Archive for the ‘سیاسی’ Category

آیا غنی کشور را قربانی قوماندان قول اردو و یک لوا خواهد نمود؟

اکتبر 26, 2016

d

نوشته : محمد داود سیاووش
در حالیکه از همترازان احمدشاه مسعود و عبدالعلی مزاری در دهه 90 تنها جنرال دوستم در شرایط فعلی در صحنه باقیست تاریخ به نحوی در افغانستان تکرار میشود که گویی دهه 90 میلادی باشد. هنگامیکه داکتر نجیب هدایت داد جنرال مومن قوماندان لوای هفتاد حیرتان به کابل بیاید و جنرال دوستم را موظف نمود جنرال مومن را به کابل بیاورد ناظرین سیاسی میگویند جنرال دوستم از وی تقاضا نمود برای فرونشاندن اختلافات شمال قوماندان قول اردو، قوماندان فرقه و رییس امنیت را نیز به کابل بخواهد. از لحظه پافشاری داکتر نجیب به موجودیت این سه تن سقوط حکومت نجیب آغاز یافت. فورمول پیروزی آن زمان بر حکومت نجیب در اتحاد مسعود و مزاری با دوستم بود و حالا که وضعیت بازی در کلیه ابعاد با اشتباه تکرار آن دوره به پایان رسیده کارشناسان با توجه به حساسیت لحظه کنونی یگانه راه حل را در پایان دادن به این تنش میبینند. انتقال جغرافیای جنگ به شمال، انتقال طالبان توسط موتر های دولتی از شمال به کابل، سپردن دند غوری و دند شهاب الدین به طالبان، دوبار سقوط کندزو سقوط غورماچ با جابه جایی خارجی ها در بعضی مناطق بدخشان نشان میدهد که وضعیت شمال کشور در بدترین حالت جنگی قراردارد.عوامل این بحران را میتوان در نکات ذیل خلاصه نمود:
1 – سقوط اول کندز با آن مقوله مضحک اوضاع تحت مدیریت است . تسلیمی تانک های غول پیکر ونیروی چند هزار نفری مجهز به تخنیک عالی محاربوی به چند صد نفر پیاده وعدم مجازات عاملین پرونده سقوط کندز.
2 – سقوط بار دوم کندز با آن استدلال مضحک والی که اگر سربازان در صندوق آهنی هم باشند کشته میشوند .وعدم بررسی و عدم مجازات عاملین سقوط بار دوم کندز.
3 – ممانعت از رفتن جنرال دوستم به کندز به خاطر پاکسازی وتصفیه کندز.
4- عدم اطاعت قوماندان قول اردو و قوماندان لوا به اوامر جنرال دوستم در آزادسازی غورماچ.
5 – سوءقصد به جان جنرال دوستم در جریان عملیات غورماچ.
6 – اظهار تاسف غیر واقعی داکتر عبدالله از زخم برداشتن جنرال دوستم در مجلس وزرا .
7 – شکوه وشکایت داکترعبدالله از اینکه طی سه ماه اشرف غنی حتا یکبار با وی ملاقات نکرده.
8 – شکوه وشکایت احمد ضیا مسعود از اینکه در حکومت وحدت ملی قومگرایی وجود دارد.
9 – انکار رییس جمهور غنی از 9 ماه تاریخ وحکومت امیر حبیب الله کلکانی وبه خاک سپاری آن.
10 – توهین به قوم تاجک توسط قیوم کوچی کاکای اشرف غنی در مراسم تهداب گذاری منار تازه نمودن دشمنی شمالی وجنوبی.
11 – شکایت جنرال دوستم از اینکه نزد رییس جمهور پشتون بودن ومهمتر از آن لوگری بودن در اداره کشور اهمیت دارد.
12 – شکایت جنرال دوستم از اینکه حلقه اتمر- استانکزی- رحیمی رییس جمهور را محاصره نموده.
13 – اظهار بی خبری داکتر عبدالله از محتوای مذاکرات قطر.
14 – اظهار نا رضایتی جنرال دوستم از عدم مشوره با وی در باره مذاکرات قطر.
15 – به گفته فضل احمد معنوی سلب صلاحیت اجرایی ومقرری ها از رییس اجراییه توسط رییس جمهور.
16 – سلب صلاحیت جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور، به ادعای خودش
و…
اینهمه تشنج وتنش در حالی در حکومت وحدت ملی بیداد میکند که جنرال نیکلسون قوماندان حمایت قاطع از ناتوانی قوماندانان در میدان جنگ وتلفات سربازان ابراز نگرانی مینماید واز انتقال خلافت داعش پس از واپس گیری موصل از دست داعش توسط نیروهای عراقی ، به افغانستان سخن گفته میشود. جنرال دوستم در همین حال از ضعف جسمی وزیر دفاع، عدم دسترسی به لوی درستیز ، دستورگیری قوماندان قول اردو و قوماندان لوا در غورماچ از کدام محل نا معلوم شکوه دارد. ازهلمند رسانه ها گزارشاتی منتشر کردند که 3ملیون مرمی و9میلیون لیترروغنیات در حالی به مصرف رسیده که طالبان با بیرق های شان در اطراف دروازه های شهر ایستاده اند.
درچنین وضعیت بحرانی که جنرال دوستم از نفس وصدرنظام درمحضر رسانه ها اظهار نارضایتی وشکایت مینماید که ریاست امنیت ملی اطلاعات را با وی در میان نمیگذارد ، ارگ با نشر اعلامیه به عنوان واکنش به اظهارات جنرال دوستم با جملاتی که حتا شکایت ازماموریت سربازان تحت امر وی را در شرایط جنگ قابل بررسی میداند روی آتش اختلافات پترول میپاشد.
با توجه به چنین وضعیت بحرانی کشور رییس جمهور غنی باید حلقاتی را که رابطه ارگ را با حتا هسته رهبری کشور چنین به تشنج وتنش کشیده از کنار خود دورسازد وقوماندان قول اردو و قوماندان لوا را که از اوامر جنرال دوستم سرپیچی نموده اند از وظیفه سبکدوش نماید. در غیرآن با انتقال داعش در شمال و آمادگی زن ومرد مردم درمقابل آن هرگاه کشورهای روسیه، ایران،چین وترکیه با مردم شمال همکاری نمایند با قلع وقمع داعش نفوذ کابل بر شمال پایان خواهد یافت.
مردم از اخبار واطلاعات تایمز لندن که ششصدملیون دالر توسط کرزی به خاطر ایجاد اردوگاه های دهشت افگنان در فاریاب ، هلمند ،لوگر وننگرهار به مصرف رسیده خیلی به تشویش اند واز اینکه رییس جمهور غنی به کرزی زعیم ملی خطاب میکند راز هایی را از پشت آن میخوانند. با آنکه کرزی احزاب جمعیت و وحدت را با کار انفرادی پارچه پارچه نموده اما باید ملتفت باشد که همه قوماندان جمعیت وجنبش ووحدت آن سخنان کرزی را که به گیتس گفته بود ایتلاف شمال نظر به طالبان برای حکومت اش خطرناکتر است به یاد دارند و از جانبی اشرف غنی وکرزی با ید از یاد نبرند که پس از احمدشاه مسعود ومزاری چهره کاریزمایی که اقوام تاجک و هزاره یکپارچه به دنبال آن روان شود وجود ندارد بنابران در صورت خیزش خودانگیخته وتوفانی با توجه به نا رضایتی سراسری ،اوضاع کشور از کنترول خارج خواهد شد.
آنچه مایه نگرانی همگانست اینکه مبادا شخصی چون خلیلزادپیدا شود که در کشمکش داخلی از تبر امریکا برای سرکوب سایراقوام به نفع یک قوم استفاده کند. با توجه به جابه جایی نیروهای امریکا وناتو در ناروی، لهستان و… در سرحدات روسیه وبا توجه به قوت سرکوب داعش در سوریه توسط روسیه هرگاه اینبار درشمال افغانستان پای امریکا در جنگ با روسیه و چین و ترکیه وایران به نفع کدام قوم خاص کشیده شود جنگ سوم جهان از همین نقط کره زمین آغاز گردیده مانند قتل ارشیدوک فرانسس فردینانت هند با پاکستان ،ترکیه با عراق، اسراییل با اعراب، و…به جان هم افتاده دمار از جان یکدیگر خواهند کشید.

