد و در همین حال رییس جمهور ایالات متحده اظهار داشت که ایران باید میان اسد و دولت مشروع برای سوریه انتخاب کند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که افرادی از داعش در غرب ایران دستگیر شدند.
روسیه در مقابل سند رفع محدودیت ها و ممنوعیت های همکاری های هسته ای با ایران را امضأ نمود و سرمنشی سازمان ملل از امریکا و روسیه خواست در از بین بردن تروریزم با هم همکاری نمایند. ترکیه از اینکه روسیه مناطق ترکمن نشین را در سوریه بمباران میکند با احضار سفیر روسیه در انقره اعتراض نمود و بارک اوباما گفت: حملات روسیه داعش را تقویه میکند، روسیه باید برای رویارویی با داعش تصمیم ستراتیژیک اتخاذ کند. اوباما گفت: روسیه باید روی داعش تمرکز کند نه روی اپوزیسیونی که برای بر اندازی بشار اسد تلاش میکند.
داعش سفید و داعش سیاه:
پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت بر ضد داعش رسانه های غربی گفتند غرب با داعش سیاه در جنگ است، اما به داعش سفید دست دوستی دراز میکند و پادشاه عربستان سعودی داعش سفید است، چنانکه به قول رسانه ها عربستان سعودی در غرب به خطیبان، مساجد، ملاهای افراطی و حتا کسانیکه ریش میگذارند پول می پردازد.
در همین حال به نوشته رسانه ها کمیته حقوق بشر سازمان ملل به محکومیت دخالت ایران و روسیه در سوریه در قطعنامه یی رأی داد که از طرف عربستان سعودی پیشنهاد شده بود. رسانه ها گفتند هرچند در این قطعنامه از روسیه نامبرده نشده اما روحیه و روال متن قطعنامه حاکی از نارضایتی از حملات روسیه در سوریه میباشد.
تشکیل جنگجویان فاطمی از میان افغانهای مهاجر در ایران توسط دولت ایران در جنگ سوریه و تشکیل زینبیون پاکستانی توسط دولت پاکستان در جنگ سوریه همراه با تقابل داعش سفید با فاطمیون افغانی گماشته شده ایران در سوریه و تقابل عربستان سعودی، قطر، ترکیه و امریکا با روسیه و ایران طرفدار بشار اسد و ارسال سلاح های هندوستان به کرد ها در شرق میانه زگنال وحشتناک اشتعال یک جنگ تمام عیار جهانی را به صدا آورده است.
جنگ جهانی:
وزیر داخله آلمان عملیات داعش را به مثابه آغاز جنگ جهانی تروریستی خواند و این اظهارات در حالی صورت میگیرد که بشار اسد داعش را ساخته دست امریکا خوانده عربستان سعودی قطر و ترکیه را حامیان تروریزم میخواند.
وضعیت افغانستان در قبال این انکشافات و تحولات:
از نظر کارشناسان یکی از دلایل اساسی زایش و پیدایش خطرات امروزی برای اروپا نرمش و سازش هایی میباشد که غرب در افغانستان با گروههای تندرو در پیش گرفت. با عده یی از این گروهها کنترکت هایی بست که به میلیونر ها تبدیل شدند، گروهی را به شکل معامله با خود نگهداشت و گروهی به شکل ستون پنجم در بدنه دولت نفوذ کردند.
جابجا شدن داعش در زابل، انتقال مراکز جنگ از وزیرستان به شمال افغانستان، ظهور داعش در شرق افغانستان، ظهور ستون پنجم در بدنه دولت افغانستان به طرفداری از طالبان و پاکستان، مخالفت با عملیات های شبانه و عملیات های هوایی، رهایی قوماندانان طالبان از زندان ها، در اولویت قرار نگرفتن مسایل امنیتی و بروز شگاف ها و اختلاف ها در مسایلی چون سقوط کندز، خموشی در قبال ایجاد دروازه های عبوری در سرحدات جنوب افغانستان، تحت فشار قرار گرفتن کابل توسط اسلام آباد برای کشاندن افغانستان به میز مذاکره مضحک مری، تقسیم طالبان به گروههای ملا رسول و