نمیکنم!

شماره(178) چهارشنبه 14 جوزا 1393 / 4 جون 2014 من ترکِ جاه و چوکی و موتر نمیکنم افسانهء گذشته خود … بیشتر

چک چک

شماره (76)28 قوس 1389/ 19 دسامبر 2009 هر کی رهبر شد، ما چک چک کدیم بی صدا و با صدا … بیشتر

خاطرات یک گوسفند

شماره 52 دوشنبه 6 میزان 1386 /28 سپتامبر 2009 طنز نوشته: فاخته از شما عزیزان چه پنهان که بدبختی و … بیشتر