ارتباط و توازن فراموش شده در سیاست افغانستان

اکتبر 13, 2016

k

نوشته : محمد داود سیاووش

تجربه به کرات نشان داده که معیار اصلی حفظ ثبات و استمرار نظامهای سیاسی در افغانستان قبل از هر فکتور دیگر به ارتباط و توازن سیاسی رژیم ها د ر مقیاس داخلی و خارجی وابسته بوده است. یک نگاه گذرا نشان میدهد که تامین وتحکیم این رشته نازک ارتباط وتوازن ، حلقه مرکزی ثبات و استمرار رژیم های سیاسی در افغانستان بوده وبه توانایی و شم وشعور زمامداران ارتباط داشته است.
در گذشته های دور:
در شرایط تقابل امپراطوری های بریتانیا و روسیه هنگامی افغانستان از بحران جنگ های برادران سدوزیی و محمدزی رهایی یافته که بریتانیا و روسیه در معاهده صلح برست افغانستان را به حیث منطقه حایل و بفر قبول کرده اند و پس از آن با دریافت معاشات مستمری امیران کابل تا دوره امانی به نحوی افغانستان را تحت یوغ استبداد اداره نموده اند. موقف بیطرفی افغانستان باز هم در تقابل متحدین و محوریان جنگ های جهانی اول ودوم برای افغانستان موقعیت با ثبات به ارمغان آورد. در شرایط تقابل جنگ سرد در کنار خط پیمانهای وارسا و ناتو خط دیگری به ابتکار نیرو، سوکارنو و ناصر بنام کشور های غیر منسلک به وجود آمد که افغانستان در پناه آن تا حدودی نفس راحت میکشید. هرچند در دوره امانی با نزدیکی به شوروی و تیرگی روابط با بریتانیا بیلانس بیطرفی افغانستان بر هم خورده بود اما در دوره استبداد خشن نادر خانی و هاشم خانی بازهم به زور شمشیر و استبداد خشن و غل و زنجیر و زندان اوضاع به نحوی مهار شد. با عقب نشینی که نظام شاهی در دوره صدارت شاه محمود خان با نشر جراید آزاد و نرمش در حوزه آزادی های مدنی نشان داد جامعه در خط مشروطه خواهی چند تنفس عمیق نمود که با دوره هفتم و هشتم شورا و تقابل نیروهای طرفدار مشروطیت با محافظ کاران جانبدار استبداد به پایان رسید.
آغاز برهم خوردن بیلانس ارتباط و توازن افغانستان :
با تمایل داود خان به شوروی و طرح پلان های پنج ساله در دوره صدارت موصوف تعادل ارتباط و توازن خارجی سیاست خارجی افغانستان بر هم خورد. در مقابل پروژه هلمند که از طرف امریکا تمویل میشد پروژه های دیگری به حمایت شوروی در کشور احداث گردید.هر چند به نظر نگارنده بنا بر دوری فاصله امریکا علاقه نداشت در افغانستان حضور نیرومند خود را متبارز سازد چنانچه عقب نشینی وصرف نظرنمودن امریکا از پروژه تفحصات آمو دریا یکی از مثال های آن میباشد اما مسابقه با شوروی در افغانستان کماکان ادامه داشت . احداث تاسیسات پوهنتون و لیلیه پوهنتون کابل که در رقابت با آن برژنف سنگ تهداب انستیتوت پولیتخنیک را گذاشت واحداث پروژه های تونل سالنگ فارم های هده و غازی آباد، تاسیسات جنگلک، کود و برق مزارشریف و نفت و گاز شبرغان و… را میتوان از نکاتی برشمرد که در بیلانس محاسبات شرق و غرب درجه حرارت نزدیکی با شوروی را نظر به امریکا گرمتر نشان میداد.
در آن سالها شاه ایران از طرف هواداران شوروی به عنوان ژاندارمر منطقوی امریکا در منطقه خوانده میشد و پکت سینتو به عنوان سد دفاعی در برابر شوروی کشیده شده بود. در شرق میانه ناسیونالیزم عربی در وجود ناصر، حافظ الاسد، یاسر عرفات و سایر رهبران ناسیونالیست عرب خط جدیدی در برابر سیاست دفاع از اسراییل درمقابل امریکا ترسیم میکرد که جمال ناصر در صدر آن قرار داشت. در دهه چهل تا حدودی این بیلانس و توازن در منطقه با ظهور چین به صفت یک ابر قدرت در کنار شوروی و نفوذ افکار محافظه کارانه مذهبی که از جامعه الازهر وارد کشور میشددچار دگرگونی هایی شد. رژیم نتوانست سکان این رقابت ها را در شرایط طوفانی جنگ سرد کنترول کند و سر انجام با کودتای 26 سرطان این کشتی به طرف شوروی کژ شد . محافظه کاران مذهبی مانند دوره امانی به پاکستان تمایل پیدا کردند و کشور با برهم خوردن این تعادل در شرایطی قرار گرفت که شوروی ،چین ، پاکستان و ایران در افغانستان مقابل هم قرار گرفتند اما هندوستان در خط غیر منسلک و نزدیکی با شوروی پس از استقلال بنگله دیش در دوره شیخ مجیب یک حلقه جدیدی از ارتباط به دور دولت افغانستان کشیده بود و با این حال هند در حالی که از زاویه حمایت شوروی در مقابل پاکستان برخوردار بود این انقطاب امریکا را در کنار پاکستان و در مقابله با هند و شوروی قرار داد. نفوذ روز افزون شوروی در جنبش عدم انسلاک باعث حساسیت غرب در برابر این جنبش شد و در حالی که امریکا با پایان جنگ ویتنام در دوره نقاهت به سر میبرد از پاکستان به صفت حربه اعمال سیاست هایش در منطقه استفاده میکرد.
کودتای 7 ثور ، سقوط شاه ایران و لشکر کشی شوروی به افغانستان معادلات منطقوی را کاملا دگرگون کرده امریکا از جا تکان خورد ، هرچند در ابتدا جیمی کارتر افغانستان را لقمه فرورفته در کام شوروی میدانست اما با سفر نماینده امریکا به نوار مرز افغانستان با پاکستان و فیر یک مرمی سمبولیک به طرف افغانستان وضعیت طوری انکشاف کرد که با فرار محافظه کاران مذهبی از افغانستان به پاکستان این زمینه به طور طبیعی مساعد شد که با استفاده از نا رضایتی مردم از حمله شوروی بر افغانستان امریکا با حمایت پاکستان و مجاهدین ضربات کاری بر شوروی در افغانستان توسط پاکستان وارد کند و انتقام ویتنام را طوری که رهبران کرملین به تره کی (درکتاب گروموف) پیش بینی کرده بودند در افغانستان، امریکا از شوروی گرفت. با شکست شوروی در افغانستان پاکستان تلاش کرد با نفوذ در دولت مجاهدین از این نیرو در برابر هند ازطریق کشمیر استفاده کند اما ازینکه مجاهدین یک دست نبوده و رهبری واحد نداشتند این کار منجر به جنگ داخلی د رافغانستان شد .امریکا د راین سالها پایش را از افغانستان بیرون کشید و پاکستان پس از تضعیف حکومت محاهدین در جنگ های داخلی اداره دست نشانده خود را پس از سقوط مجاهدین در کابل در سطح امارات به قدرت رساند قرائت های سختگیرانه طالبان از اسلام و وابستگی آشکارشان به پاکستان باعث شد این امارت در حوزه یک قوم و یک قرائت مذهبی تند محدود بماند. با وارد شدن پای اعراب در صفوف طالبان کنترول این گروه از دست پاکستان رفت و عرب ها حکومت طالبان را با سرمایه های سرشار تمویل کرده پای افغانستان را در ماجرای 11 سپتمبر و حمله بر برجهای تجارت جهانی( به صفت پناه گاه عرب ها ) در مقابل غرب کشید. با حمله امریکا بر افغانستان و سقوط طالبان بار دیگر به طالبان مجال تنفس داده شد و با تکیه زدن حامد کرزی بر کرسی اداره موقت از پناه گاه نیرومندی در بطن نظام مورد حمایت امریکا برخوردارشدند. طوریکه در گزارش یک مرد و یک موترسایکل نوشته ( بتی دام –ژورنالیست هالندی) آمده حامد کرزی میخواست طالبان را در کندهار حفظ کند اما امواج تند احساسات ضد طالبانی در امریکا و شمال افغانستان مانع تحقق این مساله شد که با این حال با توجه به انتخاب امریکا در لیدرشپ افغانستان کار برای ابقا حاکمیت عنعنوی اولاده میرویس هوتکی و احمدشاه درانی همزمان با رقابت این دو قوم با هم و رقابت باغلجایی ها در درون نظام آغاز شد .
در حالیکه شرایط در شمال افغانستان برای استخراج آهن حاجیگک و تفحصات نفت و گاز، مهار دریا ها، تمدید خطوط آهن و … در سالهای اول تشکیل اداره موقت صد فیصد مساعد بود حامد کرزی هیچ پروژه بزرگی را در شمال افغانستان به دلیل محدود فکر کردن به ولایت خودش احداث نکرد و هیچ پروژه سراسری و بزرگ را در ایجاد راه آهن ، بنادر و استخراج معادن و زیر ساخت های اقتصادی روی دست نگرفت و دولت را طوری رهبری نمود که افغانستان در شرایط حضور جامعه جهانی و کمکهای میلیارد ها دالری به مارکیت اموال استهلاکی پاکستان و ایران مبدل گردیده و به بندر کراچی و ابسته ماند که اکنون سر نوشت مردم افغانستان را بنادر سپین بولدک و تورخم تعیین میکند.
فاز جدید:
با ناکامی انتخابات اخیر ریاست جمهوری و روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و با افتادن سایه حامد کرزی در روز تولد براین حکومت برخلاف خواب هایی که حامد کرزی در خوردن میوه ی عیدی و سال نو پس از خروج قوای خارجی در افغانستان دیده بود از یک طرف دریا های کمک های جهان برای افغانستان در این دوره خشکید و از طرفی در راه حکومتداری این نظام هر روز یک مشکل جدید سبز میشود .
اشرف غنی که از نزدیکی روزهای اول خود به پاکستان و جواب سرد آن مایوس شده بود بر خلاف حامد کرزی یک باره سیاست افغانستان را 180 درجه به طرف هندوستان چرخاند و با احداث بندر چابهار و قطار چین و گشودن دروازه افغانستان بسوی ترکمنستان تلاش نمود افغانستان را از وابسته گی به پاکستان نجات دهد. اما با نفوذی که پاکستان در درون دستگاه دولت افغانستان نموده وبا نقش های سر گیچ کننده یی که حامد کرزی در مخالفت با امریکا و قرائت ها و تعریف هایی که در مصاحبه هایش در دفاع از طالبان مینماید وضعیت را برای اشرف غنی خیلی بحرانی ساخته است. دفاع واضح قوماندان پولیس کندهار از ملاعبیدالله و ملارزاق و ملاعمر از داخل نظام ، تسلیمی چند صد نفر از نیروهای مسلح در هلمند به طالبان و زبانه کشیدن آتش جنگ در ننگرهار، هلمند، فراه ، ارزگان ، فاریاب،بغلان، کندز و … کشور را در موقعیت دشواری قرار داده که پاکستان به صراحت اعلان میکند تا وقتی موضوع کشمیر حل نشده صلح در افغانستان تامین نخواهد شد.در چنین وضعیت حساس رییس جمهور غنی به عوض پوشیدن لباس شبه نظامی و رفتن به خطوط مقدم نبرد و مورال بخشیدن به سربازان و افسران به وزارت صحت عامه رفته از وضعیت شفاخانه ها کنترول میکند.
بحران آفرینی های قصدی حکومت وحدت ملی:
حکومت وحدت ملی بنابر عدم تجربه یا هر دلیل دیگر آگاهانه و یا ناآگاهانه اکنون در چندین جبهه و زمینه در سیاست داخلی مواجه بوده توازن سیاسی داخلی را در مقیاس سیاست سراسری کشور از دست داده است. در قضیه به خاک سپردن حبیب الله کلکانی با به رسمیت نشناختن نه ماه تاریخ افغانستان تاجک ها را متاثر ساخت، در قضیه تاپی و به خاک و خون غلتیدن جوانان در چهارراهی دهمزنگ هزاره ها را مایوس ساخت و با کم آمدن در جلوگیری از حمله بر زیارت سخی در کابل و خدشه دار شدن تجلیل از عاشورا قلب هزاره ها را جریحه دار ساخت. با محدود نمودن صلاحیت های معاون اول ریاست جمهوری وخلاصه کردن کمپیوتری رهبری جنگ اقشار متضرر از جنگ را مایوس ساخت و با عدم پرسش از عوامل سقوط سال قبل کندز و نادیده گرفتن لاتیالات والی کنونی کندز که از وجود 4 صد انتحاری در کندز حرف میزند و کشتن سربازان را حتی در صندوق های آهنی یک کار معمولی میداند بخش هایی از جامعه را در شمال از خود راند. با عدم پذیرش داکتر عبدالله طی 3 ماه برای ملاقات ،ریاست اجراییه را فلج ساخت که اگر از مجموع این حالات دفع وطرد نیرو ها از مرکز قدرت نتیجه بگیریم به نظر میرسد با نشر گزارشی که یکی از کارمندان بلند پایه پیشین امریکا که رییس جمهور غنی را مغرور و متکبر خوانده شاهین توازن ترازوی سیاست در افغانستان بر هم خورده که اگر در این حال زبان رییس جمهور غنی در بعد سیاست خارجی بر ضد غرب باز شود، چنانچه یکبار بر ضد سازمان ملل باز شد، دور باطلی از حکومت حامد کرزی و کشمکش های حتی افسار ناپذیر تر و مهار ناپذیر تر در افغانستان درحال شکل گرفتن است. در صورت تقابل اشرف غنی با غرب امریکا این بار با یک حامد کرزی بی حوصله به نام اشرف غنی مواجه خواهد شد که وضعیت را به مراتب با جهان پیچیده ساخته و ارتباط افغانستان را با جهان غرب در شرایطی که روسیه به طالبان نزدیک شده ، داعش در داخل کشور از شرق افغانستان سر بلند نموده ، پاکستان پروژه تاپی را رد مینماید و مستقیما از ارتباط هند با افغانستان ناراضی است واز دستگیری طالبان به حمایت ایران در بامیان سخن گفته میشود خیلی دشوار خواهد ساخت ، چون در حال حاضر یگانه نیروی که توان توازن بخشیدن حکومت وحدت ملی را در ابعاد مختلف با جهان دارد حضور قوای امریکا در افغانستان میباشد.شانه به شانه رفتن کرزی با غنی در این روز ها فرجام دوستی و شانه به شانه رفتن داود خان با ظاهر شاه، امین با تره کی و نجیب با کارمل را به یاد مردم کابل می آورد و نزدیکی اشرف غنی احمدزی با حامد کرزی آژیر یک بحران بزرگ قریب الوقوع اقوام سدوزی و پوپلزی و غلجایی وبه جان هم افتادن رقبای حزب اسلامی حکمتیار وشورای نطار و تندروان قرائت سلفی ووهابی پیرو خط عربستان سعودی و قرائت تشیع علوی ایران را در کشور به صدا آورده است.

