آدم های سمی  به دسته های چون آدم های سمی آگاه و آدم های سمی غیر آگاه تقسیم شده اند

 

لوده ها،خسیس ها،فضول ها،دیوانه ها،روانی ها،سلطه طلب ها،مهاجم ها،کوته فکر ها،ترسو ها،دروغگو ها،حقه باز ها،ریاست طلب ها،شیاد ها،پست فطرت ها،فرومایه ها،بی چشم و رو ها،ناسپاس ها،کودن ها،خنگ ها،کله پوک ها،بی خاصیت ها،بی همه چیز ها،تند زبان ها، عصبانی ها،یک دنده ها،چاپلوس ها را افزودن بر افرادی غیر قابل اعتماد،غیر قابل پیش بینی و… را می توان در شمار آدم های سمی جهان شمرد که برای رهایی از دست چنین افراد می توان شگرد ها و رفتار های متنوع علمی را با در نظر داشت تطبیق و تجربه قبلی بکار گرفت.

⬅آشنایی با نویسنده:

لیلیان گلاس نویسنده،هنرمند،مشاور حقوقی،فلم ساز، مفسر رسانه و متخصص زبان بدن ست که در آمریکا متولد شده و داری مدرک کارشناسی از حوزه دانش گفتاری و شنوایی از دانشگاه بردلی بوده و بعد آن به تفاوت های جنسیتی در دانشگاه میشیگان می پردازد و در سن ۲۴ سالگی در همین ره مدرک دکترا می گیرد.

 

⬅آشنایی با کتاب آدم های سمی:

کتاب آدم های سمی با تحریر لیلیان گلاس شکل یافته ست و با ترجمه سروناز صادقی در انتشارت نیک فرجام واقع در تهران تولید شده است.

 

⬅علت آفرینش این اثر:

در میان مجموعه از انسان های این جهان ی نا برابر زن ی به شدت انسان گرا،روان درمانگر و رفتار درمانگر بعد از هزاران ساعت شنفتن حرفها،خاطرات و گذشته ی آدم های سمی و قربانی شده جهت کشانیدن پای جهان به سوی بهتر شدن و بهبود یافتن اوضاع نابسامان آدم های سیاره زمین؛مجموعه‌ ی از شگرد های علمی،منطقی و منصفانه را کنار هم چیدمان می کند و بعد ریختن آن روی برگه های کاغذ؛آدم های سمی اسم می گذارد.

تا با نشر و پخش آن روح و روان ی هزاران آدم ی افتاده در بند را نجات دهد.

 

⬅محتویات این اثر:

این اثر در ۱۲ فصل به تعریف،تفسیر و واکاوی آدم های سمی،علل سمی شدن آدم ها،انواع آدم های سمی و مجموعه ره های بکار گیری جهت زدودن چنین تفکر گندیده و مهلک می پردازد…

▶آدم های سمی همان موریانه ها یا بن بست های اند که در فرایند زندگی شما سبز می شوند تا افزون بر مشکلات شما یک سری مشکلات دگر را بر دغدغه های شخصی شما بیفزایند؛ممکن ست این آدم ها یکی از اعضای خانواده، دوستان،نزدیکان،بستگان،همکاران و یا هم یکی از آشنا ها یا نا آشنا های شما باشند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد چالش و دغدغه ها در زندگی شخصی شما نقش دارند؛چنانچه موجودیت چنین آدم هادر زندگی تک فردی شما سبب می شود تا شما دگر به هیچ دشمن ی فکر نکنید زیرا این مجموعه آدم ها در عوض تمام افراد دگر ی که با شما خصومت شخصی دارند عمل می کنند…

▶آدم های سمی بصورت کل به دسته های چون آدم های سمی آگاه و آدم های سمی غیر آگاه تقسیم شده اند که گروه اول ی با در نظر داشت آگاهی و دانش دست به تجاوز علنی و آشکار میزنند که غیر قابل بخشش بوده و این مورد سمی شدن نویسندگان،شاعران،پژوهش گران،هنرمندان،پزشکان، جامعه شناسان، نظریه پردازان و سایر طیف آگاه اجتماع را می تواند در نظر گیرد.