ملا منصور، بلند شدن صداهای ستون پنجم از پارلمان و برخی رسانه های طرفدار طالبان و پاکستان، بلند شدن بیرق داعش و طالبان در پوهنتون ننگرهار، گرایش به سوی سوق مذهبی و قومی شدن جنگ با گروگان گیری های اخیر در شاهراه زابل-کندهار، اظهار اینکه گویا طالبان از نظر امریکا تروریست نیستند، سر و صدا ها در مورد توافق امریکا و پاکستان مبنی بر آغاز مذاکره دولت افغانستان با طالبان، سقوط ولسوالی یمگان، کشیدن خط ارتباط ولسوالی های جرم، بهارک، وردوج و زیباک تا پاکستان، کشیدن راه ولسوالی های کران و منجان به نورستان، هشدار رییس اجرائیه در مورد خطر حزب تحریر به مثابه بازوی ملکی احزاب تروریستی و عکس العمل صریح و علنی نماینده این گروه در برابر اظهارات دکتر عبدا لله از طریق رسانه های داخلی فضای تاریک و مبهمی را در انظار عامه ترسیم میکند و این سوال را مطرح میسازد که:
1- دولت افغانستان از میان خطوط امریکا، روسیه و عربستان سعودی به کدام طرف در حرکت است؟ با کیست؟ و در مخالفت با کیست؟
2- اگر واقعاً سمپتی و موضعگیری ها در حلقات رهبری دولت به طرفداری از ستون پنجم وجود ندارد چرا کسانیکه اتهامات را به افراد مشخص در این زمینه وارد میکنند مورد استفسار قرار نمیگیرند؟
3- اگر این سر و صدا ها حقیقت دارد پس چرا کسانیکه در نظام با چنین دیدگاه ها فعالیت مینمایند مورد سوال قرار نمیگیرند؟
معاون اول رییس جمهور از ستون پنجم صحبت میکند، مشاور ارشد رییس جمهور در امور حکومتداری خوب مذاکره با طالبان را یک کار عبث میداند، رییس کمیته اجرائیه از کسانی که از تربیون دولت بر ضد دولت تبلیغ مینمایند صحبت میکند معاون مجلس نمایندگان موقعیت حامیان داعش را در پایتخت قلمداد میکند و با این حال کشتی حکومتداری به سکانداری این رهبران به صوب نامعلوم در حرکت است.
4- چرا از کدر ها استفاده ابزاری میشود؟ و چرا این کدر ها تا سرحد معامله در رسیدن به کرسی ها و مقامات تنزیل مینمایند؟ کدری که با وعده و دریافت یک مقام متوسط به دام می افتد اخلاقاً حق ادعای رهبری و پیشروی را ندارد؟
5- حکومت وحدت ملی با توجه به تحولات و انکشافات دراماتیک جهانی و با تحلیل از منافع ملی سیاست داخلی و خارجی کشور را باید طوری عیار سازد که اعتراضات مدنی و صدای نارضایتی همگانی ده ها هزار انسان بی جواب نمانده از زاویه تفاهم، تعاون و تساوی اجتماعی در دسترخوان مردم تغییر بیاورد و بیلانس دخل و خرج خانواده کارمند دولت را در پرداخت معاشات ماهوار و حقوق و امتیازات شان مدنظر گرفته از امنیت جان و مال و حیثیت شهروندان دفاع نماید.
6- حکومت وحدت ملی باید با شعار همه چیز در خدمت دفاع از وطن تمام امکانات مادی و معنوی را در خطوط مقدم دفاع از کشور متمرکز نموده جنرالان ارکان حرب، افسران با تجربه، پیلوت ها، تانکیست ها و قوماندان کدری و جهادی را از داخل و خارج کشور در امر دفاع از وطن دعوت نموده بسیج سازد و با توجه به موضعگیری های پیچیده جهانی طرق و شیوه های مفید اکمالات لوژستیکی و دریافت تخنیک عالی محاربوی، تانک، توپ و طیاره را جستجو کند.
در شرایط کنونی افغانستان هیچ راهی ندارد جز آنکه مردم از چهار گوشه کشور دست بدست هم داده در صف مقدم دفاع از وجب وجب خاک با حداقل امکانات قرار گیرند، در این راه اگر پیروزی بدست آمد، افتخار آن به همگان است و اگر مرگ و نابودی در راه بود، مرگ یاران جشن است.Ÿ