عقل مه غواړه طالع غواړه رحمانه

اکتبر 9, 2016

ku

نوشته : داودسیاووش
اگر به جای رهبری حکومت وحدت ملی رهبر دیگری از دستاورد های خیالی کشورش در کنفرانس بروکسل با آن آب وتاب سخن میگفت شاید رهبران دول وحکومات 70 کشور و 20 سازمان بین المللی در جریان سخن رانی کنفرانس را ترک میکردند.
دریادداشت 2 فیسبوک عزیزرفیع سخنان رییس جمهور غنی در کنفرانس بروکسل چنین ترجمه شده:
(بعد از کنفرانس لندن ما به مهم هایی دست یافته ایم. خودکفایی، امنیت ، نجات کشور ونظام، رهبری جنگ ، زیر ساختارها، آب آشامیدنی، بندها و انرژی، کاسا یکهزار، تاپی، قطار چین برای تجارت، همکاری های منطقوی برای توسعه، زراعت، رسیدگی به زندگی روستایی، آب صحی به روستاییان، میثاق شهروندی، سهم برابر برای زنان و مردان، برنامه های توانمند سازی زنان، مبارزه بر ضد فساد…)
وباز اگر رهبر ثانی با توجه به بحران ساری و جاری در کشور که آنرا جامعه جهانی از نزدیک مشاهده میکند از چنین دستآورد های خیالی صحبت میکرد شاید تا کنون جامعه جهانی بیش از صد قطعنامه در تنبیه و توبیخ و ایقاظ و محکوم نمودن آن صادر مینمود، اما اینکه با وجود اینهمه اوضاع بحرانی چرا رهبران دول و حکومات کشورها در بروکسل خموشانه به سخنان رییس جمهور افغانستان گوش داده و حتا شاید با اشاره تائیدی سر، به این سخنان صدقنا گفته تحفه 15.2 میلیارد دالری را برایش اهدا نمودند دلیلش را هیچکس نمیداند.
رهبران دول و حکومات و اشتراک کنندگان حداقل از نظر اخلاقی باید می پرسیدند که اگر امنیت چنانکه شما می فرمایید تأمین است این صدای واویلای اطفال مهاجر کندز و به خاک و خون افتادن سربازان و افسران در کندز و هلمند و تسلیمی سربازان در بادغیس به طالبان و صدای انفجار و سقوط طیاره در بغلان و تهدید های امنیتی راه های مواصلاتی در اطراف و اکناف افغانستان و آن دکان های فروش جلیقه های انتحاری و موتر های نظامی و سلاح و مهمات در رزمل یعنی چه؟
اگر شما ادعا میکنید که رهبری جنگ به خوبی پیش میرود آن سخنان ملا نصرالدینی والی کندز که پس از کشته شدن دهها سرباز و افسر می گوید «اگر در صندوق آهنی هم می بودند کشته میشدند» و این مدیریت ملا نصرالدینی که در شرایطی که کندز قریب به سقوط است، وولسوالی های هلمند به سقوط مواجه شده و دهها گزارش نا امنی از اطراف و اکناف کشور میرسد، از میان اینهمه بحران که باید در رهبری جنگ صورت گیرد رفتن سرقوماندان اعلای قوای مسلح و پرداختن به مهم وزارت صحت عامه یعنی چه؟
این اشتراک کنندگان باید می پرسیدند اگر حکومت وحدت ملی با وضع مالیه بر کریدت کارتهای تیلفون های همراه توانسته به خودکفایی برسد پس این معاش سربازان و افسران دولت افغانستان را کی میپردازد؟
اگر آب آشامیدنی در پایتخت تأمین است مردم چگونه با خر ها به کوههای آسمایی و شیردروازه آب بالا میکنند و از تالاب ها و گنداب های داخل شهر بوی زنند به هوا بالاست و حتا از آلودگی آبهای زیر زمینی در برخی ساحات شهر کابل به اثر برمه کاری غیر فنی گزارشات به نشر میرسد؟
اگر می گویید که آب صحی روستاهای افغانسان تأمین شده بفرمایید که چند فیصد در مقیاس کل کشور؟
اگر می گویید که به زراعت کشور رسیدگی شده بفرمایید که چند فیصد در کل کشور؟
اگر می گویید که در تساوی سهم زنان با مردان کار صورت گرفته بفرمایید که در مقیاس کل کشور چند فیصد؟
و از همه مهمتر اگر مبارزه با فساد را پس از کنفرانس وارسا رویدست گرفتید، پای چند نفر به زندان کشیده شد؟ چند نفر در دادگاه محکمه علنی شد؟ چند نفر به کیفر اعمالش رسید و به زندان رفت؟ و پای چند نفر به زنجیر و زولانه بسته شد؟
و به همین ترتیب سایر سوالاتی که در این مقال نمیگنجد.
اینجاست که از خموشی رهبران هفتاد کشور و بیست مؤسسه بین المللی با گوش دادن به سخنان رییس جمهور افغانستان میتوان گفت که این شعر رحمان شاعر زیبا کلام پشتو مصداق پیدا میکند که میگوید:
عقل مه غواړه طالع غواړه رحمانه
عقل مند د طالع مندو نوكران دي
در غیر آن با اینهمه مشکلات و سوالاتی که در زمینه انتخابات، عدم توزیع شناسنامه برقی، عدم بررسی پرونده سقوط سال گذشته کندز، مکتب های خیالی، سربازان خیالی، دفاع واضح قوماندان پولیس کندهار ازطالبان و ملا عبیدالله و ملا رزاق و ملا عمر، تائید پیشروی های طالبان توسط حامد کرزی ومخالفت با بمباران هوایی در مناطق پیشروی طالبان… باید همزمان صدای دهها اعتراض بر علیه این سخنرانی از داخل تالار بلند میشد، که نشد!
دلچسپ ترین بخش کنفرانس شو و نمایش کف و کالر و دریشی های لوکس اشرف غنی و دکتر عبدالله در شرایط گدایی پول از جهان و جریان دریاهای خون فرزندان افغانستان در کندز و هلمند بود که از دریشی های رهبران اروپا و امریکا لوکس تر به چشم میخورد وخیلی تکان دهنده بوده جای تأسف و افسوس داشت.

