Archive for the ‘معلوماتی’ Category

الاغ فهمیــده

آوریل 29, 2015

شماره ( 224) چهارشنبه ( 9) ثور ( 1394) / ( 29 ) اپریل ( 2015)

11156416_821083491311614_2923782526652137053_n

الاغی در مزرعه ای برای اربابش کار می کرد. جنگی در گرفت و دشمن به اطراف خانه ی آن ها رسید. ارباب خواست با الاغش فرار کند.
به او گفت : زود باش باید فرار کنیم…
ولی الاغ حتی نمی خواست از جایش تکان بخورد.
ارباب برآشفته گفت: دشمن در خانه ماست. باید قبل از این که تو را بگیرند فرار کنیم؛ ولی الاغ در پاسخش گفت:
برای من چه اهمیتی دارد که مرا بگیرند؟ چه اهمیتی دارد ارباب جدیدم چه کسی باشد؟ من فعلاً یک پالان بر پشتم دارد، تصور می کنی او یک پالان دیگر هم بر پشتم می گذارد؟
منبع:
کتاب داستان های فلسفی جهان
نوشته میشل پیکمال

Advertisements

منابع فراموش شده انرژی در افغانستان 3

مه 21, 2014

شماره (176) چهارشنبه 31 ثور 1393 / 21می2014

گرد آورنده : کوه بچه

پروژه برق حرارتي كابل:
از آنجاييكه در اوقات خشك سالي و همچنان در موسم زمستان در سيستم برق كابل كمبود احساس ميشد وضمنا از مطالعاتيكه در سالهاي 1353 و 1354 بالاي درياي كابل صورت گرفت و واضع شد كه توسعه فابريكه موجوده سروبي و همچنان ساختمان پروژه هاي دو م وسوم سروبي وقت زياد را ايجاب مينمايد لذا براي رفع اين معضله تاسيسات فابريكه برق حرارتي كابل در مرحله اول با نصب دو توربين هريك بظرفيت اعظمي 31هزار كيلوات در نظر گرفته شد. قرار داد مربوط در زمينه كه مصرف 27 ميليون فرانك سويسي را احتوا مينمود و 80فيصد از قرضه بانك جهاني تمويل ميگرديد بايك كمپني سويسي عقد وتوريد و نصب ماشين آلات آن در سال 1356 آغاز يافت. اين پروژه كه در تدوير آن از تيل خام توليد شده در صفحات شمال كشور استفاده ميشود بامصرف ده ميليون دالر از قرضه بانك جهاني و دوميليون دالر به شمول پنجاه مليون افغاني از مدارك داخلي در اواخر سال 1357 به فعاليت آغاز نمود.
پروژه برق پروان:
امور ساختماني پروژه در سال 1347 آغاز يافت وامور ساختمان بند آبگردان درياي پنجشير باسيفون ها و دروازه هاي كنترول آب در سال 1349 تكميل شد. كانال عمومي كه از درياهاي سالنگ و غوربند عبور نموده تا شهر چاريكار امتداد می يابد 3/24 كيلو متر طول و 27 متر مكعب في ثانيه ظرفيت دارد. اين كانال از شهر چاريكار به دو قسمت منقسم ميگردد. مرحله اول اين پروژه كه برا ي1480 هكتار زمين كم آب بوده هزار هكتار زمين باير آب كافي تهيه مينمود و شامل 57/85 كيلومتر كانال، دستگاه هاي واترپمپ ، دستگاه برق آبي و 481 ساختمان ديگر مشتمل بر پل، پلچك، ترناب سيفون وغيره بود . بامصرف 453/576 ميليون خاني و 5/1 مليون پوند سترلدكنگ بتاريخ 12 جدي سال 1355 افتتاح و به فعاليت آغاز نمود.
