گریه بر فابریکه های ویران افغانستان – 12

شماره (251) چهارشنبه ( 13) عقرب ( 1394) / (4) نوامبر ( 2015)

17032011255

3- پلاستيك سازي:
اين بخش در سالهاي اخير با در نظر داشت تقاضاي روز افزون براي توليدات آن پيشرفت قابل ملاحظه راشاهد بوده است . بطوريكه تعداد مجموعي آنها در سال 1356 بر 14 موسسه بالغ ميگرديد و جمعا بتعداد 623 نفر كارگر در آنها مصروفيت داشت . در حاليكه اندازه مجموعي سرمايه گذاري ابتدايي و فعلي اين بخش كه تقريبا كاملا به سكتور خصوصي ارتباط ميگيرد بالترتيب بر 98.793.000 و 108.678000 108 افغاني بالغ ميگردد كه باين ترتيب از نظر سرمايه گذاري ابتدايي 1.9 و از نظر سرمايه فعلي 1.2 فيصد مجموع سرمايه گذاري در بخش صنعت را احتوا مينمايد. پرابلم عمده انكشاف اين صنعت در افغانستان تهيه مواد خام است كه فعلا از خارج و مخصوصا جاپان وارد ميشود . از همين جهت توليدات اين موسسات با توليدات مشابه خارجي رقابت كرده نمي تواند . در حاليكه باتوسعه صنعت گاز امكان توليد مواد خام پلاستيكي در كشور دورنماي مساعدي بغرض انكشاف دارد.
4- دواسازي:
صديق لابراتوار:
اولين موسسه درين ساحه صديق لابراتوار ميباشد كه بسرمايه ابتدايي 5.3 ميليون افغاني در سال 1348 تاسيس گرديده و سالانه به ارزش همين مبلغ ادويه وغيره توليد مینمود.
فابريكه دواسازي هوخست:
موسسه ديگر صنعتي اين بخش فابريكه بزرگ دواسازي هوخست افغانستان است كه در سال 1349 تاسيس و در اخير سال 1350 با 80 فيصد سهم كمپني هاي خارجي بسرمايه مجموعي 212 ميليون افغاني تاسيس گرديد. اين فابريكه انواع مختلف ادويه را توليد نموده و ارزش توليدات آن سالانه بر يكصد ميليون افغاني بالغ ميگردد. به هر صورت بادر نظر گرفتن اندازه سرمايه گذاري و تعداد مجموعي كارگران اين فابريكه در سال 1356 بر 304 نفر بدون مامورين اداري ميرسيد . اندازه سرمايه گذاري براي هر نفر كارگر درين موسسه به 697 هزار افغاني بالغ خواهد شد. البته ناگفته نبايد گذاشت كه مواد خام اين فابريكه باستثناي تلك كه از داخل كشور تهيه ميشود از آلمان وارد ميشود. ضمنا با وجود آنكه در اندازه توليدات سالانه اين فابريكه متدرجا افزايش بعمل آمده با آنهم از ظرفيت اعظمي توليدي آن استفاده نشده است كه عدم امكانات ذخيره ادويه براي يكمدت طولاني عامل عمده آنرا تشكيل ميدهد.
5- صنعت مواد ساختماني:
در سال 1350 تعداد موسسات اين ساحه بر 12 موسسه بالغ ميگرديد ارزش مجموعي توليدات آنها بشمول صنايع دستي اين ساحه سالانه از 320 تا 350 ميليون افغاني تخمين شده بود. تعداد كارگران موسسات صنعتي آن به تنهايي و بطور اوسط از 2100 الي 2200 نفر بوده است. در سال 1356 در ده موسسه صنعتي اين بخش بتعداد 2026 نفر كارگر مصروفيت داشته و ارزش مجموعي توليدات آنها بر 237.235 ميليون افغاني بالغ شده بود.
1- صنعت سمنت:
مفكوره احداث مراكز صنعتي مولد سمنت در داخل كشور براي اولين بار در سالهاي بعد از جنگ جهاني اول با آغاز تلاش بمنظور انكشاف صنايع در افغانستان بميان آمد.