در اندوه کندز غمبار وغمگسار و داغدار

اکتبر 6, 2016

ko1
هنوز قلب داغدار وسوراخ سوراخ کندز الیتام نیافته بود که جغد های ویرانه جوی شبگرد بار دگر با رگبار مسلسل ها سینه اش را دریدند وخون فرزندانش را مکیدند.
از آنها که میدرند ومیبرند ومیخورند گله نیست چون خصلت شان دریدن وبریدن وخوردن است. شکوه وشکایت وگله و ملامت بر آنانیست که با گرگ گوشت میخورند وبا شبان نوحه میکنند.
کجا شد نتیجه آن بررسی سقوط سال گذشته کندز؟
کی وکیها به جرم سقوط اول کندز به کیفر اعمال شان رسیدند؟
چگونه تانک های غول پیکر در سقوط اول به مهاجمان پیاده تسلیم داده شدند؟
چگونه چندهزار نیروی مجهز با تخنیک عالی محاربوی به چند صد نفر پیاده تسلیم شدند
چه شد آن وعده تصفیه قبل از حمله دوم بر کندز؟
وقتی برای این پرسش ها پاسخ داده نمیشود از حمله دوم بر کندز کسی از کسی باید گله نکند واز اینکه هنوز همان نیم کاسه هاست زیر کاسه ، بنابران از هیچکس نباید نمود استغاثه.
بیگانه جدا دوست جدا میشکند
هرکس به طریقی دل ما میشکند
بیگانه اگر میشکند عیبی نیست
از (دشمن در لباس) دوست بپرسید چرا میشکند

حامد کرزی یا باری از مشکلات بر شانه اشرف غنی احمدزی

اکتبر 2, 2016

نوشته: داود سیاووش
با آنکه رییس جمهور غنی بخاطر راضی نگهداشتن حامد کرزی و سپاسگزاری از پشتیبانی وی در کمپاین انتخاباتی اش نام میدان هوایی بین المللی کابل را که یک نام تاریخی میباشد با شخص زنده حامد کرزی ظاهراً تعویض نمود و در محافل و مجالس رسمی به شکل آهسته و شخصی و با خنده وی را با صدای ضعیف و غیر رسمی زعیم ملی خطاب میکند، اما شایعات اختلافات پشت پرده رییس جمهور اشرف غنی احمدزی با رییس جمهور پیشین حامد کرزی هنوز در برخی موارد زبان به زبان در محافل شخصی تکرار میشود. مشکل اشرف غنی احمدزی زمانی بیش از هروقت دیگر فزونی گرفت که حامد کرزی در تشویق اشرف غنی در داخل شدن به ارگ با زخم زبان و طعنه دکتر عبدالله را بچه فیلم خواند واین موضوع به مطبوعات درز نموده باعث کش و قوس های عبدالله و غنی در تقسیم قدرت گردید، زخم زبان زدن های کرزی به آدرس دکتر عبدالله در رابطه به پایان دوره کار ریاست اجرائیه به ویژه هنگامی شکل نمک پاشی بر این زخم ناسور را به خود میگیرد که توسط طرفداران کرزی در رسانه ها تکرار میشود وعبدالله خود را قربانی یک فریب احساس میکند که از دو طرف اکنون تحت فشار قرار گرفته است.
مصاحبه حامد کرزی با تلویزیون بی بی سی که از آن مردم چنان فهمیدند که گویا کرزی با بمباردمان هوایی امریکا بر مواضع طالبان مخالف بوده و به طالبان این حق را میدهد که مناطقی را در افغانستان اشغال و تحت کنترل شان بیاورند برای دکتر عبدالله یک چانس تاریخی به وجود آورد که با استفاده از این نقطه ضعیف، در اوج احساسات مردم بر حریف اش حامد کرزی حمله نموده با اتکاء به رد جنگ بر ضد طالبان حکمروایی چندین ساله حامد کرزی را از نظر مشروعیت زیر سوال برد.
موقف گیری حامد کرزی در زمینه دفن امیر حبیب الله کلکانی با طرح کرزی مبنی بر اینکه ملا عمر را نیز باید به خاک بسپاریم مانند زهر بر اندام کشور اثر نموده بخشی از جامعه را به شاک برد که در عکس العمل به آن هیجانات داخل تالار تجلیل از سالروز شهادت برهان الدین ربانی بر ضد حامد کرزی را میتوان بخشی از آن دانست.
حامد کرزی در حال حاضر با این موقف گیری های عجیب و غریب برای اشرف غنی احمدزی از زاویه دوست به یک مشکل تبدیل شده است؛ عدم عذرخواهی سازمان جمعیت از هیجانات داخل محفل سالروز شهادت برهان الدین ربانی و عکس العمل جنرال رازق قرمانده پولیس کندهار در حمایت از کرزی با رجحان دادن ملاعمر، ملا رزاق و ملا دادالله به صفت مجاهدین بر سایر مجاهدینی که در محفل سالروز برهان الدین ربانی سخنرانی نمودند و گذاشتن این طعنه بر پیشانی مجاهدین تالار که گویا ملا رزاق و ملا دادالله آنان را تا کولاب وادار به عقب نشینی نموده و به ویژه طرح این مسأله ک روز ملا عمر نیز باید تجلیل شود و ملا عمرنظر به مجاهدین طرف ادعای جنرال رزاق مجاهد تر خوانده شد این بار مانند تیزاب رشته اتحاد های نیم بند حکومت وحدت ملی را در شرایطی که حکمتیار هنوز از مخفیگاه پیامش را به اشرف غنی می فرستد و هنوز در کنار اشرف غنی ایستاده نشده متاثر نمود برایش خیلی خطرناک خواهد بود واین حدس وگمان را که کرزی رهبری طالبان در داخل نظام را به عهده دارد ،در صورتیکه کرزی موقف خود را واضح نسازد به واقعیت مبدل میکند.