به منظور توليد انرژي برق مورد ضرورت براي دستگاه واترپمپ وضمنا تنوير هر چهار يكار با استفاده از تفاوت ارتفاع طبيعي كانال شرقي يك دستگاه توليد برق كه داراي سه توربين هريك به ظرفيت 800 كيلوات ويا مجموعا 2400 كيلوات ميباشد احداث گرديده كه در شمال شهر چهاريكار موقعيت دارد.
در زمينه توزيع جغرافيايي برق و استفاده از آن در مناطق مختلف بايد اظهار داشت كه طور نسبي اين ساحه هنوزهم خيلي محدود بوده وتا اواخر سال 1355 استفادهاز انرژي برق تنها درسي مركز شهري كه تعداد مجموعي نفوس آنها از دو مليون تجاوز نميگيرد صورت ميگرفت از آن جمله تنها در حدود 700 هزار نفر با تقريبا پنج فيصد نفوس مجموعي كشور واقعااز انرژي برق مستفيد ميشدند. از اين حقيقت چنين مي توان استنباط نمود كه يك اكثريت عظيم نفوس دهاتي كشور وحتي مردمان غير ثروتمند در شهر ها از برق استفاده نمي نمايند. در همين سال 1355 ظرفيت مجموعي توليد برق در كشور به 318 ميگاوات (318 هزار كيلوات ) ميرسيد كه از آن جمله 255 ميگاوات يا 80 فيصد آن مربوط برق آبي ، 23 ميگاوات يا هفت فيصد مربوط برق ديزلي و متباقي 40 ميگاوات يا 12 فيصد آن مربوط برق حرارتي بوده است. پمنا چنانچه از جدول ذيل نيز برمي آيد در حدود 60 فيصد ظرفيت ناصبه برق در حوزه كابل تمركز بوده است.
نوت: از دستگاه كجكي در حوزه قندهار كه در اواخر سال 1355 تكميل شده بود در سال 1355 استفاده كمتر صورت گرفته بود بهر صورت از جدول فوق بر مي آيد كه استفاده از ظرفيت هاي ناصبه به پيمانه اعظمي آن صورت نگرفته و بنابرآن به غرض جلوگيري از ضايعات ايجاب مي نمايد تا ارتباط بين مناطق و منابع مختلف توليد ي برقرار گردد.
ناگفته نبايد گذاشت كه از جمله ظرفيت ناحيه فوق در كشور 261 ميگاوات يا 82 فيصدآن مربوط دافغانستان برشنا موسسه ، 43 ميگاوات يا 14 فيصد آن مربوط ساير وزارت خانه ها بوده و 14 ميگاوات يا 4 فيصد باقيمانده آن توسط موسسات انفرادي و شخصي فعاليت مينمود. تعداد مجموعي كارگران دايمي واجيرد افغانستان برشنا موسسه كه در سال 1345 بحيث يك موسسه دولتي بوجود آمد در سال 1355 به 4900 نفر ميرسيد كه از آن جمله ده فيصد آنها در دفاتر مركزي كابل 28 فيصد در فعاليت هاي عملي حوزه كال و متباقي در هفت منطقه ديگر مصروفيت داشتند البته اين موسسه از هنگام تاسيس تا سالهاي اخير خسارات زيادي را مستقبل گرديده است كه قيمت ناچيز برق توزيع شده و ضايعات زياد بنابر عدم موجوديت شبكه موثر توزيع و استفاده غير مجاز و غيره عوامل عمده آنرا تشكيل ميدهد با اينهم موسسه بااعمال بعضي روشها اندازه ضايعات را كه درسالهاي بين 1349 و 1353 بين 40 تا 53 فيصد بود در سال 1354 به 36 و در سال 1355 به 32 فيصد تنزيل داده است.Ÿ
پایان