فابريكه سمنت كابل:
براي اولين بار فابريكه سمنت كابل در سال 1928 اعمار گرديد كه ظرفيت توليدي آن روزانه 8.1 تا ده تن تخمين ميشد متاسفانه اين فابريكه بنابر عدم موجوديت مواد خام مخصوصا ذغال سنگ در مجاورت آن، عدم انكشاف وسايل حمل و نقل و از همه مهمتر بروز اغتشاش داخلي بعداز شش ماه از فعاليت بازماند . اين وضع تا جنگ عمومي دوم ادامه داشت.
سمنت غوري:
امور ساختماني قسمت اول اين فابريكه در 14 كيلومتري شمالغرب شهر پلخمري به كمك تخنيكي چكوسلواكيا در سرطان سال 1338 آغاز و در سال 1341 به ظرفيت توليدي 200 تن در روز انجام يافت . حالانكه امور ساختماني قسمت دوم آن در ماه جدي سال 1340 شروع و در اوايل سال 1343 خاتمه پذيرفته است و به اين ترتيب ظرفيت توليدي فابريكه به 400 تن در روز ارتقا يافت هر قسمت فابريكه بعد از طي مرحله امتحاني آن در اوسط سال 1342 به توليدات عادي و در اوايل سال 1343 به توليدات اساسي آغاز نمودند .ظرفيت توليدي فابريكه در حال حاضر 110 هزار تن در سال بوده در صورت ضرورت به 130 تا 150 هزار تن نيز افزايش يافته ميتواند البته بايد تذكر داد كه توليدا ت اين فابريكه با در نظر داشت استندرد بريتانيا از نوع پورتلند مارك 500 بوده و در ساختمان ها و پروژه هاي مهم نيز مورد استفاده قرار گرفته ميتواند. ضمنا از عوامل موثر در توليد سمنت و انكشاف اين فابريكه موجوديت مقدار سنگ گچ در مجاورت ساحه كركر است كه مقدار آن به چهار ميليون تن ميرسيد ويك ميليون تن آنرا ميتوان از سطح زمين استخراج كرد. بنابرآن اگر مقدار گچ مورد ضرورت فابريكه در هر سال هفت هزار تن تخمين شود اين ذخيره با توليد فعلي فابريكه اقلا براي دوصد سال كفايت خواهد كرد. همچنان ذخيره گل رس اين فابريكه در حدود دو ميليون تن تخمين گرديده است كه اقلا براي هفتاد و پنج سال آينده ضروريات فابريكه را تكافو خواهد كرد . علاوه بر آن ذغال سنگ نيز كه در صنعت توليد صنعت حايز اهميت ميباشد. در مجاورت اين فابريكه از ناحيه كركر بدست مي آيد بادر نظر گرفتن عوامل مساعد فوق است كه اين فابريكه از تاسيسات صنعتي موفق در كشور بوده توليدات آن مرتبا افزايش يافته و آينده روشني را در قبال دارد. اين فابريكه در سال 1356 در حدود 118.3 هزارتن سمنت را كه 78.8 فيصد توليدات كشور را احتوا مينمود توليد كرده بود.