سوالی را که همگان میپرسند ونزد صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود به صفت وارثان برهان الدین ربانی واحمد شاه مسعود نیز شاید وجود داشته باشد اینست که وقتی حامد کرزی پرونده قتل این دو رهبر سازمان جمعیت و شورای نظار را در طول زمامداری خویش بررسی نکرد و قاتلان را به کیفر نرسانید، ضرورت اشتراک اش در محفل سالروز شهادت این رهبران چیست؟
در حالیکه حتا تصور طرح این سوال از طرف صلاح الدین ربانی و احمد ضیا مسعود به حامد کرزی نمیرفت از نظر کارشناسان و مردم این اشتراک آقای کرزی در محفل سالروز پروفیسور ربانی در حالیکه خودش به دادخواهی برهان الدین ربانی هیچ اقدامی نکرده واکنون با بمباردمان طیارات بر طالبان دشمن ربانی مخالف میباشد مانند نمک پاشیدن بر زخم آن محفل بود وبا توجه به اینکه کنترول صفوف مجاهدین شورای نظار وجمعیت از دست چوکی پرستان ورهبران این دو سازمان خارج شده احتمال چنین عکس العمل ها را باید خود کرزی پیشبینی مینمود.
در حالیکه از مصاحبه اخیر حامد کرزی با خبرنگار بی بی سی و موضعگیری طالب نمایی حامد کرزی جداً بخشی از جامعه به شاک رفته و در حالت استرس قرار دارد، اظهارات جنرال رازق در پشتیبانی از ملا عمر و ملا رازق و ملا دادالله وحامد کرزی موضوع را آقتابی ساخت که باید مترصد انکشافات بعدی بود.
رییس جمهور غنی که با مشکلات بزرگی در حکومتداری مواجه بوده و دو سال در انفعال و رکود و ناکامی بر سکان قدرت تکیه زده ، اینک از یک دستش کنفرانس وارسا کش میکند که با فساد چه کردی و دست دیگرش را کنفرانس قریب الوقوع بروکسل کش میکند که با انتخابات و سرنوشت کمیسیون ها و پایان حکومت وحدت ملی چه کردی، ضربه هایی که در داخل جامعه به طرفداری از حامد کرزی و حکمتیار متحمل میشود شاید خیلی دردناکتر از خواسته های بین المللی برایش باشد.
اظهارات پروفیسور سیاف، جنرال دوستم و محمد محقق و سوالاتی که آنان در جریان سخنرانی ها و پیام های شان مطرح نمودند با عکس العمل جنرال رازق درمقابل آن تب سیاسی جامعه را خیلی بالا برده است. گویی دستهایی در افغانستان برای آن کار میکنند که هر روز در برابرحکومت رییس جمهور غنی نقبی را و بمبی را کارگذاری کنند . سوالی را مردم مطرح میکنند اینست که : اگر جنرال رازق واقعا دل اش به رهبران کشور میسوزد چرا هنگامیکه رییس جمهور غنی در کندهار توهین شد چنین عکس العمل نشان نداد؟ عکس العمل های نا سنجیده رییس جمهور غنی در رابطه به جنبش روشنایی و دفن امیر حبیب الله کلکانی وضعیت را طوری شکل داده که گویی زمامداران با دست خود کشور را به سوی یک بحران بزرگ حرکت میدهند.
اگر اشرف غنی در این جریانات شامل نباشد باید حداقل از حامد کرزی در این بحبوحه یک سوال را بپرسد و آن اینکه: هرگاه کرزی در حل پرابلم ها با وی همکاری نمی نماید، چرا با بحران آفرینی ها این چنین کشور را به لبه پرتگاه میبرد؟ دو رییس جمهور گذشته هر یک حضرت صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی در حمایت از اشرف غنی احمدزی و حامد کرزی با آنان همکاری نموده حضرت مجددی حتا در کمپاین اشرف غنی در کنارش ایستاد و برهان الدین ربانی با قبول ریاست شورای صلح و گماشتن احمد ضیا مسعود به صفت معاون ریاست جمهوری با کرزی همکاری نمود، اما اینکه چرا کرزی هر روز به عوض دستگیری مشکلی به احمدزی می افزاید هنوز سر این کلاوه را کسی نمیداند.از نظر مردم عام افغانستان امریکایی ستیزی ها وطالب نمایی های حامدکرزی مصرف داخلی دارد وبرای جلوگیری از نفوذحکمتیار در مناطق پشتون نشین و آمادگی برای جانشینی اشرف غنی احمد زی میباشد. اشرف غنی که با موضعگیری های احساساتی اطراف خود را خالی کرده اکنون از دیواری که به آن تکیه داده بود روی شانه هایش خاک می بارد.

چرا افغانستان در مناظره هیلاری کلنتون و دونالد ترامپ جای نداشت؟

سپتامبر 27, 2016

k

نوشته: داود سیاووش
درحالیکه پای امریکا از آغاز حملات یازده سپتمبر تا کنون در باتلاق افغانستان بند میباشد،در مناظره دو کاندیدا ریاست جمهوری امریکا به موضوع جنگ افغانستان هیچگونه تماس مستقیم گرفته نشد. هردو کاندیدا به مسایل کوریای شمالی ، ایران،عراق و … چسپیدند اما در قضیه افغانستان به استثنای یک بار که آن هم به طور ضمنی هیلاری کلنتون از همکاری اعضای ناتو در حمله بر طالبان پس از یازده سپتمبر یاد آور شد ، در سایر موارد مناظره اصلا افغانستان جا نداشت. هر چند مناظره های دیگر ی نیز میان دو کاندیدا در راه است اما عدم دلچسپی ترامپ و هیلاری کلنتون در این مناظره به دو مفهوم درک میشود. یکی آنکه افغانستان از چشم امریکا افتاده و اصلا موضوعی بنام افغانستان در اجندای هر دو کاندیدا مطرح نیست و دوم آنکه شاید موضوع افغانستان به حدی به نقطه حساس رسیده باشد که پرداختن به آن در این لحظه از نظر منافع ملی امریکا برای هر دو کاندیدا ضرور نبوده باشد و با این حال در حالیکه حامد کرزی 14 سال در کاسه امریکا غذا خورده و اکنون مقارن این مناظره میگوید: اگر طالبان پای پیاده می آیند چرا ما با طیاره امریکایی برویم . خیلی مفهوم واحدی را به موضعگیری سرد هر دو کاندیدا در رایطه به افغانستان به هم میرساندوبه سوالاتی در اذهان جواب تداعی میکند که چرا در زمان زمامداری اش( به قول جنرال داود احمدی فرمانده پولیس لوگر که در مصاحبه با بی بی سی اظهار داشت) رییس جمهور پیشین افغانستان در زمان ریاست جمهوری خود هیچ نوع عملیاتی را در منطقه زرغون شهر اجازه نمی داد و به پولیس لوگر و ارتش کتبی دستور داده بود که علیه این مرکز عملیات نکنند، در حالیکه به گفته این فرمانده در آن اردوگاه مربیان پاکستانی به حدود 200 عضوگروه طالبان عملیات انتحاری، تاکتیک جنگ چریکی و شیوه تبلیغات را آموزش میدادند و از همین جاست که مفهوم تقاضا کرزی از رابرت گیتس مبنی بر این که ایتلاف شمال خطرناکتر از طالبان برای حکومتش میباشد و باید در مبارزه با آنان امریکا با وی کمک کند را به درستی فهمید.
ساده لوح ترین سیاستمداران در این بازی کسانی را میتوان خواند که با وجود این همه سیاست های روشن ،مولانای سیدخیل ، جنرال داود، مطلب بیگ و سایر کدر های نظامی ایتلاف شمال را در بدل یک رتبه اعزازی و چند روز تکیه دادن به کرسی معاونیت به کشتن دادند. هیچ عقل سلیم قبول نمی کند که طالب نمایی و امریکایی ستیزی های روز های اخیر کرزی بدون اذن و اجازه امریکا صورت گرفته باشد. وقتی رسانه های پر قدرت امریکایی و اروپایی صدای ضد امریکایی و طالب نمایی حامد کرزی را به آواز بلند بوق میزنند و روزانه چند صد نفر به دیدنش در قصر جوار ارگ رفته از وی حمایت میکنند این مساله نشان میدهد که بازی های دیگری در کار بوده زیر کاسه نیم کاسه هایی میباشد که در نتیجه آن به گفته کرزی( بچه فلم) را پس از دو سال پشت دروازه ماندند، جمعیت را در انتخاب جانشین پروفیسور ربانی دچار بحران ساختند،خط بنیاد مسعود را از حمایت حکومت وحدت ملی جدا کردندو با این حال حکمتیار را در حالی وارد صحنه ساختند که خواهان اردو گاه ده هزار نفری در اطراف کابل تحت عنوان اسکان مهاجرین برای هواخواهان و طرفدارانش میباشد.
قرار گرفتن کرزی در خط حمایت اشکار از طالبان و ایستادن اشکار اشرف غنی در کنار حکمتیار که آن رااحمد ولی مسعود ایتلاف میخواند نه پروسه صلح، با پارچه پارچه شدن صفوف جمعیت،شورای نظار و حزب وحدت در موضوع به خاک سپردن امیر حبیب الله کلکانی و همایش خونین جنبش روشنایی معما های مبهمی را در روزهای آینده جلو چشم ناظرین سیاسی ترسیم میکند.
قدر مسلم آن است که بازی چند گانه و ماهرانه پاکستان در وجودطالبان و حمایت کرزی از آنان و حزب اسلامی و حمایت غنی از آنان با حمله از پاکستان بر کشمیر هند و رزمایش روسیه و پاکستان در دره خیبر را همزمان با اخطار( جنگ آب )هند بر ضد پاکستان و طرح این سوال مودی در مجموعه عمومی سازمان ملل که چرا ملا هیبت الله در لیست سیاه سازمان ملل قرار ندارد را ، نباید ساده گرفت.
آنچه امریکا را در منطقه به سرگیچی مبتلاساخته پرداختن کفاره فرمایشات بوش به (زل ) است که گفته بود: (کرزی را به رهبر ملی تبدیل کن) و اکنون امریکا نتیجه همان سیاست کشت شده ای را در منطقه درو میکند که حتا کاندیدا های آینده ریاست جمهور ی توان پرداختن به آنرا در مناظره شان ندارد.