بررسی نظام های انتخاباتی در جهان

آوریل 23, 2014

شماره (172) چهارشنبه / 3/ ثور /1393/ 23/اپریل/2014
نظام انتخاباتي چیست؟
نظام انتخاباتي، نظامي است كه آراء رابه مناصب و پست هاي سياسي تبديل مي كند.مهمترين ابعاد مبحث نظامهاي انتخاباتي عبارتند ازفرمول انتخابي(نظام اكثريت ساده،اكثريت مطلق،نمايندگي تناسبي)،وزن عددي حوزه هاي انتخاباتي(شمارنمايندگان هرحوزه)، حدنصاب انتخاباتي(حداقل حمايتي كه هر حزب یا کاندیدا بايد براي كسب کرسی به دست آورد) و ساختارراي (مانند امكان راي دادن به بيش از يك حزب درانتخابات).
چنان كه گفته شد، نظام انتخاباتي باشيوه های تبديل آراء به كرسي ها سر وكار دارد.نظامهاي انتخاباتي ازاهميت بسياري در دموكراسي ها برخوردارند،زيرا درتعيين نتايج انتخابات، ماهيت نظام حزبي یا غیر حزبی، شمار احزاب عمده ،تك حزبي يا ائتلافي شدن كابينه ها بسيارموثرند، به نحوي كه باتغييرنظام انتخاباتي ميتوان تغييري ماهوي دردموكراسي ها ايجادكرد.
شيوه ي انتخاب زمامداران بوسيله ي مردم در همه جا يكسان نيست، در پاره اي از كشورها كافي است نامزد انتخابات بيشترين راي را به دست آورد تا پیروز انتخابات گردد (نظام انتخابات اكثريتي). در همين روش ممكن است انتخابات تك نام يا چندنام و يا يك مرحله اي و دو مرحله اي باشد. در حالي كه در ديگر كشورها، سامانه ي انتخاباتي به گونه اي است كه هدف از پايه ريزي آن، دادن كرسي يا كرسي هايي از مجلس به هر حزب و گروه سياسي حاضر در انتخابات است به تناسب آرايي كه به دست آورده است (نظام انتخابات تناسبي) و نظامی دیگر که تلاشي است براي جمع كردن مزاياي دو نظام پيشين انتخاباتي، هدف اساسي اين نظام انتخاباتي، جمع كردن ميان اصل عدالت و رعايت حق جناح ها، گروه ها و احزاب سياسي مختلف از يك سو و امكان تشكيل اكثريت پارلماني براي تأسيس دولت هاي پايدار از سوي ديگر (نظام مختلط-تلفیقی).
نظام انتخاباتی، مرحله ی آخر فرایند مشارکت در قدرت است.یعنی جایی که صحبت از شمارش آرا و تقسیم کرسی ها و یا به تعریف ساده تر اینکه، چه کسی با چه میزان رای انتخاب می¬شود؟
در واقع صحبت از ماهیت انتخابات است و اینکه در چه صورتی می¬توان ادعا کرد، برگزیدگان نماینده ی واقعی تمام اقشار و گروه های یک جامعه هستند. بسیاری برای این مقوله اهمیتی در سطح قوانین اساسی قائلند، زیرا باور دارند که یک نظام انتخاباتی مناسب، بخشی از نهادهای اساسی یک دموکراسی است و نقش بسازایی در تعیین ماهیت یک نظام مردم سالار دارد، تا آنجایی که برخی آن را بهترین روش برای تغییر ماهیت یک دموکراسی میدانند. عوامل بسیاری در تشکیل یک نظام انتخاباتی و نوع آن تاثیر دارد، از تاثیرات سیاسی، فرهنگی،اقتصادی گرفته تا وسعت و قلمرو و جمعیت، همچنین عوامل تاریخی و فرهنگی مثل سنت های اجتماعی و بومی ، مردم شناسی، سابقه و احتمال سلطه، انقلابهای مردمی، سطح توسعه نیز از عوامل تاثیر گذار بر این نظام ها است.
به طور کلی شیوه ی ثابت و فرمول خاصی برای گزینش یک نظام انتخاباتی مناسب مد نظر نظریه پردازان نیست، بلکه با توجه به عوامع موثر بر تشکیل یک نظام انتخاباتی و در شرایط خاصی، یک نظام انتخاباتی گزینش می شود و هر نظام می تواند نتایج خاص خود را در یک نظام حقوقی داشته باشد و لزوما نتایج یکسانی در کشورهای مختلف به وجود نمی آید…
تقسیم بندی نظام¬های انتخاباتی
نظام هاي انتخاباتي را مي توان در سه دسته كلي تقسيم بندي كرد:
1- نظام انتخاباتي اكثريتي
2 – نظام انتخاباتي تناسبي
3- نظام انتخاباتي مختلط
1- نظام انتخاباتي اكثريتي و گونه هاي مختلف آن:
اين نظام از قديمي ترين و متداولترين شيوه هاي انتخاباتي است و بر اساس آن نخستين كسي كه در مقايسه با ديگران آراي بيشتري را اخذ كند، پيروز انتخابات خواهد بود. بسياري از كشورها با پذيرش اصل نظام انتخابات اكثريتي آن را به اجرا گذاشته اند، لذا ما شاهد نظام هاي انتخاباتي اكثريتي در انواع متعدد هستيم كه به آنها اشاره مي كنيم.
الف) گونه شناسی نظام اكثريتي بر اساس تكرار مراحل انتخابات
انتخابات اكثريتي ممكن است در يك مرحله صورت پذيرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعيين گردد. اما در صورتي كه براي احراز كرسيهاي نمايندگي درصد خاصي از آرا ( نصف + يك و يا بيشتر) شرط شود. انتخابات مي تواند چندين بار تكرار شود تا درصد هاي لازم اكتساب گردد.
انتخابات اكثريتي يك مرحله ای:
در اين نوع نظام انتخاباتي، كساني كه در تنها مرحله ي انتخابات، آراي بيشتري را نسبت به ديگران احراز كنند، برندگان انتخابات محسوب مي شوند. طرفداران اين نظام دلايل مختلفي را براي برتري اين شيوه ي انتخاباتي ذكر مي كنند. از جمله آنكه در كشورهايي كه اين نظام انتخاباتي اجرا مي شود، احزاب كوچك اميدي براي پيروزي و ابراز وجود در جامعه ندارند و ناچارند با احزاب دارای سابقه و برنامه، قدرتمند و بزرگ ائتلاف كنند. استفاده از اين شيوه مانع از ايجاد گروه گرايي و دسته بنديهاي فراوان در جامعه مي شود و موجب مي گردد تا در عمل، جامعه به دو جناح يا به دو حزب برزگ تقسيم شود.
نكته در خور توجه آن است كه انتخابات اكثريتي يك مرحله اي، تنها در صورتي مي تواند به نظام دو حزبي بيانجامد، كه تقسيم بندي حوزه ها به گونه اي باشد كه در هر حوزه چند كرسي به رقابت گذاشته شود و انتخاب كنندگان بتوانند چند نماينده را در يك حوزه برگزينند. در كشور هايي كه تقسيم بندي حوزه ها به صورت «تك كرسي» است، بدين معني كه حوزه ها آن قدر كوچك و محدود اند كه در هر حوزه تنها يك كرسي به رقابت گذاشته مي شود، انتخابات اكثريتي يك مرحله اي الزاماً به نظام دو حزبي نمي انجامد. كشور هند نمونه اي بارزي از كشور هايي است كه نظام اكثريتي يك مرحله اي به جامعه دو حزبي منجر نشده است و در اين كشور تنها يك حزب قدرتمند و مسلط يعني حزب «کنگره» زمام امور را در دست دارد. در اين نظام، نمايندگان از مشروعيت پاييني برخوردارند و در موارد بسياري، فردي با در صد كمي از آرا برگزيده مي شود.
انتخابات چند مرحله اي:
در اين نوع نظام، انتخابات آن قدر تكرار مي شود تا منتخب نهايي از بالاترين در صد آرا بهره مند گردد و از مشروعيت كافي برخوردار شود. بدين ترتيب انتخابات در چندين مرحله صورت مي پذيرد و در هر نوبت، تعدادي از نامزدها حذف مي گردند و انتخابات ميان دارندگان بيشترين آرا تكرار مي شود و در پايان، فردي كه اكثريت قريب به اتفاق آرا را از آن خود مي كند، برگزيده مي شود. طبيعي است كه تحقق چنين شيوه اي در جامعه اي كه در برگيرنده مجموعة فراواني از رأي دهندگان عادي و غير حرفه اي است، در عمل ناممكن است و تكرار چندين باره ي انتخابات علاوه بر هزينه هاي سنگين، موجب طولاني شدن بيش از حد زمان انتخابات مي شود. در نتيجه بسياري از كشورها راه ميانه درپيش گرفته و احراز نصف به علاوه ي يك آرا را براي انتخاب شدن ضروري دانسته اند. در صورتي كه مخاطبان انتخابات، همه مردم باشند و نه جمعي گزيده و حرفه اي، امكان تكرار انتخابات بيش از يك بار نيست و در عمل دو روش در پيش گرفته شده است.