گروه آدم های سمی غیر آگاه بیشتر قابل ترحم و دلسوزی بوده زیرا این جماعت از بازده عملکرد شان در پیوند به افراد و اشخاص در محیط خانه واده،گروه ها و اجتماع آگاه نیستند.

لوده ها،خسیس ها،فضول ها،دیوانه ها،روانی ها،سلطه طلب ها،مهاجم ها،کوته فکر ها،ترسو ها،دروغگو ها،حقه باز ها،ریاست طلب ها،شیاد ها،پست فطرت ها،فرومایه ها،بی چشم و رو ها،ناسپاس ها،کودن ها،خنگ ها،کله پوک ها،بی خاصیت ها،بی همه چیز ها،تند زبان ها، عصبانی ها،یک دنده ها،چاپلوس ها را افزودن بر افرادی غیر قابل اعتماد،غیر قابل پیش بینی و… را می توان در شمار آدم های سمی جهان شمرد که برای رهایی از دست چنین افراد می توان شگرد ها و رفتار های متنوع علمی را با در نظر داشت تطبیق و تجربه قبلی بکار گرفت.

▶شگرد ها همان راه های متنوع منطقی و تطبیقی اند که فردِ در حال قربان ی شدن یا قربان ی شده جهت رهایی از شر آدم های سمی با در نظر داشت رابطه خودش با فرد سمی بکار می گیرد و ممکن است یکی از رفتار های چون نفس گیری دم و باز دم، قطع کردن اتفاقات سمی گذشته،روش آیینه،روش داد و بیداد کردن،روش مطرح کردن پرسش،روش مهربانی،روش تخیل یا نیابتی،روش قطع رابطه و …باشد.

من به عنوان یکی از مخاطبین این اثر روش مطرح کردن پرسش به گونه مودبانه،روش آیینه یا عکس العمل متقابل،روش مهربانی و روش قطع رابطه را به عنوان یکی از منصفانه ترین و کامل ترین شگرد علمی دانسته و روش نفس گیری دم و بازدم را یکی از عملکرد های پیش افتاده و رفتار نیابتی یا تخیلی را یکی خطرناک ترین شگرد جهت زدودن افراد سمی می دانم.

▶علل سمی شدن افراد ارتباطی مستقیم ی به مساله ژنتیک،تربیت خانه وادگی،تاثیرات محیطی و نابرابری های اجتماعی دارد زیرا به قول لامبرزو آدم ها مجرم مادر زاد اند (هر چند این نظریه موافقین و مخالفین بی شماری در سطح جهان دارد) و از سوی دگر خانه واده ها نیز در تشکیل ساختار شخصیت فرزند شان نقش به سزایی را ایفا می کنند … برای یک جامعه سالم نیاز ست تا خانه واده ها فرزندان سالم تحویل جامعه دهند و عملکرد هر خانه واده در سطح اجتماع به دور از هر نوع عمل شنیع و نا پسند باشد و از سوی دگر طبیعی ست که در سدی بیشتر شخصیت فرد در محیط و ماحول اش تکامل می یابد و دور از امکان نیست که یک محیط ناپسند و آلوده از یک انسان سالم سمی نه سازد!

در مورد نابرابری های اجتماعی می توانم ابراز کنم که نابرابری های اجتماعی در جامعه از عدم توزیع منصفانه فرصت ها،ثروت ها و اشتغال با در نظر فقر شدید و فقر نسبی شکل می گیرد و می تواند در سمی شدن افراد جامعه با گذشت زمان تاثیر خویش را ایفا کند زیرا نابرابری بصورت کل از یک سو سیر محدودیت های اجتماعی را صعودی ساخته و از سوی دگر بیشتر افراد اجتماع را به سوی افسردگی، انزوا، تنهایی، عصبانیت،بی حوصله گی و سد ها مورد دگر می کشاند.

هر چند که فردی مجروح از نابرابری اجتماعی را با در نظر داشت ستم ی بر وی شده نمی توانیم سمی خطاب کنیم زیرا به شدت غیر منصفانه و ناعادلانه ست اما این مورد در حیطه استقبال می تواند رنگ سمی شدن را به خویش گیرد.