پنج نکته آماری در مورد جمعیت مسلمان اروپا

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

بکتاش خمسه پور

این پنج نکته آماری مهم در مورد جمعیت مسلمانان کشورهای اروپایی و نرخ رشد این جمعیت براساس نتایج جدیدترین آمارگیری و پژوهش مؤسسه پژوهشی پیو تهیه شد است.
۱) آلمان و فرانسه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین جمعیت مسلمان را دارند. طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ حدود ۴.۸ میلیون مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند که معادل ۵.۸ درصد جمعیت کشور است. در فرانسه تعداد مسلمانان حدود ۴.۷ میلیون و معادل ۷.۵ درصد جمعیت کشور است. اما در کل قاره اروپا، روسیه با حدود ۱۴ میلیون مسلمان و معادل ۱۰ درصد از جمعیت کشور در رتبه اول قرار دارد.
۲) درصد جمعیت مسلمانان ساکن اروپا طی چند دهه اخیر بدون وقفه در حال افزایش بوده است. به عنوان نمونه در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ جمعیت مسلمان اروپا حدود یک درصد افزایش یافته و به چهار درصد رسیده است. انتظار می‌رود روند رو به افزایش درصد مسلمانان در جمعیت کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۳۰ ادامه یافته و به حدود هشت درصد برسد.
۳) مسلمانان از سایر جمعیت اروپا جوان‌ترند. طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ سن متوسط مسلمانان ساکن اروپا حدود ۳۲ سال و از سن متوسط کل جمعیت اروپا که ۴۰ سال است، هشت سال جوان‌تر بود… حدود ۳۸ سال و سن متوسط اروپاییان مسیحی حدود ۴۲ سال است.
۴) دیدگاه اروپائیان نسبت به مسلمانان در کشورهای مختلف گوناگون است. مؤسسه پژوهشی پیو در نتايج نظرسنجی بهار سال گذشته اعلام کرد که اکثریت جمعیت کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه نسبت به مسلمانان نگاه مثبتی دارند. در اسپانیا دیدگاه مثبت و منفی نسبت به مسلمانان تقریباً برابر است و در کشورهای ایتالیا، لهستان و یونان اکثریت جمعیت به مسلمانان نگاه منفی داشتند.
دیدگاه مردم اروپا نسبت به مسلمانان تا حد زیادی به نگرش‌های سیاسی آنها بستگی دارد. به عنوان مثال در آلمان حدود ۴۷ درصد از راستگرایان نسبت به مسلمانان نگاه منفی دارند در صورتی که این میزان در میان چپ‌گرایان حدود ۲۰ درصد است. در کشورهای دیگر مثل ایتالیا، فرانسه و یونان نیز نگاه منفی دست‌راستی‌ها به مسلمانان ۲۰ درصد از چپ‌گراها بیشتر است. در کشورهای بریتانیا و اسپانیا نیز این تفاوت بین چپ‌گرایان و دست راستی‌ها بسیار مشهود است.
۵) طبق آمارهای سال ۲۰۱۰ حدود ۱۳ میلیون مسلمان مهاجر در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند. در آلمان بخش اعظم مسلمانانی که در این کشور متولد نشده‌اند ترکیه‌ای تبار و درصدی هم از اهالی کشورهای کوسوو، عراق، بوسنی و مراکش هستند. در فرانسه اکثریت سه میلیون نفر مسلمانی که متولد این کشور نیستند، اتباع مستعمرات سابق این کشور به خصوص الجزایر، مراکش و تونس هستند.
مرکز تحقیق پیو که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و در واشنگتن مستقر است، یک اندیشکده آمریکایی غیرحزبی است که اطلاعاتی در زمینه روند مسائل اجتماعی، افکار عمومی و آمار جمعیتی ارائه می‌دهد.
نظرسنجی، تحقیقات جمعیت‌شناسی و بررسی محتوای رسانه‌‌ها و تحقیقات تجربی دیگر علوم اجتماعی از کارهای دیگر این مؤسسه غیرانتفاعی و وابسته به بنیاد خیریه پیو است.Ÿ