اين شيوه در انتخابات رياست جمهوري فرانسه پس از سال 1968 اعمال شد. بر اين اساس، تعداد معدودي از نامزدهايي كه در دور نخست، بيشترين آرا را كسب كرده اند، حق شركت در دوم را دارند. بدين ترتيب در انتخابات دور دوم، قطعاً يكي از نامزدها نصف به علاوه يك را احراز خواهد كرد. اتريش، پرتگال، برزيل، ناروی و لهستان از جمله كشورهايي هستند كه چنين شيوه اي را در انتخابات برگزيده اند. اين نظام مي تواند در مواردي موجب شود فردي با در صد آرا بسيار كمي، انتخاب شود. براي مقابله با چنين مشكل احتمالي، برخي از كشور ها راهكارهايي انديشيده اند؛ به عنوان نمونه در برخي از كشور ها علاوه بر اكثريت مطلق رأي دهندگان براي انتخاب شدن، لازم است ميزان آراي نامزد از يك چهارم تعداد افرادي که در انتخابات شرکت کرده اند ، کمتر نباشد. اين محدوديت مانع از آن مي شود كه در مواردي كه در صد بالايي ثبت نام كنندگان در انتخابات شركت نمي كنند، فرد انتخاب شده تنها نماينده اقليت محدودي از واجدين شرايط باشد.
ب)گونه شناسی نظام انتخاباتي اكثريتي بر اساس نحوه تقسيم بندي حوزه هاي انتخاباتي
در اغلب كشور ها در انتخاباتي نظير رياست جمهوري و همه پرسي، كل كشور به عنوان حوزه ي واحدي در نظر گرفته مي شود و رأي دهندگان به نامزدهايي كه در سطح ملي مطرح هستند، رأي مي دهند. اما در انتخاباتي نظير مجالس نمايندگي، چه در سطح ملي و چه براي انتخاب نمايندگان شوراهاي شهر ها و محلي نمي توان همه ي كشور را در يك حوزه ي انتخاباتي تصور كرد. در اين خصوص دو نوع تقسيم بندي قابل تصور است:
1- تقسيم بندي حوزه ها بر اساس گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي؛ اين راه حل براي نخست در كشور انگلستان اجرا شد و تا سال 1948 انتخابات در انگلستان بر اين مبنا در سه حوزه اشراف، روستاها و دانشگاه ها انجام مي شد و به هر منطقه اي در صد مشخصي از كرسي ها اختصاص مي يافت.
2- تقسيم بندي براساس مناطق جغرافيايي؛ از اين روش، متداولترين شكل تقسيم بندي حوزه هاي جغرافيايي است.
نظام اكثريتي در حوزه هاي چند كرسي
در اين نظام انتخاباتي در هر حوزه انتخابي چندين كرسي يه رقابت گذاشته مي شود. در نتيجه، بر خلاف حوزه هاي تك كرسي، اين حوزه ها به اندازه اي گسترده است كه در هر حوزه،چندين نفر به عنوان نماينده برگزيده خواهند شد. در اين نظام، احزاب سياسي، بازيگران اصلي صحنه انتخابات هستند و غالباً از طريق ارائه فهرستهاي از پيش تعيين شده با هم به رقابت مي پردازند. در اين نظام انتخاباتي، تعيين كنندگان اصلي نامزدها، احزاب سياسي و در درجه ِ نخست رؤسا و رهبران حزبي اند. اين نظام فهرستي، به اشكال گوناگوني در مجامع مختلف به اجرا در مي آيد كه مهمترين آنها، به شرح زير است:
1.فهرست بسته
2.فهرست باز
3.فهرستهاي هم خانواده
فهرست بسته:
در اين روش، رأي دهندگان از ميان فهرستهاي مختلف، تنها حق انتخاب يكي از آنها را همان گونه كه هست، دارند و نمي توانند هيچ گونه دخل و تصرفي در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأي دهندگان در حقيقت به احزاب سياسي راي مي دهند، نه به نامزدهاي خاص. اين نوع انتخابات موجب مي گردد احزاب سياسي و به ويژه رهبران آنها كار گردان اصلي صحنه هاي سياسي باشند.
فهرست باز :
در اين نوع روش، رأي دهندگان از ميان فهرستهاي مختلف، نامزدهاي مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظيم فهرست مورد علاقه ي خود اقدام مي كنند. در اين حالت از ميزان نفوذ احزاب سياسي تا حدي كاسته مي شود و افراد از آزادي عمل بيشتري برخوردارند.
فهرستهاي هم خانواده:
در اين نظام انتخاباتي، احزاب سياسي و گروه هايي كه فهرستهايي را براي انتخابات معرفي كرده اند، مي بايست قبل از برگزاري انتخابات، فهرستهاي هم خانواده خود را نيز مشخص كنند. در صورتي كه در مرحله اول، هيچ فهرستي اكثريت مطلق را احراز نكند، فهرستهاي هم خانواده را كنار هم گذارند و هم خانواده هايي كه اكثريت را احراز كرده باشند، برنده انتخابات تلقي مي شوند. سپس به تناسب آراي هر فهرست، كرسيها ، ميان فهرستهاي هم خانواده توزيع مي گردد.Ÿ
بقیه در آینده