سمنت جبل السراج:
پلان تاسيس فابريكه جبل السراج در سال 1332 رويدست گرفته شد .اصلا در اواخر برج دلو سال 1332 بود كه متخصصين آلماني بغرض مطالعه امكانات تاسيس مراكز توليد سمنت وارد كشور شدند و بالاخره با در نظر گرفتن شرايط لازم منطقه جبل السراج را در 80 كيلومتري كابل براي اين منظور انتخاب نمودند زيرا ازيكطرف موقعيت مركزي را در افغانستان دارا بوده و به بازار فروش نزديك بود و از جانبي هم در مجاورت منابع مواد خام قرار داشت . ضمنا امكانات تهيه زمين و آب لازم بشمول برق مورد ضرورت از سروبي نيز در اين ناحيه ميسر بود. به هر صورت امور ساختماني اين فابريكه بظرفيت صد تن در روز در عقرب سال 1332 توسط متخصصين چكوسلواكي آغاز و در اواخر سال 1336 تكميل گرديده در 15 ثور سال 1337 بفعاليت آغاز نمود . به اين ترتيب در همانسال براي اولين بار در حدود 31 هزار تن سمنت در كشور توليد شد كه در سالهاي بعدي متدرجا افزايش يافت. سرمايه ابتدايي اين فابريكه كه بر 111 ميليون افغاني بالغ ميگرديد 30 فيصد مربوط دولت و 70 فيصد مربوط به سهمداران خصوصي بوده بيشترين سهم آنرا نساجي افغان دارا ميباشد. به عباره ديگر بغرض تكميل امور ساختماني اين فابريكه بانك ملي يكبار 14584000و بار ديگر 6.626 ميليون افغاني را به دسترس شركت سمنت سازي گذاشت همچنان 13.314ميليون افغاني توسط دافغانستان بانك و مبلغ 1.124 ميليون افغاني از فروش اسهام آزاد در اختيار شركت موصوف گذاشته شد كه به اين ترتيب سرمايه آن به 35.649 ميليون افغاني بالغ گرديد علاوه بر آن 35 ميليون افغاني ديگر نيز از دافغانستان بانك و كيسه اعتبارات صنعتي قرضه گرفته شد و قيمت ماشين آلات فابريكه نيز به 40.5 ميليون افغاني رسيد و باين ترتيب سرمايه مجموعي آن بر 111.2 ميليون افغاني بالغ گرديد سرمايه دوراني شركت سمنت جبل السراج كه در سال 1337 به 35 ميليون افغاني ميرسيد در سال 1353 به 75 ميليون افغاني افزايش يافت. بايد اظهار داشت كه از جمله مواد خام مورد ضرورت اين فابريكه تنها گچ از مناطق شرقي افغانستان و زغال سنگ از معدن كركر تهيه ميشود مصارف سالانه مواد خام آن را از 9 تا 10 هزار تن زغال سنگ ، از يك الي يكهزار و پنجصد تن گچ، از 30 تا 32 هزار تن سنگ چونه، از 4 تا 6 هزار تن گل رس و از 200 تا 250 هزار كيلوات برق تشكيل ميدهد. توليدات اين فابريكه در سال 1356 به 31.7 هزار تن ميرسيد كه حتي 5.7 فيصد بيشتر از ظرفيت عادي توليدي آن بوده است در حاليكه به نسبت عدم موجوديت بازار فروش از ظرفيت توليدي اين فابريكه در سالهاي 1347 تا 1353 كمتر استفاده بعمل آمده و از 25.88 فيصد تا 70.24 فيصد محاسبه شده بود.
فابريكه سمنت هرات:
سنگ تهداب فابريكه سمنت هرات بظرفيت 700 تن در روز در اواخر قوس سال 1356 گذاشته شد كه ظرفيت سالانه آن به 210 هزار تن رسيده و بمساعدت تخنيكي چكوسلواكيا احداث ميگردد. مصارف مجموعي اين فابريكه 29791000 دالر تخمين شده است . دو ثلث آن از قرضه چكوسلواكيا و بقيه از بودجه دولت تمويل شد. البته امور ساختماني آن توسط دستگاه ساختماني افغاني تكميل شد. احتياج روزانه به سنگ چونه 850 تن و گل رس 360 تن بوده سنگ چونه، از ساحه شمال شرق و گل رس از ساحه شرقي كوه كفتر خانه كه در مجاورت فابريكه قرار دارد استخراج خواهد گرديد. ضرورت به سنگ گچ روزمره 180 تن ميباشد برق مورد ضرورت اين فابريكه با استفاده از سه پايه جنريتر هر كدام به ظرفيت 2270 كيلوات تا هنگام تكميل پروژه برق حرارتي هرات از معدن سبزك هرات تهيه خواهدا شد . به هر صورت مواد خام موجود اقلا براي پنجاه سال كفايت خواهد كرد. سروي نهايي فابريكه با مطالعات منابع مواد خام آن كه در عقرب 1355 شروع شده بود در ثور 1356 پايان يافت و در نظر بود تا در جريان سال 1358 توليدات آن بصورت امتحاني آغاز گردد.Ÿ
بقيه در آينده

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s