 

⬅مزایا:

🙏سرکار خانم صادقی در ترجمه این اثر سعی خویش را بیشتر به خرچ داده است تا متون این اثر با در نظر داشت قواعد دستوری و نوشتاری سلیس و روان از آب دربیاید و مخاطب بتواند به راحتی با آن رابطه برقرار کند.

🙏 برای مطالعه این اثر هیچ نوع محدودیت ی وجود نه دارد و همه ی افراد جهان بدون در نظر داشت سن جنسیت،جغرافیا و عقاید می توانند آنرا مطالعه کنند.

🙏 این اثر در کنار اینکه دوست خوبی در روز های چالش روحی شماست؛رفیق ی ست که بار سنگین مشکلات روحی و رفتاری شما را کاهش می دهد و می تواند بصورت کل در ساختار زندگی شما تحول ایجاد کند.

🙏 سرمایه های اجتماعی در موجودیت همبستگی،هم باوری،اعتماد و کار گروهی شکل می گیرد که این امر به شکل مستقیم منجر به تعریف و شکل گیری توسعه می شود و افراد جامعه با خوانش این اثر می توانند چنین تعریف ی را به پیمانه قابل ملموس تفسیر کنند.

🙏 هر فردی به دور از موارد چون سن،جنسیت، دین، مذهب،نژاد و جغرافیا سزاوار داشتن یک زندگی مرفه به دور از تمام دغدغه هاست و این اثر با در نظر داشت خوانش و تطبیق توسط مخاطب می تواند چنین هدیه ی را به وی اهدا کند.

 

⬅انتقادات:

👈من هیچ توجیه علمی و منصفانه در پیوند به شگرد تخیلی یا نیابتی نمی بینم زیرا این تصورات اند که در جهان حقیقی ما اتفاق می افتند و کافی ست برای اتفاق ی تصویری از آن در ذهن برتر مان داشته باشیم.

👈 فردی که به مناسبت فقر شدید نمی تواند لباس مد روز خریداری کند سمی نیست! بهتره نویسنده در این مورد به نابرابری ها می پرداخت تا اینکه به شکل غیرمعقولانه و دور از انتظار شخصی را سمی خطاب کند.

👈 سامانه های فرسوده جهان می توانند در هر کشوری هر فرایند و اعمال ی را به گند بکشانند؛فردی که به مناسبت آموزش نادرست واژه ها را نادرست تلفظ می کند سمی نیست!قربانی یک فرایند ست. باید آموزش دوباره بیند تا اینکه سمی خطاب شود.

👈 افرادی که در هنگام گفتگو دچار لکنت زبان می شوند ممکن ست این مورد از مساله نقص عضو نشات گیرد یا اینکه از اثر استرس و اضطراب بوجود آید که در هیچ مورد نمی توانیم فرد را سمی خطاب کنیم زیرا در حالت طبیعی که وی تقصیری نه دارد و در مبحث اضطراب ممکن است شخصیت وی در آوان کودکی و نوجوانی مورد صدمه واقع شده باشد؛برای همین نیاز ست وی را تحت درمان گیریم تا اینکه غیر مسوولانه سمی خطاب اش کنیم.

 

⬅آزمون خودی

خودتان را مخاطب قرار دهید و به این مجموعه پرسش ها پاسخ دهید!

 

🙋 آیا شما یک فرد سمی هستید؟

🙋 چند دوست سمی دارید و کی ها اند؟ چگونه؟

🙋 شما با یک فرد سمی چگونه برخورد می کنید؟

🙋 فکر نمی کنید یک آدم سمی گاهی قربانی ست؟

🙋 شما خاطرات ی با آدم های سمی دارید؟

🙋 آدم های سمی قابل بخشش اند؟ یا قابل ترحم؟

🙋 دوست دارید کسی را کتک بزنید و چرا؟

🙋 از شگرد مهربانی و شگرد آیینه چی تعریفی دارید؟

🙋 با برادر و خواهر سمی تان چگونه کنار می آیید؟

🙋 دوست دارید یک رابطه پایان یافته را احیا کنید؟

🙋 شما مهربانی را بیشتر می پسندید یا خشونت را؟

 

با عشق و ارادت:

باعث شهریار

Bais Shahreyar

تبصره ی در مورد کتاب آدم های سمی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s