زبان سگ ها

آوریل 23, 2014

شماره (172) چهارشنبه / 3/ ثور /1393/ 23/اپریل/2014

اطفال عزیز!
همیشه از سگ ها نترسید زیرا سگ ها دایماً قهر نمیباشند، وقتی با سگ ها روبرو میشوید با توجه به اشکالی که در ذیل به چشم میخورد وضعیت آنها را تشخیص دهید:

زبان سگها

مطایبه چارلی با انشتین

آوریل 23, 2014

شماره (172) چهارشنبه / 3/ ثور /1393/ 23/اپریل/2014
enishtain

به بهانه سالروز انشتین
انیشتین و چارلی چاپلین یکدیگر را در سال 1931 ملاقات کردند.
انیشتین به چارلی چاپلین گفت: می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست؟!
“این است که تو حرفی نمی زنی و همه حرف تو را می فهمند.»
چارلی هم با خنده پاسخ داد: تو نیز می دانی آنچه باعث شهرتت شده چیست؟!
«این است که تو با اینکه حرف می زنی، هیچ کس حرفهایت را نمی فهمد.»

گوگل: به زودی شما را حتا بهتر از همسر تان خواهد شناخت

آوریل 9, 2014

شماره(170) چهارشنبه 20 حمل 1393 / 9 اپریل 2014

مدیر مهندسی کمپانی گوگل می‌گوید با تکامل و توسعه هوش مصنوعی٬ در آینده نزدیک گوگل درک عمیق‌تری از رفتارهای انسانی خواهد داشت و کاربران خود را حتی بهتر و دقیق‌تر از شریک زندگی‌شان خواهد شناخت.
ریموند کورزویل٬ مخترع٬ نویسنده و آینده‌شناس آمریکایی و از چهره‌های برجسته دنیای «هوش مصنوعی» که حالا مدیریت مهندسی پروژه‌ها در کمپانی گوگل را برعهده دارد٬ گفته است که این کمپانی به زودی به درکی «دقیق‌تر و صمیمی‌تر» از کاربران و رفتارهای آنان می‌رسد و کاربران را نه فقط بهتر از عزیزان‌شان در زندگی٬ که شاید حتی بهتر از خودشان خواهد شناخت.
ریموند کورزویل ۶۶ ساله که پیش‌تر بیل گیتس از او به عنوان «بهترین کسی که می‌تواند آینده هوش مصنوعی را پیش‌بینی کند» نام برده بود٬ در مصاحبه‌ای با «گاردین» گفت او و همکارانش در گوگل مشغول کار روی سیستمی کامپیوتری هستند که با اضافه کردن قابلیت «درک طبیعی زبان» به سرویس‌های گوگل٬ جست‌وجوها را بر اساس فهم دقیقی از زبان‌های گوناگون انجام خواهد داد.
او در توضیح این سیستم گفت: «وقتی شما مقاله‌ای می‌نویسید٬ فقط یک مجموعه جالب از کلمات را نمی‌سازید؛ شما چیزی برای گفتن دارید و وظیفه گوگل این است که اطلاعات موجود در جهان را هوشمندانه سازمان‌دهی و پردازش کند. پیامی که در مقاله شما نهفته شده اطلاعات است و اکنون کامپیوترها آن پیام را درک نمی‌کنند.»
ریموند کورزویل می‌گوید او و همکارانش در گوگل می‌خواهند امکانی ایجاد کنند که «سیستم‌های کامپیوتری همه آنچه در پهنه وب وجود دارد را بخوانند؛ همه صفحات همه کتاب‌ها را بخوانند و سپس بتوانند با کاربر وارد دیالوگی هوشمندانه شوند تا بتوانند به همه سوالاتش پیرامون یک موضوع خاص پاسخ دهند».
شرکت گوگل، بیش از پیش به «هوش مصنوعی» برای درک بهتر رفتارهای کاربران روی می‌آورد
پاسخ به پرسش‌ کاربر٬ پیش از آن‌که پرسش مطرح شود
آنچه کورزویل از آن سخن می‌گوید می‌تواند زمینه‌ساز یک انقلاب بزرگ دیگر در جهان آنلاین و به‌هم‌پیوسته امروز باشد. او می‌گوید گوگل به سادگی می‌تواند حتی پیش از آن‌که سوال‌هایتان را بپرسید٬ به آنها پاسخ دهد.
به این ترتیب که این سیستم تمام ایمیل‌هایی که شما ارسال کرده‌اید را٬ به هر زبانی که باشد، می‌خواند و هرچیزی که در طول عمر آنلاین‌تان جست‌وجو کرده‌اید را در حافظه‌اش ذخیره خواهد کرد٬ حتی وقتی چیزی تایپ و به سرعت پاک کرده‌اید را هم به خاطر خواهد سپرد٬ تا دقیق‌ترین درک ممکن از شما را داشته باشد.
به همین خاطر و از همین طریق است که کورزویل می‌گوید گوگل به زودی شما را از نزدیک‌ترین عزیزان‌تان هم بهتر خواهد شناخت: چون برای این سیستم هیچ چیز پنهانی درباره شما وجود ندارد و مگوترین اسرارتان هم پیش چنین سیستم هوشمندی فاش است.
ریموند کورزویل، آینده‌پژوه آمریکایی
ریموند کورزویل می‌گوید هرچقدر هم که چنین تحولی مرموز و مخوف به نظر برسد٬ نمی‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد. او این تحول و توسعه این قابلیت‌های جدید را «مرحله‌ای دیگر در تکامل بشر» می‌داند.
پیش‌بینی کورزویل که پیش‌تر سیستم تشخیص گفتار و تبدیل گفتار به نوشتار را اختراع کرده و بزرگ‌ترین آرزویش «جاودانگی و گریز از مرگ ناگزیر» است٬ این است که در ۱۵ سال آینده٬ یعنی تا سال ۲۰۲۹ توسعه هوش مصنوعی به جایی خواهد رسید که کامپیوترها می‌توانند با رسیدن به نوعی «هوشیاری» هرآنچه انسان قادر به انجامش هست را انجام دهند؛ البته بهتر و دقیق‌تر.
این فقط محدود به محاسبات پیچیده و تعیین بهترین مسیر از نقطه A به مقصد B نیست؛ کامپیوترها به گفته او خواهند توانست آنچه می‌گوییم را دقیق بفهمند٬ از تجربه‌ها درس بگیرند٬ داستان‌ها را بشکافند و تعریف کنند٬ روابط انسانی را رمزگشایی کنند و هزاران کار دیگری که تصورش امروز برای بسیاری محال به نظر می‌رسد.Ÿ
انترنت