آخرین فوسیل عهد جنگ سرد درافغانستان درهم شکست

سپتامبر 24, 2016

نوشته : داودسیاووش
در حالیکه منطق وجودی و اهمیت کاری (آی -اس -ای )برای امریکا در شرایط تقابل پکت های وارسا و ناتو و حمله شوروی بر افغانستان در تقویه گروههای بنیادگرا در جنگ افغانستان بود، با سقوط شوروی و جا خالی نمودن این معادله به تقابل غرب با دهشت افگنی و افراط گرایی، پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفت که از یکطرف مجبور است جواب اعترافات پرویز مشرف را به غرب بدهد که گفته بود: القاعده، طالبان، حقانی، اسامه و ایمن الظواهری قهرمانان پاکستان میباشند و از جانبی سند واضح جدایی از خط بنیادگرایان و دهشت افگنان را در شرایط فعلی به امریکا ارائه کند.
پاکستان در سالهای پس از حملات یازده سپتمبر بر برج های تجارت جهانی ، امریکا را از دو طرف تحت فشار قرار داد، از یکطرف با جنگ نیابتی زانوی امریکا را در میدان افغانستان خم کرد و از جانب دیگر با نفوذ لابی ها و طرفدارانش در وجود ستون پنجم کارایی، برش و قاطعیت دستگاه دولت را در مبارزه با طالبان و شبکه حقانی و تندروان و دهشت افگنان پایین آورد و اینک میخواهد با قربانی نمودن حکمتیار به صفت مُهره سوخته این بازی ، از یک جانب خود را بری الذمه در میدان جدایی از بنیادگرایان اعلام کند و از جانب دیگر با اجرای رزمایش نظامی مشترک با روسیه که در تاریخ آن کشور سابقه ندارد به نحوی منیت خود را به رخ امریکا کشیده بار دیگر ایالات متحده را مجبور به پرداخت جزیه به خود سازد.
با حمله ناگهانی از قلمرو پاکستان به هند در مرز با کشمیر و مانور نظامی طیارات هند در سرحد با پاکستان از یکطرف مانور و رزمایش مشترک با روسیه را جوابی برای مانور هواپیماهای هندی میتوان دانست و از طرفی با اتخاذ موضع مشترک دولت افغانستان در سازمان ملل با همآهنگی اظهارات سناتوران امریکایی ترسیم خط جدایی از غرب را در آن میتوان خواند.
مطرح شدن این سوالات در مجمع عمومی سازمان ملل از طرف دولت افغانستان که شورای کویته در کجاست؟ اسامه در کجا کشته شد؟ و… و اظهارات سناتور باب کراکر در جلسه استماعیه مجلس سنا مبنی بر اینکه پاکستان با امریکا همیشه برخورد دوگانه داشته هرگاه با جدیت در همآهنگی قرار گیرد ستون فقرات نظامیان پاکستان و آی اس آی را خواهد شکست.
هشدار اولسن به پاکستان در مجلس سنا مبنی بر اینکه اسلام آباد دو انتخاب دارد: اقدام علیه افراط گرایان و یا انزوای بین المللی، مانند صدای ریچارد ارمیتاژ در آستانه حملات یازده سپتمبر بر برج های تجارت جهانی به گوش میرسد اما از اینکه دوره کار بارک اوباما به پایان رسیده و اولسن نیز در اواخر مأموریت اش چنین ایقاظ را مطرح مینماید بیشتر آنرا برخورد عکس العملی، روزمره و یکبار مصرف میتوان به شمار آورد، چون هیچ یک از دو کاندیدان جدید ترامپ و هیلاری کلینتون، هنوز سیاست واضح شان را در رابطه به جنگ افغانستان ابراز نداشته اند.
تفاوت های رییس جمهور غنی و کرزی در رابطه به پاکستان
پاکستان در وجود احساسات و عواطف قومی رییس جمهور پیشین حامد کرزی توانست بخش بزرگی از طرفداران و لابی هایش را از زوایه قومی به صفت ستون پنجم در بدنه دولت افغنستان نفوذ دهد و از جانبی با تحریک غیر مستقیم احساسات کرزی توسط این لابی ها رابطه افغانستان را با امریکا خراب سازد، در حالیکه از جهت مستقیم گاهی رییس جمهور کرزی را فیل مرغ خطاب نمود و زمانی تحفه انارش را نپذیرفت.
اما رییس جمهور غنی بر خلاف کرزی در حالیکه در روز های اول کارش شیفته و فریفته رهبران اسلام آباد شده بود و از سر شوق و یکه راست تا چونی راحیل شریف شتابان سفر کرد، با ملاحظه برخورد دوگانه پاکستان در اولین اقدام دروازه های افغانستان را از مسیر دو کشور ایران و چین طوری باز نمود که پاکستان را از جا تکان داد و تا آن حد پاکستان را ناراحت ساخت که خواجه حافظ وزیر دفاع پاکستان رییس جمهور غنی را یک بانکدار خواند، نه سیاستمدار.
ضعف کارخانگی رییس جمهور غنی در این مرحله حساس
رییس جمهور غنی با عدم اجرای کارخانگی دو سال حکومت وحدت ملی از یکطرف بنیاد اعتبار دکتر عبدالله و تیم اش را برباد داد و از جانبی خود را در موقعیت خیلی خطرناک سیلاب سیاسی قرار داد.
در بازی وارد کردن حکمتیار در برابر جمعیت و تحریک احساسات مردم با عدم توافق به دفن رسمی امیر حبیب الله کلکانی رییس جمهور غنی دل به دریا زده به سوی توفان در حرکت است. دو سال حکومت وحدت ملی بدون دستآورد کشور را در موقعیتی قرار داده که حتا پهلو نشینان رییس جمهور غنی اکنون گوشۀ چشم و ابرو به سوی حامد کرزی به صفت الترناتیف مرحله بعدی دارند و از سوی دیگر هرگاه پروفیسور سیاف در جایگاه برهان الدین ربانی وارد صحنه شود و رهبری مجاهدین را در جمعیت بدست گرفته با حامد کرزی در ائتلاف قرار گیرد با توجه به اختلافی که امریکا با حامد کرزی دارد پاکستان یکبار دیگر نزدیکی تاکتیکی خود را با کرزی تأمین نموده گلیم رییس جمهور غنی و دکتر عبدالله را از صحنه سیاست برخواهد چید و فصل جدیدی از کشمکش ها، جنگ ها و بازیهای آی اس آی مانند دهه 90 در افغانستان آغاز خواهد شد.
حتا اگر رییس جمهور غنی و عبدالله از این آزمون مؤفق بدر آیند بازهم حکمتیار مانند ملا آغا جان معتصم بار دوش حکومت افغانستان خواهد ماند و با مصارف گزاف مهمانخانه ها، اقامتگاه ها و بازمانده هایش کمر اقتصاد مبتنی بر گدایی از جهان دولت افغانستان را شکسته هیچ سودی به نفع صلح و امنیت نخواهد کرد، چون صلح در افغانستان اکنون با معجزۀ هیچ رهبر تأمین نخواهد شد و حکمتیار با اعضای حزبش که سالها در ساختار دولت افغانستان بر چوکی های قدرت تکیه زده اند در خواهد افتاد وبا ماجرای پرونده لیست سیاه سرخط رسانه ها بوده در بهترین حالت در حالیکه سایر فوسیل های بنیادگرایی افغانستان در نظام طرفدار خط غرب حل شدند، آخرین فوسیل بنیادگرایی جنگ سرد نیز پس از 16 سال نعره های ضد امریکایی در هاضمه جهان آزاد به مرحله کتابولیزم رسیده در هم خواهد شکست.