مفهوم مرد از نظر بزرگان ادب و فرهنگ

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

گردآورنده: بابک سیاووش
به بهانه روز جهانی مرد
غنبغنف
كار مردان تحمل است و قرار
من كيم خاك پاي مردانم
سعدي
***
هركه بي باكي كند در راه دوست
رهزن مردان شد و نامرد اوست
عطار
***
مرد جنگ است چو پيش آيد جنگ
مرد كار است چو پيش آيد كار
فرخي
***
ما مرد زهد وتوبه وطامات نيستيم
با ما به جام باده صافي خطاب كن
حا فظ
***
چه گفت آن هنرمند مرد خرد
كه دانا زگفتار او برخورد
فردوسي
***
طمع آرد به مردان رنگ زردي
طمع را سر ببر گر مرد مردي
ناصر خسرو
***
مرد خدا مست بود بي شراب
مرد خدا سير بود بي كباب
مولانا
***
ترا خود همي مرد بايد چو زن
ميـــان يلان لاف مـــــردي مــــزن
فردوسي
***
مردي نبود فتاده را پاي زدن
گر دست فتاده اي بگيري مردي
پورياي ولي
***
زدن مرد را تيغ بر تار خويش
به از باز گشتن زگفتار خويش
بو شكور
***
مرد بايد كه كند سعي در اين باب همي
تا خداوند پـديدار كنـــدتان سـببي
منوچهري
***
به پيش آيدم زود نيزه به دست
كه در پيش تان مرد مرد آمدست
دقيقي
***
تخت بلقيس جاي ديوان نيست
مرد آن تخت جز سليمان نيست
نظامي
***
شرط است كه چون مرد ره درد شوي
خاكي تر و ناچيــزتر ز گرد شوي
خواجه عبدا لله انصاري
***
گر بر سر نفس خود امیری مردی
بر نیک و بد ار خورده نگیری مردی
ناصر خسرو بلخی
***
بی فقر آشکار نگردد عیار مرد
بخت سیه بود محک اعتبار مرد
بیدل

ننگــــت باد!

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

دکتور محمد اکرم عثمان
ما یک جامعهٔ افسار گسیخته داریم- جامعه یی که رگ رگ اندام هایش پاره شده و هیچ چیز و هیچ کس با یکدیگر پیوند ندارد. در این کشور از برکت تدبیر «جان کری» دو تا فرمانروای مدبر داریم که از بیخ و ریشه با همدیگر نمی خوانند.
رویدادهای چند روز اخیر گواهی میدهند که کثیری از ما ، ‌مبدل به گرگترین گرگها و دیوترین دیوها شده اند.
شنیده ام که در شماری از ممالک مغربزمین قبل از این که گوسفندی را به مذبح ببرند،‌بیهوشش میکنند تا درد را حس نکند و زجرکش نشود. آیا جانوری که شکریه دخترک ۹ سالهٔ هزاره را سر میبرید،‌برای بیهوش کردنش از داروی بیهوشی کار گرفته بود؟- آیا میدانست که آن کودک مظلوم یک موجود زنده است و زیر پوست نازکش رشته های باریک عصب وجود دارد که درد را تا اعماق استخوانش حس میکند؟
آیا الزام این جنایت فجیع و خیانت ابدی به گردن کیست؟- به گردن آن دیوهای خون آشام ، ‌یا آدمک های پوشالیی که به نامهای شاه و شاه قلی بر مسند قدرت تکیه زده اند؟!
از ظاهر قضایا بر می آید که دستارهای به اصطلاح چهل گزی! آنقدر بر گردن رهبر ما سنگینی میکند که قدرت اندیشیدن را از او سلب مینماید و این نکته مصداق آن مثل معروف است که یک نخود کله و ده من دستار!! چه بهتر که مناصفهٔ آن عمامهٔ‌بلند را به جناب عبدا لله هبه نمایند تا هر دو رهبر به سلامت عقل برسند.
شایان ذکر است که «پوشالی» را از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» تألیف بزرگمرد آزادی هندوستان وام گرفته ام . او در توصیف حکومت پوشالی! آورده است که در بسته بندی ظروف گرانقیمت بلوری معمولاً مقداری کاه یا پوشال را جا به جا مینماید تا مانع برخورد و شکسته شدن آن ظروف بلورین شوند .
افغانستان در تنگنای ژیوپولتیک قرن نزدهم همان پوشالیست که اصطحکاک بین امپراتوری بریتانیا و روسیهٔ ‌تزاری را جلو میگرفت.
با تمام خشم خویش
با تمام نفرت دیوانه وار خویش
میزنم فریاد
ای جلاد ننگت باد!
آه هنگامی که یک انسان
میکشد انسان دیگر را
میکشد در خویشتن انسان بودن را Ÿ
(شعر از محمد زهری)

کودکان عزیز:روزتان مبارک!

نوامبر 24, 2015

شماره ( 254) چهارشنبه (4) قوس ( 1394) / ( 25) نوامبر( 2015)

روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، روزهای متفاوتی را به‌عنوان روز کودک اعلام کرده‌اند و آن را جشن می‌گیرند.
سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر را روز جهانی کودک اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل در چنین روزی در سال ۱۹۵۹ اعلامیهٔ حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
به بهانه روز جهانی کودک عکس هایی از گوشه های متضاد زندگی کودکان تقدیم تان میگردد:

school

خرسواری

طفل

مکتب خصوصی