حکومت افغانستان، کمیته حمایت از خبرنگاران و مقامات پیشین حکومت افغانستان که در کنفرانس اخیر قطر اشتراک نمودند و سازمان دهنده گان تظاهرات اخیر طالبان در کابل پس از حمله بر تلویزیون طلوع جواب دهند؟

حکومت افغانستان، کمیته حمایت از خبرنگاران و مقامات پیشین حکومت افغانستان که در کنفرانس اخیر قطر اشتراک نمودند و سازمان … بیشتر