آیا برآمدگی پشت کله شما سر نخ از شخصیت درونی شما به دست میدهد؟

مارس 16, 2014

شماره 167 /یکشنبه 25 حوت 1392 /16 مارچ 2014

10001497_262151597278760_2086702805_n

تاريخچه مختصري از جمجمه‌شناسي رواني
جمجمه‌ شناسي رواني در اواخر قرن هجدهم توسط يک پزشک آلماني به نام فرانتس ژوزف گال به وجود آمد. گال متوجه شد که قشر مخ انسان‌ها بزرگتر از حيوانات است و به عقيدة او همين عامل برتري ذهني انسان‌ها بود. او نهايتاً متقاعد شد که ويژگي‌هاي فيزيکي قشر مخ از روي شکل و اندازه جمجمه نيز قابل مشاهده است.
گال پس از بررسي و آزمايش سر تعدادي از جيب‌بُران جوان دريافت که بسياري از آنان داراي برآمدگي در جمجمه‌هايشان، درست بالاي گوش‌هايشان بودند. او سپس اين ايده را مطرح ساخت که برآمدگي، فرورفتگي و شکل جمجمه مي‌تواند به جنبه‌هاي مختلف شخصيت و توانايي‌هاي فرد ارتباط داشته باشد. براي مثال، او با بررسي سر جيب‌بران جوان به اين نتيجه رسيد که برآمدگي پشت گوش‌ها به گرايش به دزدي، دروغ‌گويي و فريبکاري ارتباط دارد.
گال با اندازه‌گيري جمجمه افراد مختلف در زندان‌ها، بيمارستان‌ها و پناهگاه‌ها، به ويژه کساني که داراي سرهايي با شکل غيرمعمولي بودند، به دنبال تأييديه براي ايده‌هايش بود. گال بر اساس يافته‌هايش، سيستمي متشکل از 27 «قوه ذهني» مختلف به وجود آورد که عقيده داشت با ارزيابي قسمت‌هاي مختلف سر، مستقيماً قابل تشخيص مي‌باشند.
او شکلي را کشيد که نشان مي‌داد کدام ناحيه جمجمه به چه ويژگي شخصيتي ارتباط دارد.
البته روش گال از لحاظ دقت و موشکافي علمي دچار کمبود بود و او به سادگي هر شاهدي که با ايده‌هايش تناقض داشت را کنار مي‌گذاشت. با وجود اين، جمجمه‌شناسي رواني بسيار محبوبيت پيدا کرد و اين محبوبيت تا اوايل قرن بيستم هم ادامه داشت. ايده‌هاي گال پيروان زيادي پيدا کرد امّا رفته‌رفته با انتقادهاي بسياري از سوي دانشمندان و ديگر گروه‌ها روبرو شد.
عليرغم محبوبيت سريع، جمجمه‌شناسي رواني نهايتاً به صورت يک موضوعي «شبه علمي» طالع بینی، عددشناسي و کف‌بيني درآمد. انتقادهايي که از سوي برخي از معروف‌ترين و بهترين پژوهشگران مغز انسان نسبت به جمجمه‌شناسي رواني به عمل آمد، نقش مهمي در اين تغيير ديدگاه بازي کرد.
تأثير جمجمه‌شناسي رواني
با وجودی که جمجمه شناسی روانی به عنوان یک موضوع شبه علمی قلمداد شده اما به علم عصب شناسی (نورولوژی) کمک شایانی کرده است.
پژوهشگران با الهام از ایده جمجمه شناسی روانی به مفهوم موضوع یابی قشر مخ، یعنی ایده ای که می گوید برخی از فعالیت های ذهنی در ناحیه های خاصی از مغز صورت می گیرند، علاقه مند شدند. با وجودی که گال ودیگر پیرامون اوبه غلط اعتقاد داشتند که برآمده گی های سر به شخصیت و قابلیت های فرد ارتباط دارد، اما در اعتقاد به این که قابلیت های ذهنی مختلف به ناحیه های مختلف مغز وابسته است حق داشتند. روش های پژوهشی جدید به دانشمندان اجازه می دهد که بااستفاده از ابزار های پیچیده نظیرروانشناسی اطلاعات بیشتری درباره موضع یابی عملیات وفعالیت ها در درون مغز به دست آورند.Ÿ

گربه یی که سيزده ميليون دالر دارایی به ارث برد

دسامبر 21, 2011

شماره 93/چهارشنبه 30 قوس 1390/21 دسمبر 2011
يک گربه خيابانی به فهرست ميليونرهای جهان اضافه شد. زن سالخورده ای که چندی پيش يک گربه ولگرد را از خيابان به خانه برده بود در وصيت نامه خود ثروتی سيزده ميليون دلاری را برای اين گربه به جا گذاشته است.
اين ارثيه شامل ميليون ها دلار پول نقد، املاک و مستغلات در نقاط مختلف و فردی است که مادام العمر از اين گربه مراقبت خواهد کرد.
نام اين گربه سیاه که تا چندی پيش در خيابان زندگی می کرد «توماسو» است و چهار سال دارد. زنی ساکن شهر روم ايتاليا به نام «ماريا آسونتا» چندی پيش او را از خيابان نجات داده و با خود به خانه برد.
اين زن دو هفته پيش در سن ۹۴ سالگی درگذشت و تمام مايملک خود از جمله مستغلاتی در شهرهای روم، ميلان و کالابريا را برای اين گربه به جا گذاشت.
خانم «آسونتا» بيوه يک بساز و بفروش بزرگ بود و هيچ فرزند يا خانواده یی که در قيد حيات باشد نداشت. وقتی که او « توماسو» را که بچه گربه یی پشمالو بود در کوچه های شهر روم پيدا کرد به شدت به اين حيوان علاقمند شد و تصميم گرفت که همه چيز و بهترين چيزها را برای وی فراهم کند، حتی پس از مرگ خود.
او مراکز متعدد نگهداری از حيوانات خانگی را بررسی کرد ولی ظاهرا هيچکدام متناسب با استانداردهای مورد نظر خانم « آسونتا » نبودند.
در نهايت او تصميم گرفت که خدمتکار و مراقب خود را به عنوان مسئول نگهداری از گربه تعيين کند. ثروتی که خانم «آسونتا» به ارث گذاشته است توسط همين خدمتکار برای نگهداری و نيازهای «توماسو» هزينه خواهد شد.
«توماسو» اين گربه خوشبخت اکنون همراه با خدمتکار سابق خانم «آسونتا» و يک گربه ديگر در خانه یی در حومه شهر روم زندگی می کند.
به نوشته شبکه تلویزیونی ای بی سی، توماسو سومين حيوان ثروتمند جهان است.
مورد دوم در فهرست ثروتمندترين حيوانات جهان شامپانزده یی است به نام «کالو» که صاحب وی به هنگام مرگ ۸۰ ميليون دلار برای وی به ارث گذاشت.
و مقام اول در فهرست جانوران ثروتمند جهان به سگی تعلق دارد به نام «گوتنر چهارم» او ثروت ۳۷۲ ميليون دلاری خود را از سگی ديگر که پدرش بود به ارث برده است.
اين سگ به يک کنت اهل آلمان تعلق داشت و اين ارثيه کلان توسط وی برای سگ اش به جا گذاشته شد.Ÿ

«حفره عظیم سیاه» در فضا

دسامبر 20, 2011

شماره 93/چهارشنبه 30 قوس 1390/21 دسمبر 2011
تلسکوپ ناسا، جزئیات تازه ای از «حفره عظیم سیاه» در فضا به ثبت رسانده است. گفتنی است مقادیر زیادی گاز به شکل گلوله و با شتاب زیاد از مرکز ثقل این حفره عظیم به بیرون پرتاب میشود.

هواشناسی با استفاده از سوپر کامپیوتر ها

دسامبر 20, 2011

شماره 93/چهارشنبه 30 قوس 1390/21 دسمبر 2011
در گذشته، دانشمندان هواشناسی با اتکاء به دانش تخصصی خود، و یا انجام محاسبات پیچیده می توانستند وضعیت آب و هوایی کشورها را پیش بینی کنند. اکنون کارشناسان این حوزه، با استفاده از سوپرکامپیوترها،نه تنها وضعیت آب و هوایی مناطق گوناگون را با دقت و صحت نسبتاً بالایی محاسبه میکنند، بلکه در این راستا از اطلاعات گرد آوری شده در حوزه تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی نیز استفاده می کنند.