دیکتاتوری در نقاب دموکراسی

سپتامبر 17, 2016

به بهانه روز جهانی دموکراسی
نوشته داود سیاووش
توقع انسانها در جوامع از دولت ها به موازات اعلام خطوط کلی اهداف شان شکل میگیرد. از یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری که یا به بهانه گویا (عدم رسیدگی وپختگی مردم به مرحله رشد لازم شعور سیاسی ) چون حکومت داود خان یا به بهانه (اتخاذ سیاست دولت کارگری در رژیم های پس از هفت ثور) و یا به موازات (درک افراطی از مفهوم امت مسلمه با تنزیل شأن و شوکت حکومتداری از مقام جمهوریت به سطح امارت ) از دموکراسی انکار میشود هیچکس توقع مفاهیم آزادی بیان، مردمسالاری، جامعه مدنی، تفکیک قوای ثلاثه را نداشته و هیچگونه گلایه و شکوه و شکایتی از آن نظام ها بنابر خصلت شان در این زمینه نزد مردم وجود ندارد.
اما گلایه و شکوه و شکایت از روزی و از لحظه یی آغاز میشود که پای جهان آزاد به کشوری چون افغانستان باز میشود و اهداف و برنامه های جوان پسند و مدنی مردمسالاری، تفکیک قوای ثلاثه، آزادی بیان، جامعه مدنی، تساوی حقوق زن و مرد و… را بلطبع در اذهان تداعی و زنده میسازد. حضور جهان آزاد در وجود این شعار ها چنان توقعات مردم را ارتقاء بخشیده و بالا میبرد که در آرزوی رسیدن به چنان ستاندارد های بلند عطش و اشتهای سیری ناپذیری در مردم به وجود می آورد.
لیکن بحران و تراژیدی در چنین وضعیت از لحظه یی آغاز میگردد که به ضرب المثل مردم (از زیر پلو مُلی می بر آید ) و سیمای افراطی ترین قوم پرستان و قبیله گرایان و عبدالرحمن خانی ها و منکران تاریخ از زیر نام دموکراسی و از مکتب مردمسالاری سر بلند میکند . این همان اشتباهیست که شوروی نیز در افغانستان مرتکب شد چون شوروی ها نیز میخواستند یک قوم خاص را در دولت افغانستان از بیروی سیاسی تا سازمان اولیه مستولی و حاکم سازند که پس لرزه آن نظام را به قهقرا وبحران وسقوط برد.
وقتی جهان آزاد با اندیشه سرکوب دهشت افگنی و مبارزه با تروریزم در افغانستان با طیارات بی 52 وارد میشود خیلی دلچسپ است که در فردای سقوط طالبان افغان امریکایی نماینده بزرگترین دموکراسی جهان در کتاب «فرستاده» می نویسد:
«من مثل بسیاری نسبت به طالبان خوشبین بودم.» (ص 84 کتاب فرستاده)
و دلچسپ تر از آن رازیست که افشأ میشود که در آن کرزی از رازی پرده بر می دارد که طالبان در نظر دارند او را به صفت نماینده خود در سازمان ملل تعین کنند. (ص 96 همانجا) و دلچسپ ترین بخش دیگر آن وقتی به ملاحظه می رسد که افغان امریکایی نماینده امریکا با روایت معیاری سازمان سیا در مورد افغانستان به بهانه اینکه گویا :اینجا یوگوسلاویا نیست مخالفت میکند و دوست نزدیک اش کرزی که به حمایت افغان امریکایی نماینده امریکا در افغانستان به قدرت رسیده در دوره بعدی با هولبروک که سابقه کار در یوگوسلاویای سابق را دارد حتا تا سطح مخالفت شخصی پیش میرود و بایدن را از سر میز قابلی پلو ناراحت ساخته مجبور به ترک سفره میسازد، اما با مک کریستل رابطه دوستی برقرار میکند.
دلچسپ ترین نمونه دیگر کار معمار دموکراسی در افغانستان آنست که جهان آزاد ستار سیرت را با 9 رأی در برابر 2 رأی کرزی از صدر حکومت مؤقت کنار کشیده، حامد کرزی را با 2 رأی پیروز اعلان میکند و دموکراسی افغان امریکایی نماینده امریکا در افغانستان با زور فرساژ های هوایی بر فراز خانه جنرال دوستم در شبرغان، خانه برهان الدین ربانی در وزیر اکبر خان و ترساندن اسماعیل خان در هرات تحقق می یابد که خیلی خنده آور است. اینجاست که میتوان به جرأت و صراحت نتیجه گرفت که اصلاً این تشکل و اتحاد به وجود آمده نه تنها دموکراتیک نبوده بلکه ضد دموکراسی میباشد که باید قصر سفید مسوولان خود را در افغانستان در چنین موارد مورد بازپرس قرار دهد.
در هیچ فصل کتاب (فرستاده ) دموکراسی، جامعه مدنی، آزادی بیان، مردمسالاری و دفاع از حقوق اقلیت ها و زنان در متن تعاملات و معاملات قرار نداشته بلکه در حاشیه و خود بخودی چون سر زدن سبزه در هنگام بهار سر بلند کرده است.
کسانیکه کتاب «فرستاده» را خوانده اند به خوبی میدانند که اصلاً به معاملاتی که پس از یازده سپتمبر به رهبری خلیلزاد در افغانستان جریان داشت ساختار نظام بر مبنای بازی های تطمیع، تخویف و فشار مطرح بودند نه روند نورمال دموکراسی.
سیر حوادث بعدی دلگیر کننده تر و ناراحت کننده تر از ماجرای تشکیل اداره مبتنی بر دموکراسی در افغانستان است. به رسوایی کشیدن رقابت انتخاباتی کرزی با قانونی، سر و صدای کرزی با گالبریت در جریان انتخابات، آمدن سرمنشی سازمان ملل به کابل و بلند کردن دست کرزی به عنوان پیروز، رسوایی انتخابات بدون نتیجه اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله، عدم تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی در شش ماه اول، محاصره پارلمان توسط نیرو های نظامی در دوره حامد کرزی، انکار 9 ماه حکومت حبیب الله کلکانی از لحاظ زمانی توسط اشرف غنی، عدم دسترسی رسانه ها به اطلاعات، تنگ شدن جاده آزادی بیان و توقف بسیاری رسانه های آزاد در دوره اشرف غنی، فشار شورای امنیت بر تلویزیون طلوع و سایر رسانه در زمینه یکدست شدن اخبار فرمایشی، معاملات پنهانی با برخی کدر های شمال ، طالبان و حزب اسلامی حکمتیار دور از انظار مردم، جعل کاری در قانون اساسی، ادامه خارج وقت قانونی کار ولسی جرگه، عدم اصلاح نظام انتخاباتی، عدم توزیع شناسنامه برقی، زمینه سازی برای مواجه ساختن جنرال دوستم با تاجک ها در قضیه به خاک سپاری امیر حبیب الله کلکانی، اجازه دادن به تبلیغات تمامیت خواهی قومی عده یی از رسانه های تصویری همزمان با تحت فشار قرار دادن رسانه های رقیب شان، محدود ساختن ساحه فعالیت رسانه های چاپی و صوتی با ممانعت های قصدی اداری دیوانسالاری، انکار از شنیدن خواسته های مدنی جنبش روشنایی و عدم جلوگیری از بوقوع پیوستن فاجعه حمله انتحاری به دمونستراسیون نافرمانی مدنی جنبش روشنایی، ترویج حس نفرت و نفاق میان اقوام با هم برادر و استفاده افزاری حکومت از آن، جان به لب رسیدن معاون اول رییس جمهور از غصب صلاحیت هایش توسط رییس جمهور، شکوه و شکایت رییس اجرائیه از عدم ملاقات رییس جمهور طی سه ماه با وی، شکستاندن قلم نماینده یوناما به رسم اعتراض بر فساد جاری در دولت افغانستان، نشان دادن بکس نماینده سازمان ملل به حاضرین جلسه مبنی بر اینکه با همین بکس و از طریق پول کدر ها در وزارت داخله مقرر میشوند، به غلیان آوردن قصدی احساسات مردم با عدم توافق به دفن حبیب الله کلکانی، نفوذ دشمن در حمله بر ریاست ده، سقوط کندز، وجود مکاتب خیالی، افشای توزیع پیسه های سیاه میان رییس اجرائیه و رییس جمهور، عدم جلوگیری از حمله بر تلویزیون طلوع با وجود اطلاع قبلی، سبکدوشی والی پکتیکا و معاون والی هلمند بخاطر افشاگری هایشان، سر به مهر ماندن قضیه سی دی که ظاهر قدیر مدعی افشای آن بود، بستن دروازه دفتر نمایندگی یونیسکو به بهانه عدم توانایی دولت به پرداخت 20 هزار دالر کرایه به آن در پاریس، خاموش ماندن ماجرای اجرای تفاهمنامه امنیت ملی با آی اس آی، خاموش ماندن ادعای فاروق وردک مبنی بر رد و بدل شدن چند میلیون دالر در امضای تفاهمنامه امنیت ملی با آی اس آی، مجبور به استعفا ساختن نور الحق علومی طوریکه در استعفا نامه اش تذکر رفته، مجبور به استعفا شدن رحمت الله نبیل، استعفای مرموز داودشاه صبا، امضای تفاهمنامه دندغوری و سپردن آن منطقه به طالبان که به قول لوی درستیز، پاکستانی ها در آنجا با دولت می جنگیدند، دست خالی برگشتن هیئت افغانستان از کنفرانس وارسا و عدم کارآیی کمیسیون عدلی و قضایی که به عنون تحفه به آن کنفرانس برده شد، عدم دستگیری و مجازات عاملان تقلب انتخابات ریاست جمهوری و…
که با این شرایط در سالگرد روز جهانی دموکراسی و همزمان نزدیک شدن پایان دوره دو ساله حکومت وحدت ملی با عدم اجرای تعهدات رییس جمهور و رییس اجرائیه هرگاه در افغانستان سال 2016 از دموکراسی و مردمسالاری حرف بزنیم شاید یک گزافه و مضحکه یی بیش نباشد ، چون از یکطرف با سپردن کنترل اکثر ولایات به طالبان دولت شرایط تطبیق قوانین عنعنوی و عشیروی و عرفی و قبیلوی را در اکثر ولایت جنوب افغانستان مساعد ساخته و از جانب دیگر با آوردن حکمتیار در کابل و تقابل و تخالف حضرت مجددی، پروفیسور سیاف، دکتر عبدالله و بسیاری قوماندانان ائتلاف شمال باآن با اشتعال جنگ به خصوص در شمالی آخرین میخ بر دموکراسی نام نهاد افغانستان کوبیده خواهد شد و این شعر حافظ در منصه اجرا قرار خواهد گرفت:
این چه شوریست که در دور قمر می بینم
همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد
پسران را همه بدخواه پدر می بینم
اسب تازی شده مجروح به زیر پالان
طوق زرین همه در گردن خر می بینم

