خنده نمک زندگیست

    به بهانه روزجهانی خنده   ارسطو معتقد بود که در میان همه موجودات تنها انسان ‌است که مى‌تواند…

آرزوهای حیوانات

  اگر انسانها آرزو دارند ران گوسفند بره و آهو بچه وسینه کبک کوه وبودنه  دشت را درغوری قابلی پلو…

شکوه های مهاجران

چهل پنجاه ساله های امروز !   در روزگاری نه چندان دور، چهل پنجاه سالگی، سن قرار و آرام بود.…

شیر و روباه

  این داستان برترین داستان کوتاه در ایرلند و انگلیس در سالهای دور میباشد   روزی روزگاری شیری جوان حاکم…