به آنانی که رسوا ترین انتخابات تاریخ را در افغانستان برگزار کردند!

    سکه رومی با نقش انتخابات با قدمتی بیش از دو هزار سال يافته هاي باستان شناسي و مدارک … بیشتر

Advertisements