استفاده ناسنجیده از کمک های جهان در افغانستان

سپتامبر 15, 2016

نوشته محمد داود سیاووش
بعضا چنان به نظر میرسد که زمامداران افغانستان در مرحله وفور و فوران کمکهای جامعه جهانی حتی به اندازه رییس یک خانواده کوچک نیز استعداد سازماندهی و تنظیم امور اقتصادی را نداشته اند و اولویتهای کشور را ضایع کرده اند که مثالهای آن را در ذیل بر میشماریم:
1-در سده های 60 و 70 خورشید ی منازلی که در شهر کابل به فروش میرسید داشتن تیلفون و نل آب یکی از مزایای آن به شمار میرفت و حتی در سند فروش از آن تذکر به عمل می آمد و بهای فروش را افزایش میبخشید.در برخورد به احیای شبکه تیلفون در شهر کابل، نخست تیلفونهای خیلی قشنگ برای استفاده عموم در کنار جاده ها و خیابانهای شهر نصب شد و همزمان تمدید لین شبکه دیجیتال با کندن کاری جاده ها و خیابان ها روی دست گرفته شد و در جوار منازل مسکونی و بلاکها لین های زیرزمینی شبکه دیجیتال با مصارف گزاف تمدید شد.اما بلافاصله پروسه توزیع تیلفون های همراه و انترنت بیسیم چنان انکشاف داده شد که اکنون آن مصارف تمدید لین های دیجیتال و نصب تیلفون های مقبول خیابان ها یک چیز اضافی و یک مصرف بیجا به نظر میرسد.
2- در پروسه برقی سازی به عوض احداث بندهای آبگردان و احداث نیروگاه های بزرگ برق در کشور جنراتور های دیزلی به شکل یک بار مصرف با مصارف گزاف در شرایطی وارد شد که مواد سوخت آن از خارج وارد میشد. در حالیکه آب های افغانستان به کشورهای همسایه به هدر میرود.
3- به عوض رشد و انکشاف صنایع کوچک در کشور تورید مواد مورد ضرورت از کشورهای همسایه صورت گرفت که اکنون در نتیجه آن افغانستان به مارکیت اموال استهلاکی کشور های همسایه مبدل شده و در بخش ادویه حتی یک فاجعه در جریان است.
4- به عوض تمدید راه آهن ووصل بنادر شیرخان ،حیرتان،آقینه ، تورغندی، اسلام قلعه، سپین بولدک در داخل کشور به هم و اتصال این بنادر به همدیگر و ارتباط دادن آن بنادر به شبکه های راه آهن جهان، به ترانسپورت موتری آن هم از بنادر یک کشور همسایه یعنی پاکستان اکتفا شدکه اکنون مردم با هر بار اخم شدن پیشانی نظامیان پاکستان ضربه آن را در بالای دسترخوان خود مشاهده میکنند.
5- تکنالوژی چاپ روزنامه ها، جراید و مجلات طوری انکشاف داده نشد که روزنامه های افغانستان ساعت هشت صبح از بدخشان تا بلخ و فاریاب و از هرات تا قندهار و هلمند و فراه و پکتیا و تورخم بالای میز هر کارمند دولت قرار میگرفت و از تحولات کشور باخبر میشد.
6- در یک کشور زراعتی چون افغانستان آرد از قزاقستان و پاکستان وارد میشود که خیلی ننگین و شرم آور است.
7- تاسیسات استخراج نفت و گاز در شمال کشور احیا نگردید و انکشاف داده نشد که اکنون حتی در یک ماه قیمت گاز وارداتی از 40 افغانی به 60 افغانی صعود میکند و هیچکس جلو آن را گرفته نمی تواند.
خلاصه ودر یک کلام، در حال حاضر افغانستان را این دولت مردان به کشوری مبدل نموده اند که حتا نمک و آرد و روغن و بوره و چای و تیل خود را از خارج وارد میکند و همزمان خودشان با آخرین مودل موتر ها در شهر کابل و ولایت در انظار عامه خودنمایی میکنند. سوالی که نزد اکثریت مردم افغانستان وجود دارد اینست که در گزینش و حمایت و پیش کشیدن این کدر های پس از سقوط طالبان چه معیار هایی نزد جامعه جهانی وجود داشت که چنین افراد بیکفایت را بر شانه ملت بار نمودند . چنان به نظر میرسد که این دولتمرادان با وجود ادعا و مدعا های بلند بالای شان از شمار کم استعداد ترین رهبران در میان کشورهای عقب مانده میباشند.
در تازه ترین مورد وقتی هندوستان حاضر میشود یک میلیارد دالر به افغانستان کمک کند، رهبری کشور موافقه میکند که این مبلغ در چندین چشمه به مصرف برسد که با این حال چنان در شنزار تشنگی اقتصادی کشور قطره قطره چوش خواهد شد که هیچ اثر ی از آن باقی نخواهد ماند و کشور کماکان تشنه کمک خواهد بود. در حالیکه رهبری کشور باید از دولت هندوستان بخواهد که همین یک میلیارد دالر را حد اقل در بخش قوای هوایی افغانستان کمک نماید تا چند سال بعد افغانستان دارای پوتاانسیل دفاع از آسمان کشور گردد.
این رهبران به کلان های خانواده های فقیری میمانندکه در خانه شان هیچ ندارند و وقتی مبلغی از جایی برایشان کمک میشود از فرط ذوق زدگی آن رابا خرید یک متاع لوکس که هیچ موردی در خانه ندارد به مصرف میرسانند.

از جذبه ها و هیجانات عقب میز خطابه تا آرامیدن در خلوت میز کار رییس جمهور!

سپتامبر 6, 2016

نوشته : داود سیاووش
اگر یک درصد جذبه ها و هیجاناتی را که رییس جمهور غنی هنگام سخنرانی بالای ستیژ خطابه نشان میدهد در خلوت دفتر بالای مسوولان امنیتی تبارز دهد به مسوولیت میتوان گفت که امنیت شهر کابل در یکروز تأمین خواهد شد .
اشرف غنی با همین جذبات و هیجانات روی ستیژ که حتا صدایش گاهی دو رگه میشود ، باید در گوشه خلوت دفترکارش یخن مسوولان امنیتی را بگیرد، چشمانش باید به اعماق چشمان مسوولان امنیتی خیره شود و آنگاه فریاد بکشد که : ای بیکفایتان، ای بیصلاحیتان، ای ناتوانان، ای بزدلان، ای نفوذی های دشمن !
وقتی پول و امتیازات فوق العاده از دولت میگیرید،
وقتی موتر های آخرین مودل از دولت میگیرید،
وقتی پرسونل کافی از دولت میگیرید،
چرا جلو حادثات را قبل از وقوع گرفته نمیتوانید و چرا اینهمه صدای انفجار و انتحار از هر گوشۀ شهر شنیده میشود؟
در این حال اشرف غنی باید دو سوال را در برابر این مسوولان قرار دهد که:
یا با دشمن ارتباط دارید و یا کفایت کاری ندارید.
اگر رییس جمهور غنی چنین هیجانات و چنین مطالبات را از مادونانش نشان نمیدهد خودش از نظر مردم زیر سوال است.
مردم میپرسند:
اگر با اینهمه امکانات و پرسونل ، هرگاه مار آستینی و ستون پنجمی به حمایت رهبری کشور در ارگان های امنیتی وجود نداشته باشد چگونه ممکن خواهد بود که موتر های مملو از بمب و مواد انفجاری از دروازه های شهر تا شاه شهید، کمپ خارجی ها، دم دروازه وزارت دفاع، جوار اداره امور، پارلمان ، پاملرنه ، ریاست ده و سایر نقاط شهر برسد و اینهمه عملیات موفقانه اجرا شود؟
مردم میپرسند:
وقتی حکومت نمیتواند مطابق بند 3 ماده 75 قانون اساسی در تأمین نظم و امن عامه تدابیر اتخاذ کند، چرا استعفا نمیکند؟
حالا به وضاحت قابل درک است که چگونه پارلمان را با به سر رسیدن دوره کار ولسی جرگه زخمی ساختند و چگونه حکومت وحدت ملی خارج تعریف قانون اساسی را بر شانه های مردم تحمیل نمودند و چگونه مردم را با انفجار، انتحار و مشکلات اقتصادی و بیکاری و ناچاری مستضعف ساختند تا مطیع و فرمانبردار تحت ستم دستگاه حاکم جان بکند.
این واعظانی که روزگاری به مردم لکچر هایی در باره انواع اداره های استبدادی و توتالیتر ارایه میکردند و از طریق رادیو ها با زبان دراز کارشناسانه از بی کفایتی وانواع مظالم حکومت ها بر مردم شکوه و شکایت داشتند حالا چگونه خودشان نظربه بدترین نظام های افغانستان بی کفایت تر، بی صلاحیت تر، ناتوان تر و در عین حال مستبد تر اند.
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند