آدمهای عوضی

  نوشته : عزیز نسین ترجمه : رضا همراه یک روز صبح تمام روزنامه ها این خبر را با تیتر…